Cysylltu â ni

Economi

Mae'r Groes Goch am i ASEau bleidleisio dros Gymorth Ewropeaidd i'r rhai Mwyaf Difreintiedig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

croesau coch

hysbyseb

Heddiw, mae'r Groes Goch yn galw ar Senedd Ewrop i bleidleisio o blaid Cronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad (FEAD)fel datganiad cryf o undod â'r rhai a gafodd eu taro gan yr argyfwng economaidd.

Ar 11 a 12 Mehefin 2013, bydd Senedd Ewrop yn cynnal sesiynau llawn ar y Gronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad (FEAD). Wrth baratoi ar gyfer y ddadl, mabwysiadodd y Pwyllgor Cyflogaeth a Materion Cymdeithasol adroddiad yn amlinellu'r nodweddion y mae seneddwyr am eu gweld yn cael eu hegluro neu eu newid ar sail y cynnig ar gyfer y Gronfa a gyflwynir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Tynnodd y Pwyllgor sylw y dylai FEAD gyflawni cyfraniad sylweddol at gynlluniau cymorth deunydd cenedlaethol a lleol presennol yn holl Aelod-wladwriaethau'r UE. Dylid cadw swm o 3.5 biliwn Ewro ar gyfer cymorth i ddinasyddion sy'n byw gydag amddifadedd materol difrifol.

Dywedodd Emer Costello, Aelod o Senedd Ewrop a Rapporteur ar gyfer FEAD: "Mae'r Gronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad yn arwydd o undod Ewropeaidd gyda'r rhai sy'n cael eu taro galetaf gan yr argyfwng. Mae bron i chwarter yr Ewropeaid (120 miliwn o bobl) mewn perygl o dlodi ac allgáu cymdeithasol, mae 40 miliwn o bobl yn dioddef o'r hyn a elwir yn "amddifadedd materol eithafol" ac mae pedair miliwn o bobl yn ddigartref. Offeryn yw lliniaru'r mathau mwyaf difrifol o dlodi, sef amddifadedd bwyd a materol. , trwy ddarparu cefnogaeth ariannol i sefydliadau sy'n helpu'r rhai mwyaf difreintiedig, fel y Groes Goch ac eraill. Fodd bynnag, mae'n bwysig tanlinellu mai dim ond cyflenwad i bolisïau cenedlaethol yw FEAD, mae'r cyfrifoldeb a'r rhwymedigaeth i frwydro yn erbyn a dileu tlodi yn parhau gyda'r Aelod-wladwriaethau. "

hysbyseb

Pwysleisiodd adroddiad y pwyllgor fod angen i'r Gronfa newydd adlewyrchu natur wirfoddol dosbarthu cymorth deunydd, bod yn effeithiol ac yn syml i'w weithredu ar gyfer y sefydliadau dosbarthu. Mae'r Groes Goch yn un o bedwar rhwydwaith mawr sy'n dosbarthu bwyd, dillad, tai a hylendid mewn cymunedau lleol. Mae miloedd o wirfoddolwyr y Groes Goch yn dangos eu cydsafiad â dinasyddion mewn angen, yn gofalu am ddosbarthu pecynnau i siopau cymdeithasol lleol ac i gartrefi pobl, ac yn ychwanegu gwerth arbennig gyda chymorth cymdeithasol a chefnogaeth seicogymdeithasol. Mewn sawl gwlad yn yr UE, mae cymdeithasau'r Groes Goch yn nodi cynnydd syfrdanol mewn ceisiadau am gymorth, yn arbennig o bryderus yw'r sefyllfa i deuluoedd incwm isel, pobl ifanc ddi-waith, a phensiynwyr sydd â'r incwm lleiaf posibl.

Mae'r Groes Goch ynghyd â chyrff anllywodraethol cymdeithasol a darparwyr gwasanaethau cymdeithasol yn galw ar Senedd Ewrop i bleidleisio o blaid FEAD fel datganiad cryf o undod â'r rhai sy'n cael eu taro galetaf gan yr argyfwng.

Anna van Densky

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd