Cysylltu â ni

Economi

EP: Mae'r blaenoriaethau llywyddiaeth Lithwaneg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dalia-GAmlinellodd blaenoriaethau Llywyddiaeth Cyngor Lithwania i'r gwahanol bwyllgorau seneddol gan weinidogion Lithwania yr wythnos hon, o 8-12 Gorffennaf.

Y Pwyllgor Diwydiant, Ymchwil ac Ynni

Mae cwblhau marchnad ynni fewnol yr UE, cryfhau dimensiwn allanol polisi ynni'r UE, cwblhau trafodaethau ar y gyfarwyddeb ddrafft ar fiodanwydd, gosod fframwaith 2030 ar gyfer polisïau ynni a hinsawdd a hwyluso trafodaethau ar ddiweddaru'r gyfarwyddeb diogelwch niwclear yn rhai o y prif flaenoriaethau ar gyfer y chwe mis nesaf, dywedodd Gweinidog Ynni Lithwania Jaroslav Neverovič wrth y Pwyllgor Diwydiant, Ymchwil ac Ynni ddydd Llun.

hysbyseb

Roedd cyflawni Marchnad Ddigidol Sengl Ewropeaidd ddeinamig a bargen ar y Canllawiau Telathrebu Traws-Ewropeaidd a symud ymlaen gyda'r gyfarwyddeb e-lofnodion yn rhai o'r blaenoriaethau a amlinellwyd ddydd Mawrth, gan Rimantas Sinkevičius, Gweinidog Trafnidiaeth a Chyfathrebu Lithwania. Bu ASEau hefyd yn cwestiynu Gweinidog yr Economi, Evaldas Gustas, am ei gynlluniau ar gyfer y system masnachu allyriadau, ynysoedd ynni, caffael cyhoeddus, y rhaglen arsylwi daear Copernicus, system llywio lloeren Galileo a chysylltiadau'r UE â Rwsia. Y prif bynciau yn y ddadl gyda'r Gweinidog Addysg a Gwyddoniaeth Dainius Pavalkis oedd rhaglen ymchwil yr UE Horizon 2020 a'i chyllideb, yr ymennydd yn erbyn symudedd a hyrwyddo entrepreneuriaeth.

Pwyllgor y Farchnad Fewnol

Bydd gwella gweithrediad y farchnad fewnol, creu marchnad sengl ddigidol wirioneddol, diogelwch defnyddwyr a gwyliadwriaeth y farchnad yn flaenoriaethau allweddol i Lywyddiaeth Lithwania’r UE, meddai Evaldas Gustas wrth Bwyllgor y Farchnad Fewnol ar 8 Gorffennaf. Croesawodd ASEau Arlywyddiaeth Lithwania gyntaf Cyngor yr UE a chefnogwyd ei hymrwymiad i wneud pob ymdrech i orfodi gweithrediad priodol y gyfarwyddeb gwasanaethau ac i ymdrechu i gael amgylchedd rheoleiddio sy'n gyfeillgar i ddefnyddwyr a busnesau bach a chanolig.

hysbyseb

Pwyllgor datblygu

Dechrau a gorffen trafodaethau ar Gorfflu Cymorth Dyngarol Gwirfoddol yr UE, effeithiolrwydd a chydlyniant gweithredu dyngarol yr UE a’r agenda gwytnwch yw blaenoriaethau arlywyddiaeth Lithwania ym maes polisi datblygu, Dirprwy Weinidog Tramor Lithwania Rolandas Kriščiūnas (yn gyfrifol am Bolisi cymorth dyngarol) ), wrth y Pwyllgor Datblygu ddydd Mawrth. Yn ystod y ddadl, gofynnodd ASEau gwestiynau am safbwynt Llywyddiaeth Lithwania ar bynciau gan gynnwys yr agenda ôl-2015 ar gyfer Nodau Datblygu'r Mileniwm, yr Offeryn Cydweithrediad Datblygu, rhywedd a chydlynu rhoddwyr.

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol

Roedd y paratoadau ar gyfer yr etholiadau Ewropeaidd ym mis Mai 2014, esgyniad yr UE i'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, a'r angen i wneud cynnydd ar reolau newydd ar statud ac ariannu pleidiau gwleidyddol Ewropeaidd ac ar bwyllgorau ymchwilio yn rhai o'r materion a godwyd gan ASEau ar y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol gyda Dirprwy Weinidog Materion Tramor ac Ewropeaidd Lithwania, Vytautas Leškevičius, ddydd Mawrth. Soniodd rhai aelodau hefyd am yr angen i ddechrau trafodaethau yn y Cyngor ar sedd Senedd Ewrop.

Pwyllgor Materion Tramor
Mae Llywyddiaeth Lithwania yn bwriadu bod yn “gadarnhaol adeiladol” wrth hyrwyddo cysylltiadau rhwng yr UE a’i gymdogion, meddai Gweinidog Tramor Lithwania Linas Antanas Linkevičius wrth y Pwyllgor Materion Tramor ddydd Mawrth. Ei brif flaenoriaeth ar gyfer ehangu a pholisi cymdogaeth fydd uwchgynhadledd Partneriaeth Dwyrain Vilnius ym mis Tachwedd. Nod yr Arlywyddiaeth hefyd yw agor sgyrsiau derbyn gyda Serbia a thrafodaethau sefydlogi a chytundeb cymdeithas â Kosovo cyn diwedd y flwyddyn, a mynd ar drywydd deialog â Thwrci a Gwlad yr Iâ.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd