Cysylltu â ni

Economi

IMF ac Ardal yr Ewro 'yn agored i straen o'r newydd'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

imf 1Ddydd Llun 8 Gorffennaf, cyhoeddodd y Cyngor Ewropeaidd ganlyniad yr ymarfer monitro sef y Semester Ewropeaidd ynghyd â'r argymhellion gwlad-benodol (CSRs) (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata /cy/ecofin/137875.pdf). Mae nodyn esboniadol yn cyd-fynd â'r ddogfen, sy'n nodi bod yn rhaid i wledydd 'gydymffurfio neu egluro' newidiadau y cytunwyd arnynt i CSRs y Comisiwn Ewropeaidd. Os ydych chi eisiau canllaw ychydig yn dafod yn y boch i'r Semester Ewropeaidd, edrychwch ar fy geirfa.

Ar yr un diwrnod, mae'r Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF) wedi cyhoeddi ei hasesiad blynyddol diweddaraf o ardal yr ewro. Cydnabu Rheolwr Gyfarwyddwr yr IMF, Christine Lagarde, y cynnydd, ond dywedodd fod adferiad economaidd yn parhau i fod yn anodd a bod angen mesurau polisi ychwanegol. Yn fyr, rydym yn dal yn agos iawn at yr ymyl - yn IMF siarad “gallai dull tameidiog (…) danseilio hyder ymhellach a gadael yr ewro yn agored i straen o’r newydd”. Mae dadansoddiad yr IMF yn amlwg “gyda diweithdra ar yr uchafbwyntiau uchaf erioed, yn enwedig ymhlith pobl ifanc, mae’r risgiau o farweidd-dra a difrod hirdymor i dwf posibl yn cynyddu”.

Croesawodd Is-lywydd y Comisiwn Olli Rehn adroddiad yr IMF a phedwar maes o weithredu polisi a awgrymir, sef adfer iechyd mantolenni banciau, cwblhau’r undeb bancio, cymryd camau pellach i gefnogi’r galw yn y tymor agos a gwthio ymlaen i ddiwygiadau strwythurol. Tynnodd Rehn sylw at symudiad y Comisiwn i roi “Mecanwaith Datrysiad Sengl” bloc adeiladu nesaf yr undeb bancio erbyn dydd Mercher yr wythnos hon. O ran cefnogi twf, eglurodd Rehn y byddai hyn yn golygu “cynyddu diwygio’r weinyddiaeth dreth i hybu ei effeithlonrwydd a’i ymreolaeth. Mae hyn nid yn unig yn ymwneud â revenus cyllidol, mae hefyd yn ymwneud â thegwch cymdeithasol ”.

hysbyseb

In Cyni, hanes syniad peryglus dadansoddiad o'r argyfwng presennol a hanes deallusol cyni, mae Marc Blyth yn nodi sut mae hon yn argyfwng bancio yn gyntaf ac argyfwng dyled sofran yn ail; er y gallai fod yn rhaid i wledydd ysgwyddo rhywfaint o gyfrifoldeb, mae eu pechodau i raddau helaeth yn bechodau o hepgor am eu methiant i reoleiddio'r sector bancio.  Tra bod bancwyr wedi preifateiddio eu helw, mae'r risgiau wedi'u cymdeithasu, gan adael y cyhoedd, a threthdalwyr i godi'r darnau. Yng ngeiriau Martin Wolf: 'mae'r diwydiant bancio wedi mynd â'r cyhoedd am dro'. Felly pan fydd yr Is-lywydd Rehn yn siarad am degwch cymdeithasol, byddwn yn gofyn iddo feddwl am y rhai na fynychodd y blaid ac sy'n cael gwybod eu bod yn codi'r bil.

Dywedodd y Cynghorydd Neil Swannick, aelod Llafur sy'n cynrychioli ward Bradford, Cadeirydd Awdurdod Gwaredu Gwastraff Greater Manchester NW a Phwyllgor Rhanbarthau yr UE: "Gyda thoriadau'n agosáu at draean o gyllideb refeniw'r Cyngor ers yr Etholiad Cyffredinol yn 2010, a o leiaf 10% yn fwy o doriadau a addawyd yn adolygiad gwariant 3 blynedd Llywodraeth y Glymblaid, mae'r "rhwyd ​​ddiogelwch", a ddiogelir hyd yn oed gan Margaret Thatcher, yn cael ei thynnu i ffwrdd. Ydy, mae llyfrgelloedd a phyllau nofio wedi cael eu taro, ond i'r tlawd a'r bregus. heb lais, mae hanfodion bywyd iawn mewn perygl. Wedi'u dal rhwng toriadau awdurdodau lleol a diwygio lles y Llywodraeth, fel y'u gelwir, gadewir i'r rhai na allant reoli eu bywydau a'u dyledion chwilio'n dawel am elusennau sy'n darparu parseli bwyd. "

Y syniad arall yw mai'r toriadau cyfredol mewn cyfnod o straen economaidd dwys yw defnyddio ocsymoron y Comisiwn, gan arwain at 'gydgrynhoad cyllidol sy'n gyfeillgar i dwf'. Mae hwn yn bolisi sydd â chanlyniadau annheg iawn i'r rheini ymhellach i lawr y pyramid dosbarthu incwm sy'n fwy dibynnol ar wasanaethau cyhoeddus ac sy'n dioddef fwyaf pan dynnir y gwasanaethau hyn yn ôl. Yn anffodus, mae Ewrop wedi rhoi ei hun mewn siaced syth hunanosodedig, lle mae ganddi ryddid cyfyngedig i ddefnyddio chwyddiant neu ddibrisiad, heblaw am y 'dibrisiad mewnol' yr honnir ei fod mor gyfeillgar i dwf. Fel y gallwn weld nid yw hyn yn gweithio, ond gallwn hefyd weld bod Ewrop (neu'r rhai sy'n ymddangos fel pe baent yn arwain dadl Ewrop, yr ECB a'r Almaen), yn ymddangos yn awyddus i wneud yr ewro yn fath o safon aur, gan ddwyn ei bwysau yn ddiamwys ar y rhai ag incwm is. Felly os gwelwch yn dda yr Is-lywydd Rehn, peidiwch â siarad am degwch.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd