Cysylltu â ni

Economi

Pump yn euog mewn treial Costa Concordia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yr Eidal Ship Aground

Mae llys wedi gollfarnu pump o bobl o ddynladdiad dros y marwol llongddrylliad 2012 Costa Concordia oddi ar yr Eidal.

Dedfrydwyd helmsman y cwch, cyfarwyddwr gwasanaeth caban, dau swyddog llong a phennaeth tîm argyfwng y cwmni Eidalaidd i hyd at ddwy flynedd a 10 mis yn y carchar am ddynladdiad lluosog, esgeulustod a llongddrylliad. Dywed adroddiadau y gallent osgoi amser carchar.

hysbyseb

Mae treial Capten Francesco Schettino wedi cael ei ohirio ar ôl iddo gofynnodd profion trydanol ar y llong.

Mae’n cael ei gyhuddo o ddynladdiad lluosog am achosi’r llongddrylliad a gadael y llong gyda miloedd yn dal ar fwrdd y llong. Bydd ei achos yn ailddechrau ar 23 Medi ar ôl gwyliau haf yr Eidal. Lladdwyd tri deg dau o bobl pan aeth llong Costa Crociere oddi ar ynys Giglio ym mis Ionawr 2012.

Y pum diffynnydd oedd Roberto Ferrarini, cyfarwyddwr uned argyfwng cwmni mordeithio’r Eidal, cyfarwyddwr gwasanaeth caban Manrico Giampedroni, swyddog cyntaf Ciro Ambrosio, helmsman Indonesia Jacob Rusli Bin a’r trydydd swyddog Silvia Coronica. Cawsant ddedfrydau carchar yn amrywio o 18 mis i ddwy flynedd a 10 mis wrth i'r llys gytuno i bledio bargeinion er mwyn osgoi treial hir.

hysbyseb

Rhoddwyd y ddedfryd drymaf i Roberto Ferranini a ddaeth i'r lan wrth i'r drychineb ddatblygu ac â gofal am gydlynu ymateb y cwmni llongau mordeithio i'r argyfwng. Nid oes yr un yn debygol o fynd i'r carchar gan fod dedfrydau o dan ddwy flynedd yn cael eu hatal yn yr Eidal, tra gellir apelio yn erbyn dedfrydau hirach neu eu disodli â gwasanaeth cymunedol.

Dywed cyfreithwyr Capt Schettino ei fod yn wynebu uchafswm o 20 mlynedd yn y carchar os ceir ef yn euog. Mae'n gwadu'r cyhuddiadau ac yn dweud y byddai llawer mwy o bobl heb farw heb ei weithredoedd. Mae’r achos yn cael ei gynnal yn Grosseto, y ddinas agosaf at safle’r llongddrylliad, ac mae llawer o’r achos yn ei erbyn eisoes wedi’i ddatgelu mewn adroddiad gan arbenigwyr a benodwyd gan y llys.

Mae wedi ei gyhuddo o adael y leinin moethus cyn i bawb oedd ar fwrdd y llong - 4,229 - gael eu gwacáu a’i llywio’n rhy gyflym ac yn rhy agos i’r lan yn ystod cyfarchiad nos-hwylio heibio i bobl ar yr ynys fach oddi ar Tuscany.

Mae'r Capten Schettino eisoes wedi derbyn rhywfaint o gyfrifoldeb, gan ofyn am faddeuant mewn cyfweliad teledu y llynedd wrth iddo sôn am y rhai a fu farw. Fodd bynnag, mae Schettino yn honni iddo lwyddo i lywio'r llong dan do yn nes at y lan fel na suddodd mewn dŵr dwfn lle gallai cannoedd fod wedi boddi.

Mae ei cyfreithwyr yn dweud ei fod yn cael ei wneud yn fwch dihangol ar gyfer yr hyn yn syml damwain.

 

Anna van Densky

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd