Cysylltu â ni

Economi

Mae FUW yn tynnu sylw at bwysigrwydd aelodaeth o'r UE mewn Eisteddfod cenedlaethol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Coron EisteddfodBydd Undeb Ffermwyr Cymru yn tynnu sylw at bwysigrwydd cyllid yr UE i gymuned ffermio Cymru ac economi wledig yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn Dinbych (Awst 3-10).

“Bydd ymwelwyr â stondin FUW yn cael cyfle i ddarganfod pam ei bod yn hanfodol bod Cymru, ynghyd â’r DU, yn cadw ei haelodaeth o’r UE,” meddai Rhys Roberts, swyddog gweithredol sirol Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Un o uchafbwyntiau'r wythnos fydd fforwm yn y stondin i drafod manteision ac anfanteision aelodaeth o'r UE yng Nghymru a'r DU gyda phanel o wleidyddion Ceidwadol, Plaid Cymru, Lib Dem ac UKIP ynghyd ag aelod o dîm arlywyddol yr undeb.

hysbyseb

Thema ganolog y stondin fydd Coron yr Eisteddfod i'w chyflwyno i'r bardd buddugol ar Awst 5 ar gyfer casgliad o gerddi heb fod yn fwy na 250 llinell mewn pennill rhydd. Teitl y gwaith yw Terfysg (Terfysg or Gwrthryfel).

Bydd yr enillydd yn derbyn Coron yr Eisteddfod (yn y llun) a gwobr o £ 750. Rhoddwyd y Goron gan ganghennau Sir Ddinbych a Sir y Fflint FUW a'r wobr ariannol gan Gymdeithas Tai Clwyd Cyf.

“Dyluniwyd y Goron i dynnu sylw at dirweddau trawiadol Dyffryn Clwyd a Bryniau Clwydian a bydd y thema’n arddangos y cysylltiadau rhwng, a dylanwadau, amaethyddiaeth a’r dirwedd a sut mae hynny wedi ffurfio dros amser," meddai Mr Roberts.

hysbyseb

“Trwy gydol yr wythnos byddwn hefyd yn canolbwyntio ar y cysylltiadau rhwng cyllid yr UE, arferion amaethyddol a rheolaeth amgylcheddol,” ychwanegodd.

Bydd ymwelwyr â'r stondin yn cael pot o iogwrt blasus o laethdy Llaeth y Llan yn Llannefydd, a noddir yn garedig gan y perchnogion Falmai a Gareth Roberts.

Bydd cyfle hefyd i flasu amrywiaeth o gawsiau arobryn o Hufenfa Llandyrnog leol sydd hefyd yn cyflenwi'r llaeth ar gyfer y cwpanaid o de neu goffi traddodiadol am ddim.

Ychwanegodd Mr Roberts: "Bydd arddangosfa o fwyd a diod a gynhyrchir yn lleol yn tynnu sylw at yr amrywiaeth o gynnyrch sydd ar gael ym Mro Clwyd. Bydd yn gyfle gwych i'r aelodau a'r cyhoedd flasu peth o'r bwyd gorau a gynhyrchir yn lleol ar yr un pryd fel darganfod am y cysylltiadau rhwng ffermwyr, cynhyrchwyr a'r UE. ”

Bydd yr artist lleol Llinos Angharad Rogers, merch aelodau FUW Huw a Glenda Rogers o Lodge Farm, Dinbych, yn bresennol ddydd Gwener Awst 9 i arddangos ei gwaith celf wrth greu darn newydd yn fyw ar y stand.

Ddydd Mawrth Awst 6, bydd artist lleol arall Elen Mair Jones hefyd yn arddangos ei sgiliau braslunio ac enghreifftiau o'i gwaith i ymwelwyr.

Trwy gydol yr wythnos bydd plant o bob oed yn gallu cystadlu mewn cystadlaethau sy'n ymwneud â'r Goron ac â chynhyrchu bwyd, gydag ystod o wobrau ar gael i'r enillwyr.

Bydd staff o Davis Meade Property Consultants o Groesoswallt hefyd yn bresennol ddydd Iau Awst 8 i gynnig cyngor ar ystod eang o faterion i aelodau FUW.

“Rydyn ni hefyd yn edrych ymlaen at groesawu ACau ac ASau lleol i’r stondin i drafod materion amserol fel diwygio’r PAC dros baned,” meddai Mr Roberts.

Capsiwn lluniau: Andrew Coomber, arlunydd a gof Sir y Fflint a ddyluniodd a gweithgynhyrchodd y Goron sydd wedi'i hysbrydoli gan liw a delweddaeth Dyffryn amaethyddol Clwyd a Moel Famau ac sy'n adlewyrchu rhinweddau telynegol y dirwedd mewn cytgord â thechnoleg a deunyddiau modern.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd