Cysylltu â ni

Economi

Sut mae diwydiant bio-seiliedig Ewrop yn rhagweld ei ddyfodol?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

5411716948_413b0f9a0d_mYr UE Bioeconomi Disgwylir i'r maes newid yn sylweddol trwy sefydlu newydd partneriaeth cyhoeddus-preifat of Bio-seiliedig Diwydiannau. Mae'r bartneriaeth hon yn cynrychioli canlyniad y Cyd-fentrau Technoleg (JTIs) a lansiwyd yn ddiweddar a sefydlwyd gan y Y Comisiwn Ewropeaidd, aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid diwydiant Ewropeaidd.

Mae yna bum JTI sefydledig a byddant yn cael eu sefydlu o dan gynigion deddfwriaethol newydd:

 • Diwydiannau bio-seiliedig (BBI): Anelu at wneud y cynhyrchion bob dydd yn wyrddach trwy adnoddau naturiol adnewyddadwy a thechnolegau arloesol;
 • Celloedd Tanwydd a Hydrogen 2 (FCH2): P.rhamantu'r defnydd o dechnolegau glân ac effeithlon mewn trafnidiaeth, diwydiant ac ynni.
 • Awyr Glân 2 (CS2): I.yn bwriadu datblygu awyrennau glanach trwy leihau ei hallyriadau CO2.
 • Meddyginiaethau Arloesol 2 (IMI2): Anelu at ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o feddyginiaethau, triniaethau a brechlynnau.
 • Cydrannau a Systemau Electronig (ECSEL): Yn bwriadu rhoi hwb Ewrop galluoedd gweithgynhyrchu electroneg.

Wedi'i sefydlu o dan Erthygl 187 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr UE (TFEU), Mae JTIs yn croesawu agendâu ymchwil strategol, heriol, yn seiliedig ar amcanion rhaglen Horizon 2020 a'u nod yw darparu cyllid ar gyfer ymchwil gwobrwyo ar raddfa fawr, tymor hwy a risg uchel. Mae JTIs yn dod ag actorion amrywiol o wahanol feysydd ynghyd: diwydiant, prifysgolion, Busnesau bach a chanolig, sefydliadau ymchwil a phob actor arall sydd â diddordeb mewn her ymchwil ac arloesi.

hysbyseb
Mae pecyn ariannol cyffredinol y bartneriaeth gyhoeddus-preifat sy'n cynnwys Diwydiant Bio-seiliedig yn dod i oddeutu € 3.8 biliwn, a bydd yr UE yn cyfrannu € 1 biliwn o dan raglen Horizon 2020 a bydd sector y diwydiant yn buddsoddi dros € 2.8 biliwn. O fewn y bartneriaeth gyhoeddus-preifat hon (PPP), a enwyd PONT, mae actorion y diwydiant wedi'u trefnu yn y Consortiwm Diwydiannau Bio-seiliedig (BIC) sy'n dwyn ynghyd fwy na 50 o gwmnïau, clystyrau a sefydliadau Ewropeaidd o wahanol feysydd gweithgaredd: amaethyddiaeth, bio-dechnoleg, coedwigaeth, bwyd-amaeth, cemegolion, peirianneg, papur a mwydion. Mae'r PPP yn cael ei reoli gan a Ymgymeriad ar y Cyd a bydd y penderfyniadau llywodraethu yn cymryd y penderfyniadau cyllido a fydd yn cynnwys nifer cyfartal o aelodau cynrychiolwyr y Comisiwn Ewropeaidd a BIC.  PONT yn sefydlu ei agenda ymchwil strategol ei hun a bydd yn dewis y prosiectau i'w hariannu trwy alwadau agored am gynigion.

Beth mae diwydiant bio-seiliedig yn anelu at ei wneud?

Mae'r Diwydiant bio-seiliedig yn cydnabod yr angen i drosglwyddo Ewrop tuag at gymdeithas ôl-ffosiliau, y bydd ei thwf economaidd yn cael ei ddatgysylltu oddi wrth ddisbyddu adnoddau ac y bydd ei ddatblygiad yn ystyried cadwraeth yr amgylchedd yn fawr. At hynny, nod y Diwydiant yw gwneud cyfraniad mawr i economi’r UE, er mwyn creu bio-economi Ewropeaidd sy’n arwain y byd, a fydd nid yn unig yn defnyddio’r deunyddiau crai adnewyddadwy mewn ffordd effeithlon a chynaliadwy, ond y bydd yn adeiladu newydd a cadwyni gwerth arloesol, ail-ddiwydiannu ac adfywio'r ardaloedd gwledig, hybu cystadleurwydd ac felly greu twf cynaliadwy.

Hyd at 2030, sefydlodd y Diwydiant Bio-seiliedig yr amcanion canlynol[3]:

 • Cyflawni ail-ddiwydiannu Ewrop trwy greu seilwaith gwledig newydd o burfeydd: yn hyn o beth, nod BRIDGE yw cyfrannu'n sylweddol at ddatblygu economi wledig Ewropeaidd gystadleuol sy'n seiliedig ar wybodaeth, wedi'i seilio ar biorefineries, a ddylai greu hyd at 400 000 o sgiliau newydd. swyddi erbyn 2020 a 700.000 o swyddi erbyn 2030;
 • Arallgyfeirio incwm ffermwr a darparu elw ychwanegol iddynt hyd at 40% trwy naill ai ddefnyddio neu roi yn ôl yn well gynhyrchu 15 y cant o'r tir sydd heb ei brisio'n ddigonol hyd at 2020 a 35 y cant o'r tir hyd at 2030;
 • Cynyddu'n sylweddol y defnydd a chymhwysir o sgil-gynhyrchion a gwastraff o amrywiol ffynonellau bio-seiliedig megis amaethyddiaeth, coedwigaeth, trin dŵr gwastraff, slwtsh, gwastraff cartref organig, gwastraff iard, gwastraff prosesu bwyd ac fel ei gilydd; mae'r sgil-gynhyrchion a'r gwastraff nas defnyddir ar hyn o bryd yn cyfateb i 2.8 biliwn o dunelli y flwyddyn; bydd technolegau a galluoedd newydd yn caniatáu cynyddu'r potensial hwn 15 y cant hyd at 2020 a 25 y cant hyd at 2030;
 • Cyfrannu at ddatblygiad diwydiannol cemegolion bio-seiliedig, biomaterials a biodanwydd datblygedig: felly, nod BRIDGE yw bod 20 y cant o'r cemegolion a'r deunyddiau sy'n cael eu cynhyrchu yn Ewrop yn cael eu cynhyrchu ar sail bio hyd at 2020 a hyd at 2030 y cemegau bio-seiliedig a cynhyrchu deunydd i gyrraedd 30 y cant. At hynny, mae'r diwydiant yn bwriadu cyflawni i gyflenwi 25% o anghenion ynni trafnidiaeth Ewrop trwy fiodanwydd datblygedig cynaliadwy erbyn 2030.
 • Cyflawni cenhedlaeth newydd o deunyddiau bio-seiliedig a chyfansoddion a gynhyrchir mewn biorefineries a fydd yn datblygu gwell cydrannau ar gyfer cymwysiadau diwydiannau (modurol, pecynnu, adeiladu a mwy). Yn hyn o beth, nod BRIDGE yw bod hyd at 2020 y farchnad a gyflenwir gan bolymerau a chyfansoddion bio-seiliedig (ar gymhareb pris-pris tebyg o'i chymharu â'r dewisiadau ffosil eraill) 5 gwaith yn uwch na nawr a hyd at 2030 i fod 10 gwaith yn uwch.
 • Cyfrannu, trwy ynysu protein a phrisio o brosesu biomas ychwanegol, i leihau mewnforion protein 15 y cant hyd at 2020 a 50 y cant hyd at 2030. Yn yr un wythïen, mae BRIDGE yn bwriadu rhoi hwb i optimeiddio rhaglenni ffrwythlondeb y pridd er mwyn torri. gan 10 y cant mewnforion cydrannau gwrteithwyr (fel ffosffad a photash) hyd at 2020 ac 25 y cant hyd at 2030.

Bydd cryfhau, uwchraddio ac uwchraddio datblygiad y diwydiant Bio-Ewropeaidd yn sbarduno canlyniadau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ffafriol iawn. Felly, disgwylir i drosiant a chyflogaeth y diwydiannau bio-seiliedig dyfu o leiaf 10 y cant, gan arwain at 3 miliwn o swyddi atodol, cynnydd o € 80 biliwn mewn trosiant a lleihau biliau mewnforion olew yr UE hyd at € 24 biliwn. Ar yr un pryd, bydd y cadwyni gwerth sy'n seiliedig ar gynhyrchu biomas cynaliadwy, ynghyd â rheolaeth gynaliadwy a fydd yn caniatáu dal y carbon mewn cynhyrchion bio-seiliedig fel bio-blastigau, cynhyrchion papur a phren adeiladu yn cyfrannu'n helaeth at leihau tŷ gwydr. allyriadau nwyon tŷ, cadw bioamrywiaeth ac ecosystemau a gwella diogelwch bwyd.

hysbyseb

Ar y cyfan, gall y diwydiant bio-seiliedig Ewropeaidd gyfrannu'n rhyfeddol at gynnal Ewrop yn ras economi'r byd ond o blaid trosglwyddo i economi ôl-ffosiliau ynghyd â chanlyniadau cymdeithasol ac amgylcheddol sylweddol. Heriau enfawr, ond gwobrau enfawr hefyd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd