Cysylltu â ni

Economi

Hübner: 'Ewrop unedig mewn amrywiaeth trwy bolisi cydlyniant'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

huebner-150x150Mae Danuta Hübner yn cadeirio'r Pwyllgor Datblygu Rhanbarthol (REGI) yn Senedd Ewrop. Mae'r Athro Economeg a chyn-gomisiynydd sy'n gyfrifol am Bolisi Rhanbarthol, Hübner wedi bod yn cymryd rhan mewn gwahanol CPMR digwyddiadau ers blynyddoedd lawer ac mae'n credu bod “gwybodaeth a grym syniadau CPMR CPMR yn asedau pwysig” ar gyfer y CPMR ac i'r rhai sy'n gweithio gydag ef.

CPMR: Yr Athro Hübner, beth yw'r her fwyaf i'r Polisi Cydlyniant heddiw?

DH: Yr her fwyaf i'r polisi hwn yw sut i gyrraedd ei amcan sylfaenol yn well: cryfhau cydlyniant economaidd, cymdeithasol a thiriogaethol yr UE wrth fuddsoddi mewn twf, swyddi a chystadleurwydd yn unol â strategaeth 2020 yr UE. Dyma'r cwestiwn a godwn yn enwedig heddiw, pan gawn ein llethu gan ganlyniadau uniongyrchol yr argyfwng presennol, efallai y byddwn yn anghofio'r hyn y dylai'r Polisi Cydlyniant ei wneud yn y pen draw: rhagweld newid a pheidio â'i ddilyn. Mae'r newid tuag at yr hyn y mae strategaeth Ewrop 2020 wedi'i ddiffinio eisoes, tuag at Undeb mwy integredig a chynaliadwy yn economaidd, a thuag at UE mwy cystadleuol ar raddfa fyd-eang. Mae o fewn fframwaith amcanion Ewrop 2020 lle mae angen gosod prif bolisi buddsoddi cyhoeddus yr Undeb, gan gyfrannu yn y ffordd fwyaf effeithiol ac effeithlon at dwf cynaliadwy a chynhwysol rhanbarthau Ewrop.

hysbyseb

Os awn i'r afael â'r heriau sy'n edrych trwy lens ein buddiannau cenedlaethol ein hunain, rydym mewn perygl o golli'r gwerth ychwanegol y gall Polisi Cydlyniant yr UE ei gynnig. Felly, dylem adeiladu synergeddau ar lefel Ewropeaidd, wrth ganolbwyntio ar beiriannau newydd ar gyfer twf, swyddi cynaliadwy, arloesi ac ymchwil, effeithlonrwydd adnoddau, a seilwaith. Polisi Cydlyniant hefyd yw prif ffynhonnell buddsoddiad cyhoeddus Ewropeaidd at y dibenion hyn. Mae gweithredu'r llywodraethu aml-lefel yn effeithiol ar faterion economaidd a chydlyniant yn her y mae'n rhaid i ni ei hennill.

CPMR: Sut ydych chi'n asesu rôl Senedd Ewrop wrth gynnal Polisi Cydlyniant uchelgeisiol yn Ewrop?

DH: Ar ôl i Gytundeb Lisbon ddod i rym, mae deddfwriaeth Polisi Cydlyniant yn gwbl ddarostyngedig i'r weithdrefn ddeddfwriaethol gyffredin. Mae hyn wedi golygu oriau diddiwedd o drafodaethau ar wahanol rannau'r fframwaith rheoleiddio ar gyfer Polisi Cydlyniant 2014 - 2020, yn arbennig ar reoliad Darpariaethau Cyffredin, gellir dadlau mai dyma un o'r darnau mwyaf o ddeddfwriaeth y mae'r Senedd wedi wynebu'r ddeddfwrfa hon. Ni ddylem anghofio bod 325 biliwn Ewro y tu ôl i'r ddeddfwriaeth hon.

hysbyseb

Mae'r Senedd wedi bod yn chwarae rhan hanfodol yn y trafodaethau, trwy gydol ei gweledigaeth o Bolisi Cydlyniant aml-lefel ac integredig. Mae hefyd wedi ceisio gwella cyfeiriadedd strategol a chydlynu rhwng offerynnau o fewn Polisi Cydlyniant, yn ogystal â rhwng Polisi Cydlyniant a pholisïau eraill yr UE. Mae'r Senedd, dan arweiniad y Pwyllgor Datblygu Rhanbarthol, wedi gwella deddfwriaeth Polisi Cydlyniant yn y dyfodol, trwy symleiddio a symleiddio'r rheolau a'r gweithdrefnau cymwys.

Yn y trafodaethau sy'n ymwneud â'r pecyn deddfwriaethol ac â'r MFF, mae'r Senedd wedi bod yn amddiffynwr Polisi Cydlyniant mwy effeithlon, wedi'i deilwra i ateb yr heriau amrywiol y mae'r Undeb yn eu hwynebu.

CPMR: Yn ystod y trafodaethau ar gyfer pecyn Polisi Cydlyniant 2014-2020, roedd y cydgysylltu rhwng Senedd Ewrop a'r rhanbarthau yn arbennig o ffrwythlon. I ba raddau ydych chi'n meddwl y dylai Senedd Ewrop barhau i weithio'n agosach gyda sefydliadau rhanbarthol, yn enwedig gyda'r CPMR, dros y deng mlynedd nesaf?

Yn ystod y trafodaethau a hyd yn oed cyn i'r rhain gychwyn, mae'r Senedd wedi cydweithredu â'r ystod ehangaf bosibl o actorion, gan gynnwys y rhai sy'n weithredol ar lefel ranbarthol a lleol. Mae'r Senedd o'r farn na ellir cynllunio a gweithredu Polisi Cydlyniant heb gyfranogiad gweithredol yr holl bartneriaid, oherwydd yn wir rhoddir y pwys mwyaf i'r trefniadau partneriaeth.

Mae'r Senedd wedi ceisio creu mesurau diogelwch ym mhensaernïaeth polisi'r dyfodol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth lawn â'r bartneriaeth ym mhob cam o baratoi a gweithredu polisi. Mae hyn yn awgrymu sefydlu fframwaith clir a rhwymol, sy'n cryfhau'r rôl a roddir i bartneriaid, gan gynnwys sefydliadau rhanbarthol fel CPMR. Bydd cydweithredu â nhw yn parhau, oherwydd mae'r Senedd hefyd yn ystyried anghenion actorion rhanbarthol a lleol, wrth gynnal yr amcanion cyffredin y cytunwyd arnynt ar lefel Ewropeaidd.

CPMR: Eleni yw'r 40th pen-blwydd creu'r CPMR. Yn eich barn chi, beth fu ased gorau ein sefydliad er 1973?

Rwyf wedi adnabod y CPMR ers sawl blwyddyn. A gwn hefyd fod y Polisi Cydlyniant wrth galon ac ym meddwl llawer o gynrychiolwyr CPMR, yn cael ei adlewyrchu yng ngweithgareddau niferus eich sefydliad.

Mae'r wybodaeth rydych chi wedi'i hadeiladu a'i rhannu'n rheolaidd gyda'r Senedd a'r holl actorion sydd â diddordeb mewn Polisi Cydlyniant Ewropeaidd, y llwyfannau gwybodaeth a phrofiad rydych chi wedi'u creu, ac felly mae grym eich syniadau yn ogystal â rhwydwaith eich aelodau yn asedau pwysig ar eu cyfer. y CPMR, ac i'r rhai sy'n gweithio gyda chi.

Mae dathlu 40 mlynedd ers sefydlu'r CPMR yn rhoi cyfle i mi ddymuno llwyddiant ichi wrth gyfrannu hefyd at adeiladu Ewrop unedig mewn amrywiaeth trwy'r Polisi Cydlyniant.

Pen-blwydd Hapus, Cynhadledd Rhanbarthau Morwrol Ymylol Ewrop!

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd