Cysylltu â ni

Economi

Mae'r Comisiwn yn gorchymyn i reoleiddiwr telathrebu'r Almaen fynd i'r afael â chynllun cyfraddau terfynu sefydlog

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

BNetzA-Breitband-TeaserMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gofyn unwaith eto i reoleiddiwr telathrebu'r Almaen (BNetzA) ddiwygio neu dynnu ei gynnig yn ôl i osod cyfraddau terfynu sefydlog (FTRs) dair gwaith (300%) yn uwch na chyfartaleddau'r aelod-wladwriaethau, sy'n dilyn y dull a argymhellir a nodir yng nhelathrebu'r UE. rheolau. Daw’r cais hwn ar ôl ymchwiliad tri mis, lle mae rheoleiddiwr yr Almaen wedi methu â darparu rhesymau argyhoeddiadol dros ei gynnig.

Cyfraddau terfynu yw'r cyfraddau y mae rhwydweithiau telathrebu yn eu codi ar ei gilydd i gyflwyno galwadau rhwng rhwydweithiau ac yn y pen draw mae'r ffioedd yn cael eu cynnwys mewn prisiau galwadau a delir gan ddefnyddwyr a busnesau. O dan gynnig BNetzA, byddai cyfraddau terfynu sefydlog yn amrywio o € 0.0025 / munud (allfrig) i € 0.0036 / munud (brig). Mae gweithredwyr mewn gwledydd sy'n dilyn y dull a argymhellir gan y CE yn talu € 0.001 / munud ar gyfartaledd.

Byddai'r gwahaniaeth mewn prisiau yn digwydd ar draul gweithredwyr, ac yn y pen draw defnyddwyr, yn yr Aelod-wladwriaethau y mae'r galwadau'n tarddu ohonynt. Mae'r Comisiwn o'r farn y bydd BNetzA yn creu rhwystrau i'r farchnad fewnol os na fydd yn dilyn y dull cyfrifo a argymhellir.

hysbyseb

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn, Neelie Kroes: "Mae rheolau telathrebu’r UE yn ei gwneud yn ofynnol i Aelod-wladwriaethau hyrwyddo cystadleuaeth, amddiffyn buddiannau defnyddwyr yr UE a hyrwyddo’r farchnad sengl ymhellach. Ni allaf dderbyn dull o osod cyfraddau terfynu sy’n mynd yn groes i’r egwyddorion a’r amcanion hyn.”

Mae BEREC, corff Rheoleiddwyr Telathrebu Ewropeaidd, wedi mynegi ei gefnogaeth i safbwynt y Comisiwn. Mae'r Argymhelliad a gyfeiriwyd at reoleiddiwr yr Almaen yn ei gwneud yn ofynnol iddo naill ai dynnu ei gynnig yn ôl neu ei newid er mwyn ei gysoni â'r dull a argymhellir gan y Comisiwn. Pe bai BNetzA yn methu â dilyn argymhelliad y Comisiwn, bydd y Comisiwn yn ystyried camau cyfreithiol priodol.

Mae rheolau telathrebu’r UE yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau hyrwyddo cystadleuaeth a buddiannau defnyddwyr yn yr UE, yn ogystal â datblygu’r farchnad sengl. Mae Erthygl 7 o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Telathrebu yn ei gwneud yn ofynnol i reoleiddwyr telathrebu cenedlaethol hysbysu'r Comisiwn, Corff y Rheoleiddwyr Ewropeaidd ar gyfer Cyfathrebu Electronig (BEREC) a rheoleiddwyr telathrebu yng ngwledydd eraill yr UE, o'r mesurau y maent yn bwriadu eu cyflwyno i ddatrys problemau'r farchnad. Pan fo gan y Comisiwn bryderon ynghylch cydnawsedd y cynigion â chyfraith yr UE, gall agor ymchwiliad manwl, neu fel y'i gelwir, Cam II, o dan bwerau Erthygl 7a o'r Gyfarwyddeb Fframwaith. Yna mae ganddo dri mis i drafod gyda'r rheolydd perthnasol, mewn cydweithrediad agos â BEREC, sut i ddiwygio ei gynnig er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â chyfraith yr UE. Os bydd dargyfeiriadau yn nulliau rheoleiddio rheoleiddwyr cenedlaethol ar gyfer rhwymedïau yn parhau, ar ddiwedd yr ymchwiliad hwn, caiff y Comisiwn fabwysiadu mesurau cysoni pellach, lle gall y Comisiwn ei gwneud yn ofynnol i'r rheolydd cenedlaethol dan sylw newid neu dynnu ei fesur arfaethedig yn ôl.

hysbyseb

Mae Argymhelliad y Comisiwn a gyfeiriwyd at BNetzA yn cyhoeddi yma.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd