Cysylltu â ni

Economi

Mae strategaeth y llywodraeth i atal ymfudo yn 'wastraff arian troseddol'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

uk-mewnfudo-loriMae entrepreneur blaenllaw yn y DU yn dweud bod ymgyrchoedd hysbysebu diweddar y llywodraeth yn "anghredadwy". Will Davies, rheolwr gyfarwyddwr menter cynnal a chadw ac adnewyddu eiddo agwedd.co.uk, gwnaeth ei sylwadau ar ôl y newyddion am ymgyrch gan y llywodraeth yn defnyddio faniau i ddweud wrth fewnfudwyr i "fynd adref". 

"Mae'r syniad y bydd ymfudwyr yn newid eu cynlluniau ac nid yn dod i'r DU oherwydd eu bod yn credu y bydd hi'n bwrw glaw lawer yn rhy anghredadwy, hyd yn oed ar gyfer braslun Monty Python," meddai Davies.

Mae'r ymgyrch ddiweddar hon bellach yn destun ymchwiliad gan yr Awdurdod Safonau Hysbysebu (ASA). Mae'r Ysgrifennydd Cymunedau Eric Pickles eisoes wedi lleisio ei bryder mewn cyfweliad radio gyda LBC. Galwodd Chris Bryant, gweinidog mewnfudo cysgodol AS Llafur y symudiad yn “ergyd chwithig” i lywodraeth Prydain.

hysbyseb

Mae Davies yn awgrymu ymhellach y dylai'r Swyddfa Gartref fod wedi gwneud ymchwil mwy effeithiol. “Byddwn yn awgrymu y byddai rhywfaint o ymchwil yn well gwariant nag ymgyrch hysbysebu chwerthinllyd a fyddai’n wastraff arian troseddol,” meddai.

Cydnabu Davies y rôl sydd gan bobl o dramor ym musnesau Prydain, er mai ei gyflogaeth erioed oedd cyflogi gweithwyr ifanc o Brydain.

"Yma yn aspect.co.uk, rydym yn cyflogi llawer o weithwyr o ddwyrain Ewrop yn llwyddiannus. Mae ganddyn nhw foeseg waith wahanol i weithwyr Prydain ond fy mhryder yw y bydd mewnlifiad pellach o weithwyr yn cael effaith ar y sefyllfa gyflogaeth sydd eisoes yn enbyd i bobl ifanc yn y wlad hon.

hysbyseb

"Ar hyn o bryd, os bydd dwyrain o Ewrop yn cael ei gyfweld am swydd a'i fod ef / hi wedi cwblhau prentisiaeth lawn, fel y bydd gan lawer ohonyn nhw, yna ni fydd gan ein di-waith ifanc tymor hir unrhyw obaith o gael ei gyflogi," ychwanegodd.

Un ffordd o sicrhau bod mwy o bobl ifanc Prydain yn cael eu cyflogi yw trwy brentisiaethau, meddai Davies, a ychwanegodd ei fod yn croesawu cynlluniau'r llywodraeth i roi rheolaeth i gyflogwyr dros hyfforddiant prentisiaeth, ar ôl bod yn ymgyrchydd dros ddiwygio o'r fath.

“Rwyf wedi bod yn dweud ers blynyddoedd bod cyflogwyr yn gwybod y sgiliau sydd eu hangen i wneud pobl, yn enwedig pobl ifanc, yn gyflogadwy ac y dylent fod yn rym arweiniol wrth ddylunio prentisiaethau: nid gweision sifil nac asiantaethau hyfforddi allanol.

"Mae mwy nag 20% ​​o'r rhai dan 24 oed yn y wlad hon heb gyflogaeth na hyfforddiant ar hyn o bryd ac yn cael eu dieithrio fwyfwy gan y farchnad swyddi. Mae honno'n sefyllfa enbyd: ni all unrhyw wlad obeithio dychwelyd ei hun i a sylfaen ariannol gadarn os yw'n dieithrio 20% o'i weithlu yn y dyfodol. "

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd