Cysylltu â ni

Economi

Comisiwn yn atal telathrebu Portiwgaleg gynnig rheoleiddiwr ar atebion farchnad terfynu sefydlog

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

anacom-kerodicas-comMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi atal cynnig gan reoleiddiwr telathrebu Portiwgal ANACOM ynghylch rhwymedïau rheoliadol ar gyfer y farchnad terfynu sefydlog gan fod ganddo bryderon difrifol ynghylch cwmpas y rhwymedigaeth mynediad arfaethedig.

Mae'r Comisiwn yn arbennig o bryderus na fyddai diffyg rhwymedigaeth mynediad gynhwysfawr, gan gynnwys er enghraifft rhyng-gysylltiad trwy rwydwaith IP - sy'n safonol yn y mwyafrif o aelod-wladwriaethau eraill - yn caniatáu datrys problemau mynediad yn gyflym ac y gallai adael defnyddwyr yn methu â gwneud galwadau. i rwydweithiau eraill. Gallai cynnig ANACOM hefyd ei gwneud hi'n bosibl i weithredwyr sefydlog wrthod neu ohirio mynediad i ran o'u rhwydweithiau mewn ymgais i ddileu eu cystadleuwyr uniongyrchol o'r farchnad.

Dywedodd Neelie Kroes, Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer yr Agenda Ddigidol: "Rhaid i ddefnyddwyr allu gwneud y galwadau y maent yn dymuno. Am y rheswm hwn, lle mae gennym sefyllfa fonopoli fel mewn marchnadoedd terfynu sefydlog, mae angen i ni warantu mynediad i'r rhwydwaith ar gyfer yr holl weithredwyr a'r holl ddefnyddwyr. "

hysbyseb

O dan reolau telathrebu'r UE, mae'r rhwymedigaeth mynediad yn ei gwneud yn ofynnol i weithredwr ryng-gysylltu ei rwydwaith priodol â rhwydwaith unrhyw weithredwr arall. Mae ANACOM yn cynnig gosod y rhwymedigaeth hon ar gyfer ffyrdd traddodiadol o ryng-gysylltu ond nid ar gyfer rhyng-gysylltiad IP.

Bellach mae gan reoleiddiwr Portiwgal dri mis i weithio gyda'r Comisiwn Ewropeaidd a Chorff rheoleiddwyr telathrebu Ewropeaidd (BEREC) dod o hyd i ateb i'r achos hwn. Yn y cyfamser, mae gweithredu'r cynnig yn cael ei atal.

Ar 12 Gorffennaf 2013, cofrestrodd y Comisiwn hysbysiad gan awdurdod rheoleiddio cenedlaethol Portiwgal (ANACOM), ynghylch y farchnad ar gyfer terfynu galwadau ar rwydweithiau ffôn cyhoeddus unigol a ddarperir mewn lleoliad sefydlog ym Mhortiwgal.

hysbyseb

Mae penderfyniad y Comisiwn i gychwyn ymchwiliad manwl yn cychwyn gweithdrefn “ail gam” o dan erthygl 7a o Gyfarwyddeb Telathrebu’r UE (MEMO / 11 / 321).

Mae rhwymedïau rheoliadol a awgrymwyd gan ANACOM yn cynnwys rhwymedigaethau mynediad, peidio â gwahaniaethu, tryloywder a rheoli prisiau i'w gosod ar bob gweithredwr sefydlog sy'n weithredol yn y farchnad gyfanwerthu ar gyfer terfynu galwadau sefydlog. Mae'r rhwymedïau hyn yn ceisio mynd i'r afael â sawl methiant yn y farchnad, megis gwrthod mynediad a gosod cyfraddau gormodol, mewn marchnad lle mae gan bob gweithredwr sefydlog safle monopoli. Mae cyfraddau terfynu sefydlog yn ffioedd y mae gweithredwyr sefydlog yn eu codi i gyflwyno galwadau gan eraill sefydlog a rhwydweithiau symudol.

'Erthygl 7' o'r Gyfarwyddeb Fframwaith Telathrebu yn ei gwneud yn ofynnol i reoleiddwyr telathrebu cenedlaethol hysbysu'r Comisiwn, BEREC (Corff y Rheoleiddwyr Ewropeaidd ar gyfer Cyfathrebu Electronig) a rheoleiddwyr telathrebu yng ngwledydd eraill yr UE, o fesurau y maent yn bwriadu eu cyflwyno i fynd i'r afael â'r diffyg effeithiol. cystadleuaeth yn y marchnadoedd dan sylw.

Mae'r rheolau newydd yn galluogi'r Comisiwn i fabwysiadu mesurau cysoni pellach ar ffurf argymhellion neu benderfyniadau (rhwymol), os bydd dargyfeiriadau yn nulliau rheoleiddio rheoleiddwyr cenedlaethol, gan gynnwys rhwymedïau, yn parhau ledled yr UE yn y tymor hwy.

Cyhoeddir llythyr y Comisiwn a anfonir at reoleiddiwr Portiwgal yma.

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd