Cysylltu â ni

Economi

Natsïaid rhyfel-droseddau yn amau ​​Laszlo Csatary marw 98 oed aros treial

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

120718012827_Laszlo CsataryMae un a ddrwgdybir o droseddau rhyfel Natsïaidd Hwngari 98, Laszlo Csatary, wedi marw wrth aros am achos llys, meddai ei gyfreithiwr. Bu farw Csatary yn yr ysbyty yn Hwngari ar ôl dioddef o nifer o broblemau meddygol, meddai Gabor Horvath.

Yn flaenorol, roedd Csatary wedi cyrraedd y rhestr o'r rhai a ddrwgdybir fwyaf o droseddau rhyfel y Natsïaid, a honnir ei fod wedi helpu i alltudio Iddewon 15,700 i wersylloedd marwolaeth yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Roedd yn wynebu cyhuddiadau yn ymwneud â'i weithgareddau amser rhyfel yn Hwngari ac yn Slofacia gyfagos.

hysbyseb

Dywedodd Mr Horvath fod ei gleient wedi marw fore Sadwrn. "Roedd wedi cael triniaeth am faterion meddygol ers cryn amser ond fe ddaliodd niwmonia, a bu farw ohono." Roedd Csatary bob amser wedi gwadu’r honiadau yn ei erbyn, gan ddweud nad oedd ond yn gyfryngwr rhwng swyddogion Hwngari a’r Almaen ac nad oedd yn ymwneud â throseddau rhyfel.

Cafodd ei gyhuddo ym mis Mehefin 2013 gan erlynwyr Hwngari mewn perthynas â'r hyn a ddywedon nhw oedd ei rôl fel pennaeth gwersyll rhyngwladoli i Iddewon yn Kosice, tref a oedd ar y pryd yn rhan o Hwngari ond sydd bellach yn Slofacia.

Kosice, a elwid ar y pryd fel Kassa, oedd y gwersyll cyntaf i gael ei sefydlu ar ôl i'r Almaen feddiannu Hwngari ym mis Mawrth 1944.

hysbyseb
Roedd y mwyafrif eisiau pobl dan amheuaeth y Natsïaid

  • Alois Brunner, gweithredwr allweddol Adolf Eichmann, a welwyd ddiwethaf yn Syria yn 2001, o bosib wedi marw
  • Diflannodd Aribert Heim, meddyg yng ngwersylloedd crynhoi Sachsenhausen, Buchenwald a Mauthausen, 1962, a welwyd ddiwethaf yn yr Aifft yn 1992
  • Gwasanaethodd Laszlo Csizsik-Csatary, fel heddwas Hwngari ac roedd wedi cael ei arestio yn yr Hwngari yn aros i gael ei erlyn hyd nes iddo farw
  • Gerhard Sommer, cyn swyddog SS a gafwyd yn euog yn absentia o gymryd rhan mewn lladd sifiliaid 560 yn yr Eidal. Lleoliad hysbys diwethaf: Yr Almaen
  • Gwasanaethodd Vladimir Katriuk fel rheolwr platoon heddlu cydweithredol Wcrain, wedi’i gyhuddo o ladd sifiliaid diniwed ym Melarus. Lleoliad hysbys diwethaf: Canada

Dywedodd erlynwyr mewn datganiad bod Csatary, heddwas o Hwngari ar y pryd, wedi “rhoi cymorth yn fwriadol i’r dienyddiadau anghyfreithlon a’r artaith a gyflawnwyd yn erbyn Iddewon a alltudiwyd i wersylloedd crynhoi ... o Kosice”.

Cafodd ei gyhuddo o guro carcharorion yn rheolaidd gyda'i ddwylo noeth a chwip ci.

Dedfrydwyd Csatary, a'i enw llawn yw Laszlo Csizsik-Csatary, i farwolaeth yn ei absenoldeb yn Tsiecoslofacia yn 1948 am droseddau rhyfel.

Roedd Slofacia yn ceisio ei estraddodi o Hwngari fel y gallai ei ddedfrydu'n ffurfiol er ei bod, gyda diddymu'r gosb eithaf, yn bwriadu ei garcharu.

Cafodd yr achos cyfreithiol yn Hwngari ei atal y mis diwethaf ar sail peryglu dwbl.

Enwyd Csatary yn 2012 gan Ganolfan Simon Wiesenthal, sy'n hela Natsïaidd, fel y sawl a ddrwgdybir fwyaf. Honnodd iddo oruchwylio alltudio Iddewon o Kosice i wersyll marwolaeth Auschwitz.

Cafodd ei olrhain yn Budapest ym mis Gorffennaf 2012 gan ohebwyr o bapur newydd y DU yn y DU, gyda chymorth Canolfan Simon Wiesenthal, a chafodd ei arestio dan do.

Roedd wedi ffoi i Ganada ar ôl y rhyfel, lle bu’n gweithio fel deliwr celf ym Montreal a Toronto, a diflannodd yn 1997 ar ôl cael ei dynnu o’i ddinasyddiaeth Canada.

Dywedodd Canolfan Simon Wiesenthal yn yr Unol Daleithiau ei fod wedi ei “siomi’n fawr” gan y newyddion am ei farwolaeth.

"Mae'n drueni bod Csatary, tramgwyddwr Holocost a gafwyd yn euog ... ac yn hollol ddi-baid a gafodd ei ddiorseddu o'r diwedd yn ei famwlad am ei droseddau, yn y pen draw wedi atal cyfiawnder a chosb ar y funud olaf un, '' meddai Efraim Zuroff, cyfarwyddwr y ganolfan. mewn datganiad.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd