Cysylltu â ni

Economi

Adroddiad yn galw am wireddu hawliau ymfudwyr ifanc i symud datblygiad yn ei flaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

picwmAr achlysur Diwrnod Rhyngwladol Ieuenctid (12 Awst), a gynhaliwyd o dan y thema 'Ymfudo Ieuenctid: Symud Datblygiad Ymlaen', mae'r Llwyfan ar gyfer Cydweithrediad Rhyngwladol ar Ymfudwyr Heb eu Dogfennu (PICUM) wedi galw ar lywodraethau i gydnabod bod parch at hawliau pob ymfudwr, waeth beth yw eu statws ymfudo, yn rhwymedigaeth ac yn hanfodol er mwyn i unigolion fwynhau buddion niferus ymfudo. , cymunedau a gwledydd tarddiad a chyrchfan.

Yn ôl PICUM, mae o leiaf 30% o ymfudwyr rhyngwladol yn bobl ifanc, gyda photensial mawr i gyfrannu at y poblogaethau y maen nhw'n ymuno â nhw ac i yrru datblygiad. Fodd bynnag, mae'r polisïau cyfredol sy'n cyfyngu ar ymfudo, yn carcharu ymfudwyr heb y gwaith papur cywir ac yn cyfyngu mynediad i wasanaethau a chyfiawnder hanfodol, yn torri hawliau ymfudwyr ifanc, yn eu grymuso ac yn cyfyngu ar gyfleoedd a buddion mudo i bawb.

Adroddiad PICUM a ryddhawyd heddiw, Gwireddu Hawliau Plant a Theuluoedd mewn Sefyllfa Ymfudo Afreolaidd, yn cyflwyno strategaethau i gefnogi a grymuso plant mudol heb eu dogfennu a'u teuluoedd. Trwy astudiaethau achos a mewnwelediad arbenigol, mae'r adroddiad a'r pecyn cymorth yn canolbwyntio ar ffyrdd o wella mynediad i addysg, gofal iechyd a thai, yn ogystal â statws preswylio rheolaidd a diogel, mor sylfaenol i les plant, ac i sicrhau eu bod yn gallu datblygu a chyrraedd eu potensial llawn.

hysbyseb

“Po fwyaf anweledig ydym ni, y mwyaf agored i niwed ydyn ni. Mae bod yn y cysgodion yn cymryd y pŵer oddi wrthym ni, a dyma mae gwleidyddion ei eisiau, ”meddai Carlos Saavedra, cyn-gydlynydd cenedlaethol United We Dream, un o’r mudiadau ieuenctid heb eu dogfennu yn yr Unol Daleithiau, ac yn actifydd i nifer grwpiau hawliau ymfudwyr.

"Mae offer i rymuso plant ac ieuenctid mudol heb eu dogfennu, hyrwyddo cynhwysiant, a chael gwared ar rwystrau rhag cyrchu gwasanaethau, amddiffyniad a chyfiawnder yn hanfodol i barchu hawliau dynol a chaniatáu i fudo symud datblygiad ymlaen," ychwanegodd.

Mae'r fframwaith hawliau dynol rhyngwladol yn cynnwys darpariaethau cyfreithiol sy'n sefydlu nifer o hawliau dynol i bawb, gan gynnwys yr hawl i gael mynediad at ofal ac addysg iechyd a'r hawl i beidio â chael eich cadw'n fympwyol, waeth beth yw eu statws ymfudo. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CRC) yn atgyfnerthu'r hawliau hyn i bob plentyn ac yn nodi nifer o hawliau ac amddiffyniadau penodol. Mae corff llywodraethol y Confensiwn, y Pwyllgor ar Hawliau'r Plentyn, wedi nodi'n glir bod cadw mewnfudo yn groes uniongyrchol i'r CRC, ac ni ddylid cadw unrhyw blentyn oherwydd ei statws ymfudo ef neu ei riant.

hysbyseb

Ond yn ymarferol, yn aml nid yw plant ac ieuenctid mewn sefyllfa afreolaidd yn gallu cyrchu'r gwasanaethau a'r amddiffyniad a roddir i bawb o dan gyfraith ryngwladol, gyda chanlyniadau negyddol i'w datblygiad a'u hintegreiddio cymdeithasol ac economaidd, ac yn groes i'w hawliau. Mae plant yn aml yn destun yr un amodau ag ymfudwyr sy'n oedolion, gan gynnwys mynediad cyfyngedig i wasanaethau, fel gofal iechyd, a chadw, heb ystyried eu gwendidau penodol oherwydd eu hoedran. Lle rhoddir plant ychwanegol amddiffyniadau, mae'r rhain fel arfer yn diflannu'n awtomatig pan fydd y person ifanc yn troi'n 16 neu'n 18 oed ac yn cael ei ystyried yn oedolyn, sy'n golygu y gall person ifanc fod yn atebol am gael ei gadw a'i alltudio, a cholli unrhyw gefnogaeth y wladwriaeth, o un diwrnod i'r nesaf. At hynny, mae yna nifer o heriau cyfreithiol, ymarferol a seico-gymdeithasol penodol i bobl ifanc sydd â statws ymfudo ansicr a allai fod yn arbennig o niweidiol ar gam tyngedfennol yn eu datblygiad, a'u rhoi mewn perygl o gael eu hecsbloetio a'u cam-drin.

Yng ngoleuni'r Deialog Lefel Uchel ar Ymfudo a Datblygu Rhyngwladol (HLD) yn Efrog Newydd rhwng 3 a 4 Hydref 2013, bydd gwireddu hawliau ar gyfer plant ac ieuenctid heb eu dogfennu yn aros yn uchel ar agenda llunwyr polisi, yr asiantaethau rhyngwladol a'r gymdeithas sifil. sefydliadau. Adroddiad rhyngasiantaethol carreg filltir gan y Global Migration Group (GMG) o'r enw Glasoed, Ieuenctid ac Ymfudo: Heriau a Chyfleoedd yn cael ei lansio mewn digwyddiad ochr GMG yn ystod yr HLD, ac yn cyfrannu at y ddadl trwy ddadansoddi cyfleoedd a heriau a ddaw yn sgil mudo i bobl ifanc mewn gwledydd tarddiad, tramwy a chyrchfan a nodi argymhellion a blaenoriaethau pendant ar gyfer gweithredu.

Ynglŷn â PICUM

PICUM - mae'r Platfform ar gyfer Cydweithrediad Rhyngwladol ar Ymfudwyr Heb Ddogfen, yn sefydliad rhyngwladol anllywodraethol (NGO) sy'n hyrwyddo parch at hawliau dynol ymfudwyr heb eu dogfennu yn Ewrop. Mae PICUM yn darparu cyswllt uniongyrchol rhwng y lefel llawr gwlad, lle mae profiad ymfudwyr heb eu dogfennu yn fwyaf gweladwy, a'r lefel Ewropeaidd, lle mae polisïau sy'n ymwneud â hwy yn cael eu hystyried. Mae PICUM yn darparu argymhellion ac arbenigedd rheolaidd i lunwyr polisi a sefydliadau'r Cenhedloedd Unedig, Cyngor Ewrop ac ar lefel yr UE. Yn 2009, dyfarnwyd statws cyfranogol i PICUM gyda Chyngor Ewrop.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd