Cysylltu â ni

Economi

pencampwr adeiladu Fferm yn ennill Gwobr Busnes 2013 UAC Sir Benfro Cefn Gwlad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

delweddauMae ethos ac ymrwymiad gwaith rhagorol dyn busnes adeiladu fferm Sir Benfro, Richard Blethyn, i helpu pobl i fedi Gwobr Busnes Cefn Gwlad Sir Benfro (FUW) eleni.

Cyflwynir y wobr i unigolyn 40 oed neu iau sydd wedi datblygu ei fusnes gwledig ei hun ac sydd, neu sydd wedi bod yn ymwneud yn weithredol â CFfI Sir Benfro naill ai fel aelod, cyn aelod, arweinydd clwb neu hyfforddwr.

Roedd Blethyn, 36, o Gelli, Hebron, Whitland, wedi treulio 10 mlynedd yn gweithio i gwmni yn atgyweirio peiriannau a thractorau amaethyddol pan gydnabu gyfle i gychwyn ei fenter fusnes ei hun ym maes adeiladu ffermydd a sefydlu RB Farm Services.

hysbyseb

Gan ddechrau yn 2002, gan gynnal prosiectau bach ar ffermydd lleol, buan iawn enillodd enw da a thyfodd y busnes. Mae bellach yn ymgymryd â datblygiadau fferm bach a mawr ledled Sir Benfro ac mae bellach wedi tyfu sylfaen cwsmeriaid helaeth.

Ynghyd â’i wraig Kim, sy’n rhedeg y swyddfa, a phump o staff amser llawn a rhai staff tymhorol, mae’n arbenigo ym mhob agwedd ar adeiladu ar ffermydd, gyda’r prif ffocws ar y sector llaeth.

Mae'r cwmni'n adeiladu pyllau silwair, pyllau slyri a phob math o dai da byw, o siediau ciwbicl i dai rhydd, yn ogystal ag adeiladau storio.

hysbyseb

“Rydym hefyd yn ymgymryd â pharlyrau llaeth ar raddfa fawr gan gynnwys dyluniad cylchdro, rhai ohonynt yw'r mwyaf o'u math yn Ewrop,” meddai Blethyn.

“Fel dyn busnes, rwy’n cydnabod yr angen i ffermydd mwy a llai fel ei gilydd ffynnu gan eu bod ill dau yn hanfodol er mwyn i’m busnes lwyddo. Rwy'n gobeithio am lwyddiant parhaus yn natblygiad fy musnes i ddarparu gwaith i'm teulu fy hun yn y dyfodol ac i'r holl weithwyr cyfredol, isgontractwyr a'r busnesau lleol a ddefnyddiwn, y mae pob un ohonynt yn dibynnu ar ffermwyr llwyddiannus sy'n aml yn cael eu hanwybyddu, Ychwanegodd.

Ymunodd â CFfI Clynderwen yn 14 oed a chystadlu mewn beirniadu stoc iau, ennill gwobrau yn unigol ac mewn cystadlaethau tîm a chymryd diddordeb arbennig mewn bridiau cig eidion. Bu hefyd yn cystadlu ac yn mwynhau cymryd rhan mewn cystadlaethau drama a chynrychioli Sir Benfro yn Sioe Frenhinol Cymru yn beirniadu stoc Cymru Du.

Fel uwch aelod roedd ganddo swyddi fel cadeirydd, is-gadeirydd a thrysorydd, a chynrychiolodd y sir hefyd mewn cystadlaethau meim, cerddoriaeth a choedwigaeth a'r gystadleuaeth ffensio wedi'i haddasu yn Sioe Frenhinol Cymru.

“Rwy’n gyn-aelod balch iawn o CFfI Clynderwen bob amser yn barod i roi yn ôl i’r clwb pan fydd angen cymorth arnynt gan fod y mudiad CFfI wedi rhoi cam mawr ymlaen i mi yn fy mywyd proffesiynol, gan roi sgiliau gwych i bobl i mi a chodi a mynd i lwyddo, ”ychwanegodd.

Gwnaeth y safon uchel o ymgeiswyr ar y rhestr fer argraff fawr ar y beirniaid, llywydd sioe Sir Benfro Michael Davies, rheolwr amaethyddol Banc Barclays John Jones a dirprwy pwyllgor defnydd tir a phwyllgor seneddol DUydd Williams, a chawsant amser anodd iawn yn ceisio penderfynu ar yr enillydd.

“Roeddem yn chwilio am gynigion gan ystod eang o bobl gan gynnwys y rhai sy'n ffermio ynddynt eu hunain, y rhai sy'n darparu gwasanaeth i'r sector amaethyddol neu'r rhai sydd wedi cychwyn busnes gwledig fel gwneud cacennau, gwasanaethau trydanol, crefftau neu ddysgu cerddoriaeth - mae'r rhestr yn ddiddiwedd, ”meddai Mr Williams.

“Wrth gyflwyno’r wobr hon rydym yn gobeithio tynnu sylw at y gwaith gwych y mae pobl ifanc yn ei wneud i gadw ardaloedd gwledig Sir Benfro yn lleoedd bywiog ac egnïol yn economaidd,” ychwanegodd.

“Roeddem yn ei chael yn hynod galonogol bod pob un o’r ymgeiswyr yn darparu cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc eraill yn eu hardal, sydd â buddion economaidd enfawr i ardaloedd gwledig,” meddai Mr Williams.

“Er bod gan bob un o’r ymgeiswyr fusnesau tyfu llwyddiannus, yr un peth a wnaeth wirioneddol wahanu Richard ac a wnaeth argraff fawr arnom oedd ei ethos gwaith a greodd hefyd yn ei holl weithwyr.

“Mae wedi sicrhau bod ganddo gydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith, felly er gwaethaf gweithio’n galed i ddatblygu ei fusnes eithaf newydd o hyd, mae hefyd yn sicrhau ei fod yn treulio amser gyda’i deulu ifanc.

“Mae Richard hefyd yn sicrhau bod gan ei weithwyr amser o ansawdd i’w dreulio gyda’u teuluoedd yr oeddem yn teimlo oedd yn hanfodol i lwyddiant unrhyw fusnes, ond hefyd yn eithaf prin yn y diwydiant amaethyddol,” ychwanegodd Mr Williams.

Cyflwynwyd y wobr am 16h ddydd Mawrth 13 Awst ym Mhafiliwn yr Arlywydd yn Sioe Sir Benfro.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd