Cysylltu â ni

Economi

Mai a Mehefin 2013: Cynhyrchu diwydiannol gan 0.7% yn ardal yr ewro, 0.9% yn EU27

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ym mis Mehefin 2013 o'i gymharu â mis Mai 2013, tyfodd cynhyrchiant diwydiannol wedi'i addasu'n dymhorol 0.7% ym mharth yr ewro (EA17) a 0.9% yn yr UE27, yn ôl amcangyfrifon a ryddhawyd gan Eurostat, swyddfa ystadegol yr Undeb Ewropeaidd. Ym mis Mai, gostyngodd y cynhyrchiad 0.2% a 0.4% yn y drefn honno.

Ym mis Mehefin 2013 o'i gymharu â mis Mehefin 2012, cynyddodd cynhyrchu diwydiannol 0.3% yn ardal yr ewro a 0.4% yn yr UE27.

cymhariaeth misol

Ym mis Mehefin 2013 o'i gymharu â mis Mai 2013, tyfodd cynhyrchu nwyddau gwydn i ddefnyddwyr 4.9% ym mharth yr ewro a 4.2% yn yr UE27. Cynyddodd nwyddau cyfalaf 2.5% yn y ddau barth. Cododd nwyddau canolradd 0.5% yn ardal yr ewro a 0.8% yn yr UE27. Gostyngodd nwyddau defnyddwyr nad ydynt yn wydn 0.6% a 0.3% yn y drefn honno. Gostyngodd ynni 1.6% yn ardal yr ewro a 1.3% yn yr UE27.

hysbyseb

Ymhlith yr aelod-wladwriaethau y mae data ar gael ar eu cyfer, cododd cynhyrchu diwydiannol yn 14 a chwympo mewn wyth. Cofrestrwyd y codiadau uchaf yn Iwerddon (+ 8.7%), Rwmania (+ 5.7%), Gwlad Pwyl (+ 3.1%), yr Almaen a Gwlad Groeg (y ddau + 2.5%), a'r gostyngiadau mwyaf yn yr Iseldiroedd (-4.1%), Portiwgal (-2.8%) a Ffrainc (-1.5%).

cymhariaeth blynyddol

Ym mis Mehefin 2013 o'i gymharu â mis Mehefin 2012, tyfodd nwyddau cyfalaf 3.3% ym mharth yr ewro a 3.2% yn yr UE27. Gostyngodd nwyddau gwydn i ddefnyddwyr 1.0% yn ardal yr ewro a chynyddodd 0.1% yn yr UE27. Gostyngodd nwyddau defnyddwyr nad ydynt yn wydn 1.1% a 0.5% yn y drefn honno. Gostyngodd nwyddau canolradd 1.3% yn ardal yr ewro a 0.7% yn yr UE27. Gostyngodd ynni 1.7% a 2.9% yn y drefn honno.

hysbyseb

Ymhlith yr aelod-wladwriaethau y mae data ar gael ar eu cyfer, cododd cynhyrchu diwydiannol mewn un ar ddeg a chwympo mewn un ar ddeg. Cofrestrwyd y codiadau uchaf yn Rwmania (+ 9.6%), Gwlad Pwyl (+ 5.3%) ac Estonia (+ 4.7%), a'r gostyngiadau mwyaf yn y Ffindir (-5.9%), Bwlgaria (-4.4%) a'r Weriniaeth Tsiec ( -3.0%).

Mae'r mynegai cynhyrchu diwydiannol yn mesur esblygiad cyfaint y cynhyrchiad ar gyfer diwydiant ac eithrio'r gwaith adeiladu, yn seiliedig ar ddata a addaswyd ar gyfer diwrnod gwaith ac effeithiau tymhorol. Mae ardal yr ewro a addaswyd yn dymhorol a chyfres yr UE yn cael eu cyfrif trwy gydgrynhoi'r data cenedlaethol a addaswyd yn dymhorol. Mae Eurostat yn cynnal addasiad tymhorol y data ar gyfer y gwledydd hynny nad ydynt yn addasu eu data ar gyfer effeithiau tymhorol.

Gall pwysau'r aelod-wladwriaethau yn yr UE ac agregau ardal yr ewro fod gael yma.

Gellir dod o hyd i ddata manylach yn y gronfa ddata ystadegau tymor byr ar y Gwefan Eurostat.

Mae ardal yr ewro (EA17) yn cynnwys Gwlad Belg, yr Almaen, Estonia, Iwerddon, Gwlad Groeg, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Cyprus, Lwcsembwrg, Malta, yr Iseldiroedd, Awstria, Portiwgal, Slofenia, Slofacia a'r Ffindir.

Hyd at 30 Mehefin 2013, roedd yr Undeb Ewropeaidd (EU27) yn cynnwys Gwlad Belg (BE), Bwlgaria (BG), y Weriniaeth Tsiec (CZ), Denmarc (DK), yr Almaen (DE), Estonia (EE), Iwerddon (IE), Gwlad Groeg (EL), Sbaen (ES), Ffrainc (FR), yr Eidal (TG), Cyprus (CY), Latfia (LV), Lithwania (LT), Lwcsembwrg (LU), Hwngari (HU), Malta (MT), yr Iseldiroedd (NL), Awstria (AT), Gwlad Pwyl (PL), Portiwgal (PT), Rwmania (RO), Slofenia (SI), Slofacia (SK), y Ffindir (FI), Sweden (SE) a'r Deyrnas Unedig ( DU). O 1 Gorffennaf 2013 mae'r Undeb Ewropeaidd (EU28) hefyd yn cynnwys Croatia (AD).

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd