Cysylltu â ni

Economi

Comisiwn clirio creu menter e-fasnach ar y cyd rhwng Telefónica, CaixaBank a Banco Santander

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

CaixaBank_logoMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio o dan Reoliad Uno'r UE greu menter ar y cyd rhwng gweithredwr telathrebu Sbaen Telefónica a dau fanc yn Sbaen, CaixaBank, a reolir gan La Caixa-Caja de Ahorros, a Banco Santander. Bydd y fenter ar y cyd yn datblygu cymuned rithwir ar gyfer masnachwyr a defnyddwyr yn Sbaen sy'n darparu gwasanaethau i'w haelodau, megis hysbysebu digidol a gwasanaethau dadansoddi data i fasnachwyr, yn ogystal â gwasanaethau waled digidol, gydag ymarferion talu cymar-i-gymar i ddefnyddwyr.

  • Asesodd y Comisiwn effaith y trafodiad yn y sector eginol masnach symudol yn Sbaen ac yn arbennig ei effeithiau posibl yn y farchnad ar gyfer darparu waledi digidol, lle bydd y fenter ar y cyd yn weithredol a lle mae gan un o'i rieni, CaixaBank, hefyd presenoldeb bach. Bydd y waled ddigidol a gynigir gan y fenter ar y cyd yn caniatáu i ddefnyddwyr uwchlwytho manylion eu cardiau talu i'r waled ddigidol a defnyddio'r wybodaeth a uwchlwythwyd i wneud taliadau diogel ar-lein i fasnachwyr y gymuned rithwir trwy gysylltiadau rhyngrwyd sefydlog a symudol. Datgelodd yr ymchwiliad i'r farchnad fod sawl darparwr waledi digidol cystadleuol eisoes yn bodoli neu'n debygol iawn o ddod i'r amlwg yn Sbaen yn y dyfodol agos, gan sicrhau amgylchedd cystadleuol digonol.
  • Mae yna hefyd orgyffwrdd cyfyngedig rhwng Telefónica a'r fenter ar y cyd wrth ddarparu gwasanaethau hysbysebu digidol, megis cyplysu ar-lein a symudol a gwasanaethau teyrngarwch. Canfu’r Comisiwn y byddai’r pleidiau’n parhau i wynebu cystadleuaeth gan nifer o chwaraewyr byd-eang sydd wedi hen ennill eu plwyf, fel Google ac Yahoo!
  • Asesodd y Comisiwn hefyd effaith y trafodiad sy'n deillio o'r berthynas rhwng y farchnad ar gyfer darparu gwasanaethau waled digidol gan gynnwys y swyddogaeth talu rhwng cymheiriaid lle mae'r fenter ar y cyd yn weithredol, a'r farchnad ar gyfer cyhoeddi gwasanaethau cardiau talu, lle mae Caixa Bank a Mae Banco Santander yn weithredol. Trwy'r swyddogaeth hon, bydd defnyddwyr sy'n defnyddio'r waled ddigidol yn gallu gwneud taliadau (mewn egwyddor am symiau bach) rhyngddynt.

    Ar gyfer gwasanaethau talu cymar-i-gymar, bydd y gwasanaethau waled digidol a ddarperir gan y fenter ar y cyd yn cynnwys cerdyn talu rhithwir rhagdaledig a gyhoeddir gan sefydliad ariannol. Canfu'r Comisiwn fod digon o gyhoeddwyr amgen credadwy o gardiau taliadau yn Sbaen, gan ganiatáu felly i ddarparwyr waledi digidol cystadleuol barhau i gynnig gwasanaethau taliadau cymar-i-gymar naill ai ar sail annibynnol neu trwy bartneru â sefydliadau ariannol. Ystyriodd y Comisiwn ymhellach y bydd y fenter ar y cyd yn darparu cerdyn talu ychwanegol i ddefnyddwyr ei wasanaethau waled digidol, na fydd yn cael unrhyw effaith niweidiol ar eu perthynas bresennol â chwsmeriaid â chyhoeddwyr cardiau eraill.

    Yn ogystal, bydd angen i ddefnyddiwr lanlwytho manylion ei gerdyn talu i'r waled ddigidol i'w ddefnyddio ar gyfer taliadau ar-lein a symudol i fasnachwyr y gymuned rithwir. Felly, mae perthynas gyflenwol rhwng rhoi cardiau talu a darparu gwasanaethau waled digidol. Canfu’r Comisiwn na fyddai CaixaBank a Banco Santander yn gallu niweidio darparwyr waledi digidol cystadleuol trwy gyfyngu ar y defnydd o’u cardiau talu eu hunain mewn waledi digidol a gynigir gan gystadleuwyr y fenter ar y cyd oherwydd presenoldeb cardiau talu amgen digonol a allai fod yn wahanol. a ddefnyddir mewn waledi digidol cystadleuol. Yn ogystal, byddai gallu defnyddio cardiau talu a gyhoeddir gan sefydliadau ariannol eraill hefyd yn gwneud y gwasanaethau waled digidol yn fwy deniadol i fasnachwyr a defnyddwyr. Mae darparwyr waledi digidol eraill yn Sbaen yn cefnogi'r defnydd o gardiau talu a gyhoeddir gan sefydliadau ariannol cystadleuol.

  • Yn olaf, er mwyn cyrchu waled ddigidol y fenter ar y cyd, mae angen i ddefnyddwyr gysylltu trwy gysylltiad rhyngrwyd symudol neu statig. Canfu'r Comisiwn na fyddai gan Telefónica y gallu technegol i rwystro mynediad waledi digidol cystadleuol ar ei rwydweithiau band eang symudol a statig.

Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad na fyddai'r trafodiad yn codi pryderon cystadleuaeth.

hysbyseb

Hysbyswyd y trafodiad i'r Comisiwn ar 11 Gorffennaf 2013.

Cwmnïau a chynhyrchion

Mae Telefónica yn weithgar yn rhyngwladol yn y sector telathrebu ac yn darparu atebion cyfathrebu, gwybodaeth ac adloniant mewn nifer o aelod-wladwriaethau, yn ogystal ag mewn nifer o wledydd yn America Ladin. Mae CaixaBank yn sefydliad ariannol sy'n perthyn i La Caixa, grŵp ariannol integredig gyda gweithgareddau bancio, yswiriant, pensiwn a chronfa fuddsoddi, yn bennaf yn Sbaen. Mae Banco Santander yn grŵp bancio ac ariannol rhyngwladol sy'n weithgar ym maes bancio manwerthu, rheoli asedau, bancio corfforaethol a buddsoddi, trysorlys ac yswiriant. Bydd y fenter ar y cyd yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i fusnesau a defnyddwyr, megis gwasanaethau hysbysebu i fasnachwyr bach a chanolig eu maint, cyfathrebu gostyngiadau, talebau, cynigion a gwasanaethau adbrynu cwpon i ddefnyddwyr, gwasanaethau waledi digidol, a chyfoedion-i-gymar. gwasanaethau talu i ddefnyddwyr, sy'n seiliedig ar gymylau ac yn hygyrch trwy sianeli ar-lein (bwrdd gwaith) a symudol.

hysbyseb

rheolau a gweithdrefnau rheoli Uno

Mae gan y Comisiwn ddyletswydd i asesu uno a chaffael yn ymwneud â chwmnïau sydd â throsiant uwch na'r trothwyon penodol (gweler Erthygl 1 o'r Rheoliad uno) Ac i atal crynodiadau a fyddai'n rhwystro cystadleuaeth effeithiol yn yr AEE neu unrhyw ran sylweddol ohoni yn sylweddol.

Nid oedd y mwyafrif helaeth o gyfuniadau a hysbyswyd yn achosi problemau gystadleuaeth ac yn cael eu clirio ar ôl adolygiad rheolaidd. O'r funud y trafodiad yn cael ei hysbysu, yn gyffredinol mae gan y Comisiwn gyfanswm y diwrnodau gwaith 25 i benderfynu a ddylid rhoi cymeradwyaeth (Cyfnod I) neu i ddechrau ymchwiliad trylwyr (Cam II).

Bydd mwy o wybodaeth ar gael ar y cystadleuaeth gwefan, yn gwefan y Comisiwn cofrestr achos gyhoeddus dan rif yr achos M.6956.

Parhau Darllen
hysbyseb

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd