Cysylltu â ni

Economi

Ymrwymiadau profion marchnad Comisiwn a gynigiwyd gan Deutsche Bahn yn ymwneud â system brisio ar gyfer tyniant gyfredol yn yr Almaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bombardier-Dosto2010_01Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gwahodd sylwadau gan bartïon â diddordeb ar ymrwymiadau a gynigiwyd gan ddeiliad rheilffordd yr Almaen Deutsche Bahn (DB) ynghylch ei system brisio ar gyfer cerrynt tyniant yn yr Almaen. Cerrynt tyniant yw'r trydan a ddefnyddir i bweru locomotifau.

DB Energie, yr is-gwmni DB sy'n darparu tyniant sy'n gyfredol i gwmnïau rheilffordd, yw'r unig gyflenwr cerrynt tyniant yn yr Almaen. Mae gan y Comisiwn bryderon y gallai system brisio DB Energie, ac yn benodol gostyngiadau y gall dim ond cwmnïau rheilffordd y Grŵp DB eu cyflawni'n llawn, fod wedi rhwystro datblygiad cystadleuaeth ar y marchnadoedd ar gyfer cludo nwyddau ar reilffyrdd a chludiant teithwyr pellter hir, gan dorri'r UE. rheolau gwrthglymblaid.

Er mwyn chwalu'r pryderon hyn, mae DB wedi cynnig cyflwyno system brisio newydd ar gyfer cerrynt tyniant a fyddai'n berthnasol yn unffurf i bob cwmni rheilffordd ac a ddylai alluogi darparwyr trydan eraill i gyflenwi cerrynt tyniant yn uniongyrchol i gwmnïau rheilffordd. Os yw'r prawf marchnad yn cadarnhau bod yr ymrwymiadau arfaethedig yn unioni pryderon y gystadleuaeth, gall y Comisiwn eu gwneud yn gyfreithiol rwymol ar DB.

hysbyseb

Cynigiodd DB yr ymrwymiadau canlynol i fynd i'r afael â phryderon y Comisiwn:

  • Bydd DB Energie yn cyflwyno system brisio newydd ar gyfer cerrynt tyniant gyda phrisiau ar wahân ar gyfer trydan ac ar gyfer mynediad i'r grid cerrynt tyniant. Mae'r ffi mynediad i'r grid yn amodol ar gymeradwyaeth rheoleiddiwr yr Almaen (Bundesnetzagentur).
  • Bydd DB Energie yn defnyddio pris sengl am drydan heb ostyngiadau cyfaint na hyd.
  • Bydd DB Energie yn talu ad-daliad ôl-weithredol un-amser o 4% o'u hanfoneb gyfredol gyfredol tyniant flynyddol i gwmnïau rheilffordd nad ydynt yn DB.
  • Bydd DB yn darparu'r data angenrheidiol i'r Comisiwn asesu a fyddai'r lefelau prisiau a godir gan DB o dan y system brisio newydd yn arwain at wasgfa ymylol.

Byddai'r ymrwymiadau'n berthnasol o 2014 am bum mlynedd.

Gall partïon â diddordeb gyflwyno sylwadau cyn pen mis o ddyddiad eu cyhoeddi.

hysbyseb

Cefndir

Ym mis Mehefin 2013, hysbysodd y Comisiwn DB o'i asesiad rhagarweiniol y gallai DB fod wedi cam-drin ei safle amlycaf ar y farchnad ar gyfer darparu cerrynt tyniant yn yr Almaen, yn groes i Erthygl 102 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU) . Mae'r arfer dan sylw yn ymwneud â phrisio cerrynt tyniant a allai fod wedi creu gwasgfa ymylol ar y marchnadoedd cludo rheilffyrdd teithwyr pellter hir a nwyddau cludo nwyddau yn yr Almaen. Mae gwasgfa ymyl yn digwydd pan nad yw'r prisiau a godir gan gwmni trech ar farchnad i fyny'r afon (yma darparu cerrynt tyniant) yn caniatáu i gystadleuwyr ar y farchnad i lawr yr afon (yma ddarparu gwasanaethau cludo rheilffyrdd) fasnachu'n broffidiol yn barhaol.

Cerrynt tyniant yw'r trydan 16.7 Hertz a ddefnyddir i bweru locomotifau rheilffyrdd yn yr Almaen ac mae'n fewnbwn anhepgor i gwmnïau rheilffordd. Ar hyn o bryd DB Energie yw'r unig gyflenwr tyniant sy'n gyfredol yn yr Almaen, a thrwy hynny ddal safle blaenllaw ar y farchnad hon.

Ar hyn o bryd mae DB Energie yn marchnata cerrynt tyniant trwy gynnig 'hollgynhwysol' lle mae cwmnïau rheilffordd yn talu pris sy'n cwmpasu'r defnydd o gerrynt tyniant a defnyddio'r rhwydwaith cerrynt tyniant a reolir gan DB Energie. Yn dilyn dyfarniad gan Bundesgerichtshof yr Almaen a ddyfarnodd fod y rhwydwaith cerrynt tyniant yn dod o dan reoliad y Bundesnetzagentur, bydd DB Energie yn newid ei system brisio ar gyfer cerrynt tyniant ac yn codi ffi mynediad y grid ar wahân - a reoleiddir gan y gyfraith - a'r pris am drydan. Dylai hyn ganiatáu i ddarparwyr trydan eraill hefyd gyflenwi tyniant sy'n gyfredol i gwmnïau rheilffordd mewn cystadleuaeth â DB Energie.

cefndir gweithdrefnol

Mae Erthygl 102 TFEU yn gwahardd cam-drin safle dominyddol yn y farchnad fewnol, i'r graddau ei fod yn effeithio ar fasnach rhwng Aelod-wladwriaethau.

Os bydd yr ymrwymiadau a gynigiwyd gan DB, yng ngoleuni canlyniadau'r prawf marchnad, yn darparu ateb boddhaol i bryderon cystadleuaeth y Comisiwn, caiff y Comisiwn fabwysiadu penderfyniad i'w gwneud yn gyfreithiol rwymol ar DB o dan Erthygl 9 o Reoliad 1 / gwrthglymblaid yr UE. 2003. Nid yw penderfyniad Erthygl 9 o'r fath yn dod i'r casgliad bod torri rheolau gwrthglymblaid yr UE, ond yn gyfreithiol yn rhwymo DB i barchu'r ymrwymiadau a gynigir. Os yw cwmni'n torri ei ymrwymiadau, gall y Comisiwn osod dirwy o hyd at 10% o drosiant blynyddol y cwmni ledled y byd heb orfod dod o hyd i dorri rheolau Gwrthglymblaid yr UE.

Cychwynnodd y Comisiwn achos gwrthglymblaid ffurfiol ym mis Mehefin 2012 (gweler IP / 12 / 597) ar ôl cynnal archwiliadau dirybudd yn adeilad y Grŵp DB (gweler MEMO / 11 / 208).

Mae mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y sectorau cyhoeddus cofrestr achos dan rhif achos 39678.

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd