Cysylltu â ni

Economi

Comisiynydd Piebalgs i fynychu urddo Arlywyddol yn Paraguay

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

andris-piebalgs-_595_394_208199Comisiynydd Datblygu Ewropeaidd, Andris Piebalgs, yn cynrychioli’r Undeb Ewropeaidd yn seremoni urddo Arlywydd Paraguay, Horacio Cartes, yn Asuncion ar 15 Awst, ar ôl cael ei ethol ym mis Ebrill eleni. Tra yn Paraguay, bydd y Comisiynydd yn ystyried cynnydd a heriau'r wlad ac yn trafod blaenoriaethau ar gyfer cydweithrediad datblygu'r UE yn y dyfodol.

Dywedodd y Comisiynydd Piebalgs: "Rydym yn falch ein bod wedi mynd gyda Paraguay yn rhai o'i ddiwygiadau mwyaf hanfodol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, megis addysg, polisïau amddiffyn cymdeithasol, lleihau tlodi a gwella'r amgylchedd busnes. Nawr mae'n rhaid i ni edrych ymlaen a sicrhau'r dyfodol hwnnw. mae cydweithredu yn mynd i’r afael â gwir flaenoriaethau pobl Paraguayaidd ac yn adeiladu ar weithredoedd yr UE yn y gorffennol. Rwy’n hyderus y bydd fy nhrafodaethau yn Asuncion gyda’r llywodraeth newydd yn ffrwythlon ac yn dangos y ffordd ymlaen inni. "

Mae cysylltiadau a chydweithrediad rhwng yr UE a Paraguay wedi dwysáu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, nid yn unig mewn cydweithredu datblygu a masnach ond hefyd trwy ddeialog gyda'r nod o hyrwyddo gwerthoedd ac egwyddorion a rennir. Defnyddio Cenhadaeth Arsylwi Etholiad yr UE i Paraguay ar gyfer yr etholiadau cyffredinol ar 21 Ebrill 2013 - a arweiniodd at ethol Arlywydd Cartes a'r Is-lywydd Juan Afara - yn ogystal â phenodi pennaeth Dirprwyaeth yr UE am y tro cyntaf. yn Asuncion yn arwydd o ymrwymiad yr UE i gynyddu ei berthynas â Paraguay.

hysbyseb

Yn ogystal â chymryd rhan yn nathliadau urddo'r Arlywydd a'r Is-lywydd newydd, bydd y Comisiynydd Piebalgs yn cynnal cyfarfodydd gydag awdurdodau Paraguayaidd a gyda chynrychiolwyr cymdeithas sifil i gyfnewid barn ar heriau a blaenoriaethau Paraguay ar gyfer y blynyddoedd nesaf. Bydd y Comisiynydd Piebalgs hefyd yn ymweld â dau brosiect datblygu a ariennir gan yr UE ym meysydd addysg a datblygiad cymdeithasol, dau o brif feysydd cymorth yr UE ym Mharagwâi.

Cefndir

Mae cymorth dwyochrog yr UE i Paraguay yn ystod y blynyddoedd 2007-2013 yn dod i gyfanswm o € 130 miliwn o dan yr Offeryn Cydweithrediad Datblygu (DCI). Mae'r prif feysydd cydweithredu yn cynnwys:

hysbyseb
  • Addysg, trwy gefnogaeth yr UE i Bolisi Addysg Paraguay;
  • lleihau tlodi, trwy gefnogi Polisi Datblygu Cymdeithasol Paraguay, a;
  • integreiddio economaidd, trwy hyrwyddo datblygiad ac arallgyfeirio economi Paraguayaidd, yn lleol ac mewn perthynas â marchnadoedd rhyngwladol.

Mae Paraguay hefyd yn cymryd rhan yn yr holl raglenni thematig a rhanbarthol yn America Ladin, gyda'r cyfranogiad mwyaf arwyddocaol mewn addysg, lle mae mwy nag 20 o sefydliadau addysg uwch yn cymryd rhan mewn prosiectau cydweithredu academaidd a gefnogir gan y rhaglen ALFA; cydlyniant cymdeithasol gyda goblygiad sylweddol Paraguay yn EuroSocial yn ymwneud â pholisïau cymdeithasol (llafur, mynediad teg i wasanaethau iechyd, addysg ariannol); ynni adnewyddadwy wrth i 45 o gymunedau anghysbell yn Paraguay dderbyn citiau ffotofoltäig i ddarparu ynni ar gyfer gwasanaethau sylfaenol; a phrosiectau buddsoddi mewn newid yn yr hinsawdd a gefnogir yn fframwaith Cyfleuster Buddsoddi America Ladin (LAIF).

Diolch i gefnogaeth yr UE dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae mwy na 70 o ysgolion wedi cael eu hadsefydlu, mae tua 3400 o athrawon wedi'u hyfforddi ac mae cwmpas citiau cyflenwi ysgolion wedi ehangu o 32% yn 2008 i 100% yn 2012. Ym maes amddiffyn cymdeithasol, Caniataodd cefnogaeth yr UE wella mynediad i ddŵr yfed i fwy na 28000 o bobl ac mae wedi cyfrannu at gynyddu nifer buddiolwyr y rhaglen trosglwyddo arian amodol o 19000 o deuluoedd yn 2008 i 90570 yn 2012.

Am fwy o wybodaeth:

Cysylltiadau UE-Paraguay.

Undeb i arsylwi etholiadau ym Mharagwâi ar 21 Ebrill 2013.

Gwefan DG Datblygu a Chydweithrediad EuropeAid.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd