Cysylltu â ni

Economi

Mae'r UE yn gofyn i banel Sefydliad Masnach y Byd ar ddyletswyddau gwrth-ddympio Tsieineaidd ar diwbiau dur

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

image0014Gofynnodd yr Undeb Ewropeaidd heddiw (16 Awst) i Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yng Ngenefa reoli dros anghydfod ynghylch dyletswyddau gwrth-dympio Tsieineaidd a orfodir ar fewnforio tiwbiau di-dor dur gwrthstaen perfformiad uchel (HP-SSST) o'r UE.

Mae'r UE yn credu bod dyletswyddau gwrth-dympio Tsieineaidd yn anghydnaws â chyfraith Sefydliad Masnach y Byd, ar sail gweithdrefnol ac ar seiliau sylweddol. Ar gais yr UE, cynhaliwyd ymgynghoriadau ar 17 a 18 Gorffennaf 2013 i ddatrys yr anghydfod. Fodd bynnag, ni wnaethant fodloni pryderon yr UE ynghylch WTO-anghydnawsedd y mesurau Tsieineaidd.

Defnyddir tiwbiau di-dor dur gwrthstaen perfformiad uchel yn bennaf mewn uwch-wresogyddion ac ailgynheswyr boeleri supercritical neu ultra-supercritical mewn gorsafoedd pŵer. Roedd allforion yr UE o'r tiwbiau hyn i Tsieina werth rhyw € 90 miliwn yn 2009, ond gostyngodd i lai na € 20 miliwn tua'r adeg pan orfododd Tsieina ddyletswyddau gwrth-dympio diffiniol ym mis Tachwedd 2012. Ers hynny, mae dyletswyddau 9.7% i 11.1% a osodir ar fewnforion tiwbiau dur o'r UE yn rhwystro mynediad i'r farchnad Tsieineaidd yn sylweddol.

hysbyseb

"Mae'r UE yn parhau â'i frwydr yn erbyn mesurau amddiffyn masnach Tsieineaidd heb gyfiawnhad, nad ydynt yn cydymffurfio â rheolau'r WTO ac yn aml ymddengys eu bod yn cael eu cymell gan ddial. Daethpwyd ag achos Tsieineaidd yn fuan ar ôl achos Ewropeaidd yn erbyn mewnforion dur Tsieineaidd. O ystyried ei wendidau technegol amlwg, rydym yn hyderus y bydd Sefydliad Masnach y Byd yn cefnogi ein hawliadau yn erbyn y dyletswyddau gwrth-dympio hyn "meddai Llefarydd Masnach yr UE, John Clancy.

Cefndir

Ar 8 Tachwedd cadarnhaodd 2012 China ei phenderfyniad dros dro cynharach a gosod dyletswyddau gwrth-dympio diffiniol ar rai tiwbiau di-dor perfformiad uchel o ddur gwrthstaen a fewnforiwyd o'r Undeb Ewropeaidd a Japan. Cychwynnodd Tsieina’r ymchwiliad ar 8 Medi 2011 ar ôl i’r UE orfodi dyletswydd gwrth-dympio dros dro 29 Mehefin 2011 ar fewnforion rhai pibellau di-dor a thiwbiau o ddur gwrthstaen sy’n tarddu o Tsieina.

hysbyseb

Ar 20 Rhagfyr, cychwynnodd 2012 Japan weithdrefnau yn ymwneud â mesurau Tsieineaidd yn unol â Dealltwriaeth WTO ar Reolau a Gweithdrefnau sy'n Llywodraethu Setliad Anghydfodau a Chytundeb Gwrth-dympio Sefydliad Masnach y Byd. Sefydlwyd panel rhwng Japan a China yng nghyfarfod Corff Aneddiadau Anghydfod 24 Mai 2013.

Ar 13 Mehefin 2013 gofynnodd yr UE yn yr un modd am ymgynghoriadau WTO â Tsieina. Ymunodd Japan â'r ymgynghoriadau hyn. Cynhaliwyd yr ymgynghoriadau ar 17-18 Gorffennaf 2013, ond ni lwyddodd y trafodaethau i ddatrys yr anghydfod.

Bydd cais yr UE am sefydlu panel Sefydliad Masnach y Byd yn cael ei drafod am y tro cyntaf yng nghyfarfod Corff Setliad Anghydfodau WTO (DSB) 30 Awst 2013. Yn y cyfarfod hwnnw gall China, o dan reolau setlo anghydfodau Sefydliad Masnach y Byd, wrthwynebu sefydlu'r panel. Os bydd yr UE yn cyflwyno'r mater eto yn y cyfarfod DSB canlynol, ni fydd Tsieina yn gallu rhwystro'r cais ac, o ganlyniad, byddai'r panel yn cael ei sefydlu.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd