Cysylltu â ni

Economi

Unol Daleithiau ac Ewrop yn sefydlu sgyrsiau Iwerydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Iwerydd

Gan Georgi Kantchev

Ar ôl blynyddoedd o aros, mae cytundeb masnach mawr rhwng yr UE a’r Unol Daleithiau - dau bartner masnachu mwyaf y byd - o’r diwedd ar y bwrdd trafod. Wedi'i anelu at ehangu masnach trwy uno rheoliadau a thorri tariffau, daw trafodaethau'r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Traws-Iwerydd (TTIP) ar adeg pan nad yw Ewrop ond yn dod i'r amlwg o'r dirwasgiad ac mae'r UD yn parhau i fynd i'r afael â'i hadferiad gwaethygol araf ei hun. Os yw'r ddwy ochr yn cytuno ar fargen uchelgeisiol, gallai roi hwb mawr i'r ddwy economi a chreu miliynau o swyddi newydd.

hysbyseb

Dyna'r safbwynt optimistaidd. Yr un besimistaidd: o ystyried y gwahaniaethau amlwg rhwng y ddau ranbarth ar faterion yn amrywio o gymorthdaliadau ffilm i reoleiddio ariannol, bydd cwrdd â therfyn amser hunan-orfodedig Tachwedd 2014 yn sicr yn anodd, os nad yn amhosibl. “Nid hon yw’r fenter gyntaf o’r fath i ryddhau masnach a buddsoddiad traws-Iwerydd, ac mae pob menter flaenorol wedi arwain at fethiant,” meddai Philip Whyte, prif economegydd yn y Ganolfan Diwygio Ewropeaidd, melin drafod yn Llundain. “Mae hanes yn awgrymu pe bai wedi bod yn hawdd cael gwared ar yr holl rwystrau sy’n rhwystro masnach ar draws Môr yr Iwerydd, byddai wedi cael ei wneud amser maith yn ôl.”

Mae rhestr hir o faen tramgwydd posib a allai ddadreoli'r trafodaethau, a ddechreuodd ddechrau mis Gorffennaf yn Washington. Mae rheoleiddio ariannol yn bwynt dadleuol mawr. Mae gweinyddiaeth Obama yn lobïo i eithrio rheoleiddio gwasanaethau ariannol o’r trafodaethau masnach, gan bryderu y byddai cysoni rheolau gwasanaethau ariannol yn gwanhau rhai o’r mesurau diogelwch a amlinellwyd yn Neddf Dodd-Frank 2010, gan gynnwys gofynion cyfalaf llymach ar gyfer banciau. Ar ben hynny, mae'r Gorfforaeth Yswiriant Adnau Ffederal a'r Gronfa Ffederal wedi cynnig codi'r gofyniad cyfalaf ar gyfer banciau'r UD, gan ei gwneud yn ofynnol iddynt ddal cyfalaf rheoliadol sy'n cyfateb i 5 y cant o'u hasedau o dan y rheolau newydd. Mae hynny 2 bwynt canran yn uwch na’r gymhareb trosoledd isaf a osodir gan reolau Basel III - lefel y mae banciau yn Ewrop eisoes yn ei chael yn anodd ei chyflawni.

Mae swyddogion Ewropeaidd wedi anghytuno mewn ffasiwn gyhoeddus iawn. Y mis diwethaf, mewn araith i Sefydliad Brookings, melin drafod Washington, sy’n seiliedig ar DC, dadleuodd Comisiynydd Marchnadoedd Mewnol yr UE, Michel Barnier, nad oedd yn gwneud synnwyr eithrio gwasanaethau ariannol o unrhyw fargen fasnach o ystyried bod 70% o drafodion ariannol byd-eang yn rhwng Ewrop a'r UD. “Sut allwch chi hyrwyddo perthynas rydd a theg rhyngom ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd, gyda’r holl synergedd y mae’n ei awgrymu, os nad oes gennym agenda ar gyfer rheoliadau cyffredin rhyngom?” gofynnodd. Nid yw swyddogion yr Unol Daleithiau wedi gwrthod cysoni rheoliadau ariannol yn gyfan gwbl, ond maent wedi dadlau y dylai cydweithredu ddefnyddio rheoliadau presennol a ddeddfwyd gan gyrff fel Bwrdd Sefydlogrwydd Ariannol G-20 neu’r Banc dros Aneddiadau Rhyngwladol yn Basel, y Swistir.

hysbyseb

Ond er bod yr Unol Daleithiau yn ymladd i gadw ei rheoliadau ariannol llym oddi ar y bwrdd bargeinio, mae Ffrainc yn ceisio’r un mor galed i gadw diwylliant wedi’i eithrio o’r sgyrsiau, ac yn mynnu amddiffyn ei diwydiant ffilm a theledu rhag cystadleuaeth America. Mae ymrwymiad Ffrainc i “eithriad diwylliannol” yn adlewyrchu cred y dylid trin diwylliant yn wahanol na chynhyrchion masnachol eraill. Yr ofn yw bod cwmnïau Americanaidd yn sefyll i elwa o gytundeb masnach cynhwysfawr a fyddai’n dileu cymorthdaliadau a chwotâu y mae Ewropeaid wedi’u hadeiladu dros y blynyddoedd i amddiffyn eu marchnadoedd ffilm a theledu eu hunain rhag jyggernaut cynhyrchu Hollywood. Mae sinema Ffrainc - gellir dadlau ei bod yn un o'r marchnadoedd cynhyrchu ffilm mwyaf hanfodol yn Ewrop - yn ddyledus i'w chyfraith i gyfraith sy'n ei gwneud yn ofynnol i rwydweithiau teledu lleol fuddsoddi o leiaf 3.2 y cant o'u cyllidebau mewn cynhyrchu ffilm.

Dadl llywodraeth Ffrainc yw na allai ei sinema gartref gystadlu â chynyrchiadau Hollywood heb gymorthdaliadau. Ond nid yw'r cwotâu presennol ar gyfer nifer y ffilmiau Ffrengig a ddangosir yn y wlad wedi lleihau'r chwant domestig am ffliciau Hollywood. Yn ôl Mojo Office Box, gwefan sy’n olrhain refeniw swyddfa docynnau, dim ond un ffilm Ffrengig sydd yna, y comedi Les Profs, ymhlith 10 ffilm fwyaf grosaf y wlad eleni. Mae'r rhestr yn cael ei dominyddu yn lle gan Iron Man 3, Django Unchained a Me despicable.

Cyn dechrau'r trafodaethau masnach rydd, llwyddodd Ffrainc i lobïo aelodau o'r UE i gael cymorthdaliadau i gefnogi diwydiant clyweled Ewrop wedi'u gadael allan o'r drafodaeth. Ond mae yna fwlch: rhoddodd negodwyr masnach yr UE yr hawl i'w hunain hefyd i godi a thrafod “unrhyw faterion” gyda'u cymheiriaid yn yr UD yn ystod y trafodaethau, gan gynnwys dosbarthu teledu a ffilmiau.

Er bod gwahaniaethau yn bygwth arafu trafodaethau, gall buddion bargen fasnach gynhwysfawr orfodi trafodwyr i ddod o hyd i dir cyffredin. Wrth i globaleiddio ledu, credir bellach fod buddion cytundebau masnach rydd yn fwy nag erioed. Mae'r TTIP yn sefyll i hybu CMC blynyddol o fwy na $ 100 biliwn yn yr UE a'r UD, yn ôl a astudio gan y Ganolfan Ymchwil Polisi Economaidd, sefydliad ymchwil economeg yn Llundain.

Nid manteision economaidd yn unig yw buddion posibl TTIP. Ar adeg pan mae gweinyddiaeth Obama yn troi ei sylw milwrol i ffwrdd o'r Dwyrain Canol i ddyfnhau ymgysylltiad yn rhanbarth Asia-Môr Tawel, mae'r cytundeb hefyd yn cael ei ystyried yn gyfle i Ewrop ailddatgan ei pherthynas hanesyddol â'r Unol Daleithiau Rhai diplomyddion a gwleidyddion Ewropeaidd. wedi poeni bod “colyn i Asia” yr Unol Daleithiau, fel y’i gelwir, wedi dod ar draul Ewrop. “Mae’r ddwy ochr yn gweld y TTIP fel dyfais signalau i China,” meddai Whyte, o’r Ganolfan Diwygio Ewropeaidd. “Mae’n dangos y gall yr Unol Daleithiau a’r UE barhau i weithredu gyda’i gilydd, yn benodol trwy osod safonau cyffredin y bydd yn rhaid i China lynu wrthynt.”

Mae'r realiti hefyd, o ran agor masnach, efallai mai bargeinion rhanbarthol fel y TTIP yw'r unig gêm yn y dref. Mae rownd Doha o drafodaethau Sefydliad Masnach y Byd, a oedd yn anelu at ostwng rhwystrau masnach nid yn unig rhwng yr UD ac Ewrop, ond hefyd ledled y byd, wedi methu yn y bôn. Mae cytundeb masnach rydd arfaethedig (TPP) y Bartneriaeth Traws-Môr Tawel sydd wedi bod mewn trafodaethau ers 2010 ac sydd bellach yn cwmpasu 12 gwlad, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Awstralia, Canada a Mecsico, yn edrych yn fwy addawol. Cododd gobeithion ar gyfer y fargen fasnach yn ddiweddar pan ymunodd Japan â’r trafodaethau ddiwedd mis Gorffennaf, wrth i ychwanegu economi drydedd fwyaf y byd ychwanegu’r math o gam a allai wneud y TPP yn gystadleuydd teilwng i gytundeb yr UD-UE.

Byddai'r fargen drawsatlantig, wrth gwrs, yn gytundeb o faint digynsail. “Y berthynas rhwng yr Unol Daleithiau a’r UE yw’r fwyaf yn y byd. Byddai’r bartneriaeth hon a allai dorri tir newydd yn dyfnhau’r cysylltiadau hynny, ”meddai Arlywydd America, Barack Obama, ym mis Mehefin yn uwchgynhadledd yr G8 yng Ngogledd Iwerddon. Roedd Prif Weinidog Prydain, David Cameron, hyd yn oed yn fwy penderfynol, gan ddweud, “Mae hon yn wobr unwaith mewn cenhedlaeth, ac rydym yn benderfynol o’i chipio.”

Datgelodd arolwg diweddar o lunwyr polisi a dylanwadwyr allweddol yn Washington a Brwsel gefnogaeth sylweddol i gytundeb. Mae'r arolwg, a ryddhawyd ym mis Gorffennaf gan APCO Insight, ymgynghoriaeth ymchwil fyd-eang, ac fe wnaeth EurActiv, gwefan newyddion annibynnol, fesur barn tua 700 o arweinwyr polisi a swyddogion gweithredol y sector preifat yn yr UD ac Ewrop. Canfu fod tair rhan o bedair o’r ymatebwyr yn cefnogi pasio cytundeb masnach traws-Iwerydd. Mae’r datrysiad gwleidyddol ymddangosiadol hwnnw yn rheswm dros optimistiaeth, meddai Whyte. “Mae’r sêr gwleidyddol yn cyd-fynd ag erioed o’r blaen,” esboniodd. “Mae angen i arweinwyr ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd, ond yn enwedig yn Ewrop, ddangos eu bod o ddifrif ynglŷn â hybu twf.”

Mae bwriadau da a brwdfrydedd yn un peth, ond peth arall yw cyrraedd y pwynt o arwyddo bargen. Fe awgrymodd swyddogion ar y llwybr hir o’u blaenau ar ôl eu cyfarfod cyntaf yn Washington ym mis Gorffennaf. “Mae’r trafodaethau newydd ddechrau, ac mae’n anodd rhagweld pryd y gallent ddod i ben,” meddai llefarydd ar ran polisi masnach yr UE, Helene Banner. “Yr hyn sy’n amlwg yw bod sylwedd yn drech na chyflymder.”

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd