Cysylltu â ni

Economi

gwobrau Comisiwn 50th Doethuriaeth Ddiwydiannol Ewropeaidd grant i fampir ymchwil

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

image3Ar 20 Awst, dyfarnodd y Comisiwn Ewropeaidd ei 50fed grant ymchwil Doethuriaeth Ddiwydiannol Ewropeaidd (EID). Mae'r grant € 1.5 miliwn ar gyfer ymchwil i wrthgyrff newydd a fydd yn dinistrio pibellau gwaed tiwmor ac yn dileu'r tiwmor. Arweinir y prosiect VAMPIRE, fel y'i gelwir ('Echdoriad tiwmor a Ffrwythwyd yn Fferyllol wedi'i Gyfryngu gan Fferyllfa') gan Brifysgol Birmingham yn y DU a SomantiX, cwmni biotechnoleg o'r Iseldiroedd sydd wedi'i leoli yn Utrecht. Cefnogir yr ymchwil gan brifysgolion, cwmnïau a chanolfannau ymchwil Ewropeaidd cysylltiedig gan gynnwys prifysgol gwyddoniaeth a thechnoleg y Swistir ETH Zurich a'r elusen Cancer Research UK. Mae'r cynllun EID wedi'i dargedu at brosiectau sy'n dod â phartneriaid busnes ac academaidd ynghyd mewn dwy wlad.

Dywedodd Androulla Vassiliou, Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid: "Rwy'n falch iawn ein bod wedi cyrraedd y garreg filltir hon gyda'r Ddoethuriaeth Ddiwydiannol Ewropeaidd - ac yn sicr ni allai fod enghraifft well o'r math o gydweithrediad traws-sector yr ydym yn dymuno ei wneud. annog na'r bartneriaeth hon i ymladd canser. Mae'r EID yn ddarlun rhagorol o'r gwerth ychwanegol y gall buddsoddiad yr UE ei gynnig ar gyfer rhagoriaeth, arloesedd a chystadleurwydd trwy adeiladu pontydd rhwng y byd academaidd, ymchwil a busnes. "

Dywedodd yr Athro Roy Bicknell, a fydd yn arwain y prosiect o Birmingham: "Mae Doethuriaeth Ddiwydiannol Ewrop yn gwasanaethu angen mawr mewn cymdeithas. Mae'n galluogi ymchwil sy'n bwysig yn feddygol ac yn economaidd i symud ymlaen, ac ar yr un pryd yn hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr diwydiannol blaenllaw. . "

hysbyseb

Lansiwyd Doethuriaeth Ddiwydiannol Ewrop fel prosiect peilot yn 2012 fel rhan o'r Gweithredoedd Marie Curie (MCA), y rhaglen cymrodoriaeth ymchwil Ewropeaidd. Nod y cynllun EID yw rhoi profiad proffesiynol i ymgeiswyr PhD mewn prosiectau ymchwil rhagorol, yn ogystal â denu mwy o bobl ifanc i yrfaoedd gwyddonol.

I fod yn gymwys i gael cyllid trwy'r EID, rhaid i brosiect ddod ag un busnes ac un partner academaidd o ddwy wlad ynghyd. Mae'r grant EID tair blynedd yn galluogi ymchwilwyr i newid bob yn ail rhwng gweithio yn y ddwy wlad, mewn labordai prifysgol ac adeiladau busnes, o dan fentoriaeth goruchwylwyr o'r sector preifat a'r brifysgol. Mae'r hyfforddiant yn ymgorffori sgiliau anwyddonol fel entrepreneuriaeth, cyfathrebu a rheoli eiddo deallusol yn y cwricwlwm.

Bydd y grantiau EID yn cael eu cynnal o dan Weithredoedd Marie Skłodowska-Curie a ailenwyd fel rhan o raglen newydd Horizon 2020 yr UE ar gyfer ymchwil ac arloesi, a fydd yn cychwyn ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf.

hysbyseb

Cefndir

Daeth Gweithredoedd Marie Curie hyrwyddo gyrfaoedd ymchwil yn Ewrop gyda chyllid a reolir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Erbyn diwedd 2013, bydd Gweithredoedd Marie Curie wedi cefnogi 60,000 o ymchwilwyr o bron i 130 o wahanol genhedloedd er 1996. Mae mwy na hanner yr ymchwil a gefnogir trwy'r rhaglen yn ymroddedig i heriau cymdeithasol fel iechyd, newid yn yr hinsawdd a phrinder ynni. Mae 37% o'r ymchwilwyr a ariennir trwy'r rhaglen yn fenywod ac mae busnesau bach a chanolig (BBaChau) yn cyfrif am fwy na hanner yr holl fusnesau sy'n cymryd rhan. Y gyllideb ar gyfer Gweithredoedd Marie Curie yw € 4.7 biliwn yn 2007-2013.

Bydd y Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) newydd yn dod yn brif raglen yr UE i gefnogi hyfforddiant doethuriaeth rhagorol. Yn 2014-2020, bydd yr MSCA yn darparu grantiau ar gyfer 25 000 o ymchwilwyr PhD ar ffurf Doethuriaethau Diwydiannol Ewropeaidd, doethuriaethau ar y cyd (sy'n cynnwys sawl prifysgol), a hyfforddiant ymchwil arall o ansawdd uchel. Bydd yr MSCA yn rhoi pwyslais ar hyfforddiant sy'n cyfuno ymchwil â sgiliau eraill sy'n cynyddu cyflogadwyedd fel rheolaeth, entrepreneuriaeth ac arbenigedd cyfathrebu. Cytunodd Senedd ac Aelod-wladwriaethau Ewrop yn ddiweddar y bydd yr MSCA yn cyfrif am 8% o gyllideb gyffredinol Horizon 2020. Fodd bynnag, mae angen i'r sefydliadau Ewropeaidd fabwysiadu'r penderfyniad hwn yn ffurfiol o hyd.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd