Cysylltu â ni

Economi

arian gan yr UE i helpu i ymladd yn erbyn cyffuriau yn Bolivia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

bolivia-drugs-2009-2-28-19-35-11Mae prosiect newydd yr UE y disgwylir iddo fudd i deuluoedd rhai ffermwyr 80,000 '(a hyd at bobl 400,000 yn anuniongyrchol) yn Bolivia wedi ei gyhoeddi heddiw gan Gomisiynydd Datblygu, Andris Piebalgs, yn ystod ymweliad â'r wlad. Bydd y prosiect newydd, sy'n werth € 25 miliwn, yn helpu i greu cyfleoedd economaidd newydd mewn ardaloedd sy'n cynhyrchu coca o'r wlad ac i roi hwb i ffurfiau amgen o amaethyddiaeth.

Bydd y rhaglen newydd yn adeiladu ar waith blaenorol yr UE yn ymladd cyffuriau, sydd eisoes wedi cyfrannu'n sylweddol at leihau arwynebedd amaethu coca (gostyngiad o 12% yn 2011 7 a% yn 2012).

Dywedodd y Comisiynydd Piebalgs: "Yn ystod yr ymweliad cyntaf hwn â'r wlad, rwy'n falch o weld ymrwymiad yr awdurdodau i'r frwydr yn erbyn cyffuriau, ac i weld buddion cefnogaeth yr UE yn y mater hwn. Bydd ein cyllid newydd yn parhau i wella bywydau Dinasyddion Bolifia trwy ddarparu bywoliaeth amgen i fwy fyth o ffermwyr yn lle tyfu coca, a sicrhau bod diwydiant amaethyddol y wlad yn fwy amgylcheddol, cyfartal a chynaliadwy wrth symud ymlaen. ”

hysbyseb

Yn ystod yr ymweliad (19-22 Awst), mae disgwyl Comisiynydd Piebalgs i gwrdd â'r Arlywydd Bolivia, Evo Morales, a Gweinidog Tramor David Choquehuanca. Bydd yn defnyddio'r ymweliad i bwyso a mesur y cynnydd a gyflawnwyd hyd yn hyn drwy waith yr UE yn Bolivia.

Bolifia yn y cyfnod ariannol nesaf 2014 2020-

Bolivia yw'r derbynnydd mwyaf o gymorth yr UE yn America Ladin, yn derbyn € 241 miliwn o 2007-2013. Mae'r UE yn darparu 50% o'r holl gymorth tramor i Bolivia. Bydd yr ymweliad hefyd yn gyfle i drafod cydweithredu yn y dyfodol o dan y Fframwaith Ariannol nesaf Amlflwydd (2014-2020).

hysbyseb

Yn unol ag Agenda Newid 2011 (glasbrint yr UE i ailffocysu ei gymorth i sicrhau ei fod yn gwneud gwahaniaeth lle mae ei angen fwyaf), mae'r UE yn ail-flaenoriaethu'r gwledydd a'r sectorau lle bydd yn darparu cymorth dwyochrog yn y blynyddoedd i ddod. Bydd y Comisiynydd Piebalgs yn cadarnhau diddordeb yr UE mewn cysylltiadau da hirsefydlog â Bolifia a’r ffaith bod y wlad yn parhau i fod yn gymwys i gael cymorth dwyochrog yn y dyfodol o dan yr Offeryn Cydweithrediad Datblygu (DCI).

Cefndir

Bolifia yn un o tair gwlad sy'n cynhyrchu coca, mae'r deunydd crai ar gyfer ffugio past coca a chocên. O dan y Cyfansoddiad newydd, coca yn ei gyflwr naturiol yn cael ei ystyried yn rhan o dreftadaeth ddiwylliannol y genedl a'i chynhyrchu, defnyddio a diwydiannu yn cael ei reoleiddio gan y gyfraith. Mae'r UE wedi neilltuo € 119 miliwn i'r frwydr yn erbyn cyffuriau yn Bolivia yn ystod y 14 blynedd diwethaf (y mae € 69 miliwn yn ymroddedig dros y saith mlynedd diwethaf).

Bydd y Rhaglen Sector Polisi Cymorth (Programa de Alivio de Pobreza, neu PAPS) o fudd i ardaloedd cynhyrchu coca o Yungas de la Paz ac El TROPICO de Cochambamba, gan ddarparu hyfforddiant i ferched i'w grymuso ac yn helpu eu cynnwys mewn gwneud penderfyniadau yn eu cymunedau o ganlyniad, yn ogystal â gweithredu fframwaith gwerthuso perfformiad i well ganlyniadau monitro a chynnydd.

Bydd hefyd yn gwella cydlynu a chyfathrebu gyda phartneriaid eraill sy'n rhan o'r polisi megis y sector preifat neu lywodraethau adrannol a bwrdeistrefol, er mwyn eu cynnwys yn y broses gynllunio a rheoli. Bydd yn helpu i hyrwyddo buddsoddiad mewn dulliau eraill o ddatblygiad parthau coca-tyfu, gan gynnig cyfleoedd i arallgyfeirio cynhyrchu a thrwy hynny helpu i leihau wyneb coca i lawr i derfynau cyfreithiol, gan fanteisio ar y cystadleurwydd cynhyrchion penodol (fel gyda rhaglenni cynharach sydd wedi cefnogi trin y tir o fanana, cacao, coffi, ffrwythau sitrws neu calonnau palmwydd.)

Dyma ail gam y gefnogaeth yr UE i'r rhaglen PAPs, sydd wedi cyfanswm yn derbyniwyd € 50 miliwn.

cymorth gan yr UE ar hyn o bryd yn cefnogi tri maes blaenoriaeth yn y wlad: Creu cyfleoedd economaidd a gwaith gweddus (€ 70m), y frwydr yn erbyn cyffuriau (€ 69m) a rheoli cynaliadwy ar adnoddau cenedlaethol (€ 102 m). Yn ogystal, mae'r UE wedi cyfrannu drwy brosiect gwahanol i gefnogi heriau gwleidyddol a chymdeithas sifil a grwpiau cymdeithas sifil.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd