Cysylltu â ni

Economi

Mae cyfyngiadau rhyngrwyd Ewrop yn dangos i'r Unol Daleithiau sut i beidio â rheoleiddio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

111124_fcc_westcott_328Gan Martin H. Thelle a Bruno Basalisco

Efallai yn y dyfodol Yr Unol Daleithiau 'fel arweinydd economaidd byd-eang yn dibynnu ar sut y mae'r cadeirydd nesaf Ffederal Cyfathrebu Comisiwn ymagweddau polisi band eang.

Gyda chadarnhad Tom Wheeler dal yn yr arfaeth, dylai Cyngres edrych ar y profiad band eang Ewropeaidd fel stori rybuddiol, a dylai sicrhau nad yw Wheeler yn bwriadu dilyn dull rheoleiddio band eang rhagnodol iawn yn Ewrop.

Ers diwedd y 1990s, yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd wedi cymryd dau lwybr gwahanol iawn ar bolisi band eang. Er bod yr Unol Daleithiau wedi canolbwyntio ar gystadleuaeth seiliedig ar isadeiledd, mae'r UE wedi gorfodi cystadleuaeth sy'n seiliedig ar wasanaethau drwy reoleiddio llywodraeth, gyda'r prif amcan o brisiau gostwng.

hysbyseb

Pan fydd rheoliad yr UE ei genhedlu yn y 1990s, pob wladwriaeth wedi rhedeg monopoli telathrebu cenedlaethol dan berchnogaeth gyhoeddus o'r blaen. UE ledled reoleiddio oedd sicrhau chwarae teg ar draws ffiniau Ewropeaidd i atal aelod wladwriaethau rhag cysgodi eu periglor telathrebu cenedlaethol rhag cystadleuaeth allanol. Dyma oedd y prif sail resymegol ar gyfer rheoleiddio ymyraethol UE ar y pryd, ond nid yw hyn yn amlwg yn berthnasol i gyd-destun Unol Daleithiau bryd hynny ac nid yw heddiw.

Yn groes i'r hyn y mae rhai wedi honni, nid rheoleiddio band eang yn Ewrop yn ateb pob problem. Ar ben hynny, mae rheoliad dadfwndelu Ewrop - sy'n caniatáu i weithredwyr yn cystadlu lluosog i gynnig gwasanaethau band eang yn syml drwy brynu mynediad i'r rhwydwaith am bris rheoleiddio - wedi arwain at anhwylder buddsoddi telathrebu ar draws cyfandir Ewrop. Er y gall cystadleuaeth gwasanaeth gyflawni prisiau isel, mae'r gwasanaethau a ddarperir gan y torfeydd o ddarparwyr yn unig cystal ag isadeiledd sengl a rennir, gan gyfyngu ar berfformiad.

Fel gydag unrhyw wasanaeth cyfathrebu, mae angen buddsoddi mewn seilwaith i ddarparu i ddefnyddwyr y gwasanaethau o safon y maent yn galw. Ddegawd ar ôl dadfwndelu yn Ewrop, y buddsoddiad pen mewn seilwaith telathrebu yn awr yn llusgo yr Unol Daleithiau gan fwy na 50%.

hysbyseb

Y broblem â'r rheoliad dadfwndelu Ewropeaidd yw ei fod heb y cerrig buddion i ddefnyddwyr yn y tymor byr, megis prisiau isel, yn erbyn y manteision tymor hir o fuddsoddiad cyfalaf ac arloesi. Yn anffodus, rheoleiddwyr yn aml yn aberthu y diddordeb yn y tymor hir drwy orfodi perchennog seilwaith i rannu ei gwifrau corfforol gyda gweithredwyr yn cystadlu ar gyfradd rhad. Felly, erioed wedi cwmni rheoledig gymhelliad cryf i fuddsoddi mewn technolegau seilwaith newydd - symudiad a fyddai o fudd sylweddol i'r gweithredwyr sy'n cystadlu gan ddefnyddio ei seilwaith.

Wedi'r cyfan, pam y byddai un darparwr seilwaith eisiau i roi cymhorthdal ​​i weithrediadau ar gyfer ei holl gystadleuwyr? A pham y byddai cystadleuwyr rheiny dymuno buddsoddi i ddefnyddio eu gwifrau hunain yn hytrach na defnyddio rhai rheoledig? Felly, mae rheoliad gwtogi cymhellion holl chwaraewyr 'i fuddsoddi mewn technolegau seilwaith newydd.

Mewn cyferbyniad, polisïau Unol Daleithiau rhoddodd y cwmnïau sy'n adeiladu ac yn cynnal y gwifrau rheoli'r dros y Rhyngrwyd band eang a gyflwynir drwy eu rhwydweithiau. Roedd hyn yn rhoi cymhelliad i fuddsoddi mewn technolegau a seilwaith newydd, gan arwain at gystadleuaeth yn seiliedig ar seilwaith-rhwng darparwyr band eang cwmnïau. O ganlyniad, yn 2011 2012 a, mwy o filltiroedd o ffibr eu gosod yn yr Unol Daleithiau nag Ewrop gyfan.

Mae'r buddsoddiadau mewn seilwaith rhyngrwyd yn hanfodol bwysig i'r economi yn ei chyfanrwydd. Drwy annog darparwyr band eang i fuddsoddi mwy na $ 1.2 1996 triliwn ers, yr Unol Daleithiau wedi cynyddu ei cynhyrchiant llafur, yn ddangosydd economaidd allweddol sy'n mesur effeithlonrwydd wrth gynhyrchu nwyddau a gwasanaethau. Pe Dilynwyd yr Unol Daleithiau cyflymder buddsoddi arafach yr UE mewn technoleg gwybodaeth ers 1990 25-% y cant 30s hwyr, byddai Unol Daleithiau cynhyrchiant llafur wedi bod yn is nag y mae heddiw.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd