Cysylltu â ni

Economi

Undeb Amaethwyr Cymru yn tynnu sylw at gynllun troseddau gwledig yn Sioe Sir Meirion

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

plismona-cynllun-delwedd418x282Bydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Winston Roddick yn ymweld â stondin Undeb Ffermwyr Cymru (FUW) yn ystod Sioe Sir Merioneth yr wythnos nesaf (dydd Mercher 28 Awst) yn y Bala i gwrdd â ffermwyr a phobl o ardaloedd gwledig i drafod cynllun troseddau gwledig newydd yr heddlu.

Bydd Roddick ar stondin yr undeb o 13h ynghyd â Dewi Evans, un o'r swyddogion troseddau gwledig a benodwyd yn ddiweddar ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn.

Roedd mynd i’r afael â throseddau gwledig yn un o’r addewidion cyntaf a wnaeth Roddick ar ôl ei ethol fis Tachwedd diwethaf ac ers hynny mae Heddlu Gogledd Cymru wedi datblygu cynllun gweithredu i fynd i’r afael â’r mathau o droseddau sy’n effeithio ar ardaloedd gwledig. Dyma'r grym cyntaf yng Nghymru, ac un o ychydig ledled y DU, i lansio cynllun o'r fath.

hysbyseb

Dywedodd Roddick: “Mae’n ddyletswydd arnaf i wrando ar farn pobl yng ngogledd Cymru a chynrychioli’r safbwyntiau hynny wrth osod y cyfeiriad strategol i’r heddlu.

"Yn ystod cyfnod yr etholiad, siaradais â channoedd o bobl a dywedwyd wrthyf dro ar ôl tro gan bobl sy'n byw mewn ardaloedd gwledig ac yn aml yn ynysig eu bod yn poeni fwyfwy am droseddu yn eu cymunedau.

"Siaradais â sawl ffermwr sydd wedi profi rhyw fath o droseddau gwledig, gan gynnwys dwyn offer, tanwydd, metel sgrap ac anifeiliaid. Trwy'r Cynllun Trosedd Gwledig, bydd yr heddlu'n canolbwyntio ar leihau ac atal troseddau ymhellach a gwneud i bobl deimlo'n fwy diogel yn gartref ac mewn mannau cyhoeddus. ”

hysbyseb

Un o nodweddion allweddol Cynllun Trosedd Gwledig Gogledd Cymru yw tîm newydd sbon o saith PCSO a thri heddwas sy'n ymroddedig i ddelio â throseddau gwledig.

Dywedodd swyddog gweithredol sir FUW Meirionnydd, Huw Jones, fod yr undeb yn croesawu cyflwyno'r cynllun troseddau gwledig. “Mae ein haelodau yn falch iawn o’r cyfle i gyflwyno eu barn gerbron y Comisiynydd ac rydym yn falch iawn bod ein lleisiau’n cael eu clywed.

“Bydd buddsoddi mewn mynd i’r afael â throseddau gwledig yn hwb mawr i’r economi ffermio a bydd yn gwella diogelwch cymunedau gwledig ac ynysig.”

Dywedodd Jones, yn union fel y llynedd, bydd gan yr undeb babell fawr fwy i ymdopi â nifer cynyddol o aelodau sy'n ymweld â'r stondin. "Unwaith eto mae croeso cynnes yn aros i aelodau a ffrindiau'r FUW a nifer o gymdeithasau a chyrff sy'n gweithio'n agos gyda ni.

"Mae adran merched yr undeb ar gyfer ardaloedd Dolgellau - sy'n cynnwys ardaloedd Dinas Mawddwy, Trawsfynydd a Gellilydan - wedi bod yn brysur yn paratoi lluniaeth ar gyfer y cannoedd a fydd yn mynychu."

Bydd digon o gyfle i drafod cynllun amaeth-amgylchedd Glastir a'r datblygiadau diweddaraf gyda chyfarwyddwr FWAG Cymru Cymru, Glenda Thomas a fydd ar y stand rhwng 10.30am a 12.30pm i gynorthwyo aelodau.

Bydd Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd Elfyn Llwyd yn bresennol am hanner dydd ac AC yr etholaeth a chadeirydd pwyllgor amgylchedd a chynaliadwyedd y Cynulliad, Dafydd Elis Thomas, am 2pm. Bydd cangen Meirionnydd RABI hefyd yn cael ei chynrychioli ar y stand.

Bydd David Foode o E-On Energy yn bresennol trwy gydol y dydd i dynnu sylw at bartneriaeth FUW gyda'r cwmni i gynnig cyfraddau is ar gyfer cyflenwad trydan.

Bydd cydlynydd dalgylch Adnoddau Naturiol Cymru (CNC) Nicola Edwards yn bresennol i helpu aelodau i gofrestru Eithriadau Gwastraff Amaethyddol y mae'n rhaid eu gwneud cyn y dyddiad cau ar Hydref 1 a rhwng hanner dydd a 2pm bydd Dafydd Rees Roberts CNC yn trafod unrhyw faterion sy'n ymwneud â'r Ardaloedd Draenio Mewnol ym Meirionnydd.

Bydd cynrychiolwyr Davis Meade Property Consultants hefyd ar y stand i drafod materion fel adolygiadau rhent, hawliadau iawndal ac opsiynau ynni adnewyddadwy ar ffermydd.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd