Cysylltu â ni

Economi

Mynediad agored i gyhoeddiadau ymchwil sy'n cyrraedd 'pwynt tipio'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Horizon-2020-logoCadarnhawyd y newid byd-eang tuag at sicrhau bod canfyddiadau ymchwil ar gael yn rhad ac am ddim i ddarllenwyr - 'mynediad agored' fel y'i gelwir - mewn astudiaeth a ariannwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r ymchwil newydd hon yn awgrymu bod mynediad agored yn cyrraedd y pwynt tipio, gyda thua 50% o'r papurau gwyddonol a gyhoeddwyd yn 2011 bellach ar gael am ddim. Mae hyn tua dwywaith y lefel a amcangyfrifwyd mewn astudiaethau blaenorol, wedi'i egluro gan fethodoleg wedi'i mireinio a diffiniad ehangach o fynediad agored. Mae'r astudiaeth hefyd yn amcangyfrif bod mwy na 40% o'r erthyglau gwyddonol a adolygwyd gan gymheiriaid a gyhoeddwyd ledled y byd rhwng 2004 a 2011 bellach ar gael ar-lein ar ffurf mynediad agored. Mae'r astudiaeth yn edrych ar yr UE a rhai gwledydd cyfagos, yn ogystal â Brasil, Canada, Japan ac Unol Daleithiau America.

Trwy wneud canlyniadau ymchwil yn fwy hygyrch, gall mynediad agored gyfrannu at wyddoniaeth well a mwy effeithlon, ac at arloesi yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Dywedodd Máire Geoghegan-Quinn, Comisiynydd Ewropeaidd Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth: “Mae'r canfyddiadau hyn yn tanlinellu bod mynediad agored yma i aros. Mae rhoi canlyniadau ymchwil yn y maes cyhoeddus yn gwneud gwyddoniaeth yn well ac yn cryfhau ein heconomi sy'n seiliedig ar wybodaeth. "

Edrychodd yr astudiaeth ar argaeledd cyhoeddiadau ysgolheigaidd mewn 22 maes gwybodaeth yn yr Ardal Ymchwil Ewropeaidd, Brasil, Canada, Japan a'r Unol Daleithiau. Mewn sawl gwlad a disgyblaeth mae mwy na 50% o bapurau bellach ar gael am ddim. Cyrhaeddwyd mwyafrif yr erthyglau am ddim ym meysydd gwyddoniaeth a thechnoleg gyffredinol, ymchwil fiofeddygol, bioleg a mathemateg ac ystadegau. Y meysydd lle mae argaeledd mynediad agored yn fwyaf cyfyngedig yw'r gwyddorau cymdeithasol a'r dyniaethau a'r gwyddorau cymhwysol, peirianneg a thechnoleg.

hysbyseb

Comisiwn Ewropeaidd diweddar Cyfathrebu nododd fynediad agored fel dull craidd i wella cylchrediad gwybodaeth ac felly arloesi yn Ewrop. Felly, bydd mynediad agored yn orfodol ar gyfer pob cyhoeddiad gwyddonol a gynhyrchir gyda chyllid gan Horizon 2020, rhaglen ariannu Ymchwil ac Arloesi’r UE ar gyfer 2014-2020. Argymhellodd y Cyfathrebu y dylai Aelod-wladwriaethau gymryd agwedd debyg i'r Comisiwn yn eu rhaglenni domestig.

Pwysleisiodd y Comisiynydd Geoghegan-Quinn fod y Comisiwn Ewropeaidd yn hyrwyddo mynediad agored yn Ewrop, gan gynnwys ar gyfer canlyniadau ei gyllid ymchwil ei hun: "Ni ddylai trethdalwr Ewrop orfod talu ddwywaith am ymchwil a ariennir yn gyhoeddus. Dyna pam yr ydym wedi gwneud mynediad agored i yn cyhoeddi'r gosodiad diofyn ar gyfer Horizon 2020, rhaglen ariannu ymchwil ac arloesi nesaf yr UE. "

Cefndir

hysbyseb

Cynhaliwyd yr astudiaeth gan Science-Metrix, ymgynghoriaeth gwerthuso ymchwil. Roedd yr astudiaeth yn cynnwys 28 Aelod-wladwriaeth yr UE, yn ogystal â'r Swistir, Lichtenstein, Gwlad yr Iâ, Norwy, Twrci, Gweriniaeth Iwgoslafia Macedonia, Israel, Brasil, Canada, Japan ac Unol Daleithiau America. Rhyddhawyd dau adroddiad arall gan yr un grŵp heddiw hefyd, yn archwilio polisïau mynediad agored a mater mynediad agored i ddata.

O ran polisïau mynediad agored, canfu'r adroddiad fod mwyafrif y 48 o brif gyllidwyr gwyddoniaeth yn ystyried bod y ddau fath allweddol o fynediad agored yn dderbyniol: cyhoeddiadau mynediad agored mewn cyfnodolion (y cyfeirir atynt fel mynediad agored “aur” a “hybrid”) a hunan-archifo (cyfeiriwyd atynt i fel mynediad agored “gwyrdd”). Derbyniodd mwy na 75% gyfnodau gwaharddiad - dyna'r bwlch rhwng cyhoeddiad a'i fod ar gael yn rhwydd - rhwng chwech a 12 mis.

Fodd bynnag, canfu'r drydedd astudiaeth fod llai o bolisïau ar waith ar hyn o bryd ar gyfer mynediad agored i ddata gwyddonol nag ar gyfer mynediad agored i gyhoeddiadau. Mae mynediad agored i ddata ymchwil yn esblygu'n gyflym mewn amgylchedd lle mae dinasyddion, sefydliadau, llywodraethau, cwmnïau di-elw a chwmnïau preifat yn cydweithredu'n rhydd i ddatblygu seilwaith, safonau, prototeipiau a modelau busnes. O dan Horizon 2020, rhaglen ariannu Ymchwil ac Arloesi’r UE ar gyfer 2014-2020, bydd y Comisiwn hefyd yn cychwyn peilot ar fynediad agored i ddata a gasglwyd yn ystod ymchwil a ariennir yn gyhoeddus, gan ystyried pryderon dilys sy’n ymwneud â diddordebau masnachol, preifatrwydd a diogelwch y sawl sy’n derbyn grant.

Bydd y Comisiwn yn gwneud mynediad agored i gyhoeddiadau gwyddonol yn egwyddor gyffredinol o Horizon 2020. Yn 2014, bydd yn rhaid i bob erthygl a gynhyrchir gyda chyllid o Horizon 2020 fod yn hygyrch:

  • bydd y cyhoeddwr (mynediad agored “aur” a “hybrid”) ar gael ar unwaith ar-lein - gall costau cyhoeddi ymlaen llaw fod yn gymwys i'w had-dalu gan y Comisiwn Ewropeaidd; neu
  • bydd ymchwilwyr yn sicrhau bod eu herthyglau ar gael trwy gadwrfa mynediad agored heb fod yn hwyrach na chwe mis (12 mis ar gyfer erthyglau ym meysydd y gwyddorau cymdeithasol a'r dyniaethau) ar ôl eu cyhoeddi (mynediad agored “gwyrdd”).

Dolenni

Dolenni i'r tair astudiaeth, 1, 2, 3.

Gwefan Horizon 2020.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd