Cysylltu â ni

Economi

UE-Wcráin: Datganiad gan Gomisiynydd Stefan Fule yn dilyn cyfarfod gyda Andriy Klyuyev am ffordd i arwyddo Cytundeb Gymdeithas

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

FueleCyfarfu Comisiynydd Ehangu a Pholisi Cymdogaeth Ewropeaidd Štefan Füle ar 27 Awst ag Andriy Klyuyev, Ysgrifennydd Cyngor Diogelwch ac Amddiffyn Cenedlaethol yr Wcráin, a benodwyd gan Arlywydd yr Wcráin i sicrhau cydgysylltiad gweithgareddau'r awdurdodau gweithredol canolog ym maes integreiddio Ewropeaidd Yr Wcráin a rhyngweithio â sefydliadau'r UE. Dyma ddywedodd y Comisiynydd Fule wrth y cyfryngau ar ôl y cyfarfod:

“Rwy’n falch o ailddechrau gweithio ar ôl gwyliau’r haf gydag Andriy Klyuyev sy’n gyfrifol am gydlynu gweithgareddau awdurdodau’r Wcrain ym maes integreiddio Ewropeaidd.

"Gyda'r Wcráin, rydym ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar yr uchelgais ar y cyd i lofnodi'r Cytundeb Cymdeithas (AA) yn uwchgynhadledd Partneriaeth y Dwyrain yn Vilnius ym mis Tachwedd.

hysbyseb

"Roedd ein cyfarfod heddiw yn gyfle i drafod y ddau: cynnydd a materion sydd heb eu datrys. Roedd hefyd yn gyfle i edrych i mewn i'r gwaith deddfwriaethol angenrheidiol ar gyfer dechrau'r hydref.

"Ond cyn mynd i mewn i'r manylion gadewch imi bwysleisio yn gyntaf nad oedd a wnelo'r cyfarfod hwn:

"Nid oedd y cyfarfod hwn yn ymwneud â gollwng unrhyw un o ofynion a meini prawf yr UE ar gyfer llofnodi'r Cytundeb Cymdeithas.

hysbyseb

"Nid oedd y cyfarfod hwn hefyd yn ymwneud â phenderfynu a ydym yn llofnodi ai peidio, neu a ydym yn addasu unrhyw un o'r amodau.

"Felly beth oedd pwrpas y cyfarfod hwn yn wir? Roedd yn drylwyr a thechnegol iawn. Ei nod yn benodol oedd pwyso a mesur y camau a gymerwyd gan yr Wcrain i ddilyn i fyny'r ymrwymiadau sydd eu hangen i lofnodi'r Cytundeb Cymdeithas yn llwyddiannus.

“Fe wnes i groesawu’n benodol bod y broses o baratoi diwygiad i weithrediad Swyddfa’r Erlynydd yn unol â’r safonau Ewropeaidd wedi datblygu trwy gyflwyno deddf ddrafft i Gyngor Ewrop a Chomisiwn Fenis i ddarparu eu hargymhellion.

"Roeddwn hefyd yn gwerthfawrogi menter y Weinyddiaeth Gyfiawnder i drefnu cyfres o fyrddau crwn ar wella'r ddeddfwriaeth etholiadol. Ar yr un pryd, mae'r UE yn disgwyl gweld elfennau digamsyniol a choncrit o gynnydd yn ystod yr wythnosau nesaf.

"Rwyf wedi pwysleisio i Mr Klyuyev yr angen i sicrhau gweithredu penderfynol a chynnydd diriaethol ar yr holl feincnodau a nodwyd yng nghasgliadau'r Cyngor Materion Tramor (FAC) ym mis Rhagfyr.

"Rydym wedi trafod datrys yr achos sy'n weddill o gyfiawnder detholus a diwygio'r farnwriaeth ymhellach, gwella'r ddeddfwriaeth etholiadol, sefydlu dyddiadau ar gyfer isetholiadau yn y pum etholaeth mandad sengl sy'n weddill, rheolau clir ar gyfer mynediad cytbwys i'r cyfryngau i cystadleuwyr etholiadol, a'r angen i wella'r hinsawdd fusnes.

"Mae gennym rai pryderon masnach difrifol sy'n gysylltiedig â'r Wcráin, megis mabwysiadu'r gyfraith yn ddiweddar yn cyflwyno ffioedd ailgylchu ceir sydd i ddod i rym ar 1 Medi. Disgwyliwn y bydd yr atebion i'n pryder ynghylch llidwyr masnach yn gyflym ac yn unol â Rheolau Sefydliad Masnach y Byd.

"Bydd Rada Verkhovna a'r partïon a gynrychiolir yno yn chwarae rhan hanfodol yn y broses gyffredinol. Mae angen gwneud gwaith deddfwriaethol pwysig yn ystod yr wythnosau nesaf er mwyn gweithredu meincnodau'r UE mewn pryd i'r UE gael eu hasesu'n iawn cyn uwchgynhadledd Vilnius .

"Rwy'n bwriadu trafod y materion hyn hefyd gyda chynrychiolwyr yr wrthblaid yma ym Mrwsel ddydd Iau hwn. Mae angen hyrwyddo'r ddeialog rhwng y llywodraeth, yr wrthblaid a'r gymdeithas sifil i drafod ffordd yr Wcráin mewn modd cynhwysfawr a chynhwysol tuag at lofnodi y Cytundeb Cymdeithas Rwy'n barod i gyfrannu at ddeialog o'r fath.

"Rydym hefyd wedi cyffwrdd â'r datblygiadau diweddar yn yr Wcrain a'r cyffiniau ac ailadroddais safbwynt yr UE nad yw unrhyw bwysau allanol ar yr Wcrain sy'n gysylltiedig â'i uchelgais i arwyddo'r Cytundeb Cymdeithas gyda'r UE yn dderbyniol.

"Ar hyn o bryd rydym yn dyst i bolisi Rwsiaidd mwy pendant yn hyn o beth. Cafwyd sylwadau gan Moscow y byddai llofnodi'r Cytundeb Cymdeithas / Cytundeb Masnach Rydd Dwfn a Chynhwysfawr (AA / DCFTA) yn sbarduno tynhau gweithdrefnau tollau yn barhaol ar gyfer nwyddau Wcrain sy'n dod i mewn i Rwsia. .

“Gadewch imi gofio nad yw’r AA yn atal yr Wcrain rhag datblygu perthynas adeiladol ag Undeb Tollau Ewrasiaidd cyn belled â bod hyn yn seiliedig ar barch at reolau Sefydliad Masnach y Byd ac nad yw’n gwrthddweud y DCFTA.

"O ystyried pryderon Rwsia ynghylch problemau rheolau tarddiad, mae'n werth cofio, yng nghyd-destun ardal masnach rydd Rwsia / Wcráin, yn fframwaith Cymanwlad y Wladwriaethau Annibynnol (CIS), bod nwyddau'r UE yn cael eu hallforio i'r Wcráin trwy ni fydd DCFTA yn y dyfodol yn gymwys i gael triniaeth ffafriol wrth gael ei allforio o'r Wcráin i Rwsia. Felly, efallai na fydd llofnod cytundeb masnach rydd gyda thrydydd parti, sy'n golygu ni, yn cael ei ddefnyddio fel cyfiawnhad dros dynhau gweithdrefnau tollau.

"Gadewch imi bwysleisio na fydd y Cytundeb Cymdeithas ar draul perthynas yr Wcrain â Rwsia na chymdogion eraill. Ac rydym yn credu'n gryf y byddai'n dod â budd i bawb."

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd