Cysylltu â ni

Economi

Mae cael pobl allan o'u cadeiriau: Menter newydd i hyrwyddo gweithgarwch corfforol yn Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

siwmperHeddiw, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd fenter ar weithgaredd corfforol sy'n gwella iechyd, sef y cynnig cyntaf erioed ar gyfer Argymhelliad y Cyngor ar chwaraeon. Mae chwaraeon a gweithgaredd corfforol yn helpu pobl i gadw'n heini yn gorfforol ac yn feddyliol trwy frwydro yn erbyn gormod o bwysau a gordewdra ac atal cyflyrau iechyd cysylltiedig.

Dywedodd Androulla Vassiliou, y comisiynydd Ewropeaidd sy'n gyfrifol am chwaraeon: "Gellir gwneud llawer mwy trwy ein polisïau i annog pobl i ddod allan o'u cadeiriau. Mae'r fenter hon yn garreg filltir bwysig yn ymdrechion y Comisiwn i hyrwyddo gweithgaredd corfforol sy'n gwella iechyd yn yr UE. Rydym yn cynnig bod aelod-wladwriaethau yn cymryd mesurau ar draws yr holl sectorau polisi hynny a all alluogi dinasyddion i fod yn egnïol neu'n gorfforol egnïol. Un elfen allweddol o'n cynnig yw helpu aelod-wladwriaethau i olrhain datblygiadau a nodi tueddiadau o ran eu hymdrechion cenedlaethol i hyrwyddo chwaraeon a gweithgaredd corfforol. Trwy weithredu ar y cyd â'r aelod-wladwriaethau byddwn yn lleihau'r costau sylweddol sy'n deillio o'r diffyg gweithgaredd corfforol yn Ewrop ".

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r UE wedi bod yn hyrwyddo gweithgaredd corfforol trwy ei bolisïau a'i offerynnau ariannol a thrwy hynny wedi cefnogi ymdrechion parhaus yn yr aelod-wladwriaethau. Er gwaethaf yr ymdrechion hyn, mae cyfraddau anweithgarwch corfforol yn yr UE yn parhau i fod yn ddychrynllyd o uchel, gyda dwy ran o dair o Ewropeaid byth yn ymarfer neu'n chwarae chwaraeon yn aml.

hysbyseb

Y camau nesaf

Bydd y Cyngor yn dechrau trafod yr argymhelliad arfaethedig ym mis Medi ac o bosibl gallai ei fabwysiadu yn 2013. Cynigir y daw cefnogaeth yr UE i weithredu'r mesurau Erasmus +, i fod i ddechrau yn 2014.

Cefndir

hysbyseb

Daw'r fenter yn dilyn galwad gan y Cyngor yn 2012 yn gwahodd y Comisiwn i gyflwyno cynnig am Argymhelliad y Cyngor yn hyrwyddo dull traws-sectoraidd o ymdrin â gweithgaredd corfforol sy'n gwella iechyd yn seiliedig ar Ganllawiau Gweithgaredd Corfforol yr UE 2008.

Mae buddion niferus gweithgaredd corfforol ac ymarfer corff trwy gydol bywydau pobl, wedi'u dogfennu'n dda, felly hefyd y problemau a achosir gan ddiffyg gweithgaredd corfforol, gan gynnwys marwolaethau cynamserol, lefelau gor-bwysau a gordewdra, canserau'r fron a'r colon, diabetes a chlefyd isgemig y galon. Mae'r dystiolaeth sydd ar gael yn dangos bod y problemau iechyd yn awgrymu costau economaidd sylweddol, yn enwedig o ystyried cymdeithasau Ewrop sy'n heneiddio'n gyflym.

Mae Cyfathrebu 2011 y Comisiwn ar chwaraeon yn cadarnhau bod gweithgaredd corfforol yn un o'r penderfynyddion iechyd pwysicaf yn y gymdeithas fodern. Mae'n gwahodd y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau i weithredu Canllawiau Gweithgaredd Corfforol yr UE a pharhau i symud ymlaen tuag at sefydlu canllawiau cenedlaethol. Mae'r canllawiau hyn yn ailadrodd Argymhellion WHO ar y lefel isaf o weithgaredd corfforol, yn pwysleisio pwysigrwydd dull traws-sector, ac yn darparu 41 o ganllawiau pendant ar gyfer gweithredu. Mae'r Cyngor yn ei gasgliadau ar weithgaredd corfforol sy'n gwella iechyd ym mis Tachwedd 2012 yn galw ar y Comisiwn i gyflwyno cynnig am Argymhelliad gan y Cyngor, gan gynnwys fframwaith monitro ysgafn. Mae rhanddeiliaid ac arbenigwyr yr ymgynghorwyd â hwy yn y cyfnod paratoi wedi cefnogi'r fenter hon yn gryf.

Mae hyrwyddo gweithgaredd corfforol sy'n gwella iechyd yn dibynnu ar aelod-wladwriaethau. Mae llawer o awdurdodau cyhoeddus wedi cynyddu eu hymdrechion yn y maes hwn. Yn yr un modd, mae'r UE wedi mynd i'r afael â'r mater trwy bolisïau a chefnogaeth ariannol ym maes chwaraeon ac iechyd a thrwy ddefnyddio'r strwythurau perthnasol ar lefel yr UE ar gyfer cydgysylltu polisïau, yn enwedig y Grŵp Arbenigol ar Chwaraeon, Iechyd a Chyfranogiad, a sefydlwyd o dan Waith yr UE. Cynllun ar gyfer Chwaraeon, a'r Grŵp Lefel Uchel ar Faeth a Gweithgaredd Corfforol, a sefydlwyd yn fframwaith y Strategaeth ar gyfer Ewrop ar faterion iechyd sy'n gysylltiedig â Maethiad, Gor-bwysau a Gordewdra (2007-2013).

Mae'r fenter newydd yn adeiladu ar yr ymdrechion parhaus hyn. Mae'n gwahodd Aelod-wladwriaethau i ddatblygu strategaeth genedlaethol a chynllun gweithredu cyfatebol ar gyfer hyrwyddo gweithgaredd corfforol sy'n gwella iechyd ar draws sectorau, gan adlewyrchu Canllawiau Gweithgaredd Corfforol yr UE ac i fonitro lefelau gweithgaredd corfforol a gweithredu polisïau. Gwahoddir y Comisiwn i gynorthwyo Aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i hyrwyddo gweithgaredd corfforol sy'n gwella iechyd yn effeithiol trwy ddarparu cefnogaeth ar gyfer sefydlu'r fframwaith monitro ac i adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd wrth weithredu'r Argymhelliad.

Mwy o wybodaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd: Addysg a hyfforddiant a chwaraeon

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd