Cysylltu â ni

Economi

Mae fferyllwyr ysbyty yn cynnig cymorth ar gyfer awdurdodi canolog dyfeisiau meddygol risg uchel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

eahpnewHeddiw mae Cymdeithas Fferyllwyr Ysbytai Ewrop (EAHP) wedi cyhoeddi datganiad polisi ar fater rheoleiddio dyfeisiau meddygol yn Ewrop. Fe'i bwriedir fel cyfraniad at y drafodaeth gyfredol rhwng Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd ar bwnc awdurdodi asesu dyfeisiau, gwyliadwriaeth ac olrhain. Mae dyfeisiau meddygol yn rhan hanfodol o ddarparu gofal iechyd o ansawdd uchel ac mae eu caffael a'u rheoli yn yr ysbyty Ewropeaidd yn aml o dan awdurdod fferyllwyr ysbytai.

Mae EAHP wedi adolygu cynigion Medi 2012 y Comisiwn Ewropeaidd i ddiweddaru rheoleiddio dyfeisiau pan-Ewropeaidd, ac wedi dilyn craffu Senedd Ewrop ar y pwnc. Yn dilyn hynny, mae aelodau EAHP wedi trosglwyddo polisi i:

  • Cefnogi awdurdodiad canolog dyfeisiau risg uchel (dosbarth III) fel mesur cymesur i sicrhau craffu lefel uchel ar ddiogelwch dyfeisiau;
  • galw am gydlynu penodol rhwng systemau dilysu ac olrhain ar gyfer dyfeisiau yn y dyfodol, a'r systemau ar gyfer gwirio meddyginiaethau sydd eisoes yn cael eu datblygu o ganlyniad i'r Gyfarwyddeb Meddyginiaethau wedi'u Ffugio; ac,
  • gofyn am gysoni rhwng y prosesau ar gyfer riportio gwyliadwriaeth gan weithwyr iechyd proffesiynol mewn perthynas â dyfeisiau meddygol a systemau gwyliadwriaeth fferyllol presennol.

Mae EAHP yn pryderu am dystiolaeth bod safonau cymeradwyo dyfeisiau wedi'u cymhwyso'n anghyson gan awdurdodau cymeradwyo lefel genedlaethol Ewrop (neu 'gyrff a hysbyswyd'), yn ogystal â gwahaniaeth mewn safonau asesu ar gyfer dyfeisiau risg uchel rhwng UDA ac Ewrop. Er bod EAHP yn cydnabod na ellir ystyried dyfeisiau o reidrwydd yn yr un modd â chynhyrchion fferyllol, mae'r Gymdeithas o'r farn bod achos unigryw dros weithdrefnau awdurdodi canolog ar gyfer dyfeisiau Dosbarth III (hy y dyfeisiau hynny sy'n cefnogi neu'n cynnal bywyd dynol).

hysbyseb

At hynny, mae EAHP yn hyrwyddo meddwl cydgysylltiedig ar reoleiddio dyfeisiau a fferyllol. Gyda systemau olrhain, gwirio a gwyliadwriaeth newydd bellach yn cael eu rhoi ar waith ledled Ewrop ar gyfer fferyllol (Cyfarwyddebau Fferylliaeth a Meddyginiaethau wedi'u Ffugio) mae angen osgoi dyblygu diangen a sicrhau rhyngweithrededd lle bynnag y bo modd mewn perthynas â datblygiadau tebyg a gynlluniwyd ar gyfer rheoleiddio dyfeisiau.

Dywedodd Llywydd EAHP, Dr Roberto Frontini: “Yn aml gall rheoleiddio da fod yn weithred gydbwyso anodd rhwng amddiffyn diogelwch cleifion tra hefyd yn hyrwyddo arloesedd. Yn yr ystyr hwn ni allaf weld achos dros awdurdodiad canolog ar gyfer pob dyfais feddygol. Ac eto, lle mae dyfais yn ffitio o fewn categori Dosbarth III - risg uchel - mae angen lefel arall o graffu sicr. O asesu'r opsiynau, mae EAHP o'r farn bod awdurdodiad canolog yn cynnig y cyfle gorau ar gyfer proses dryloyw, trwyadl a ddeellir yn dda. Gyda thrafodaethau ar y pwnc yn parhau, bydd EAHP yn ceisio sicrhau bod y profiad ymarfer sydd gan fferyllwyr ysbytai gyda dyfeisiau yn cyfrannu'n gadarnhaol at y rheoliad terfynol. "

hysbyseb

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Banc Canolog Ewrop (ECB)

'Nid yw'r fenyw am dapro' - Lagarde

cyhoeddwyd

on

Gan aralleirio diweddar Brif Weinidog Prydain a’r monetarist Margaret Thatcher, mewn ymadrodd y byddai’n annhebygol o fod wedi ei draethu, cyhoeddodd Llywydd Banc Canolog Ewrop, Christine Lagarde, heddiw ‘nad yw’r ddynes am dapro’.

Yn seiliedig ar gyd-asesiad o amodau cyllido a'r rhagolygon chwyddiant, mae cyngor llywodraethol y banc canolog wedi penderfynu y gall pryniannau asedau net o dan y rhaglen prynu brys pandemig (PEPP) barhau, ond ar gyflymder mwy cymedrol.  

Cytunodd y cyngor hefyd i gadw cyfraddau llog fel y maent, gan ddweud eu bod yn disgwyl i gyfraddau llog allweddol yr ECB aros ar eu lefelau presennol neu is nes ei fod yn gweld chwyddiant yn cyrraedd dau y cant, ond yn caniatáu ar gyfer cyfnod dros dro lle gall chwyddiant godi'n gymedrol. uwchlaw ei darged.

hysbyseb

Rhagolwg chwyddiant

Cydnabu Lagarde fod pobl mewn llawer o wledydd ardal yr ewro yn profi codiadau mewn prisiau, ond dywedodd pan fydd y banc yn “edrych o dan groen chwyddiant” mae eu rhagolygon yn eu harwain i gredu y bydd yn 1.5% erbyn diwedd y gorwel a ragwelir.

Amlygodd Lagarde effaith prisiau ynni, ond tynnodd sylw hefyd at y codiadau mewn prisiau oherwydd tagfeydd cadwyn gyflenwi sy'n gysylltiedig â'r economi yn agor eto. Mae'r banc yn rhagweld y bydd hyn dros dro i raddau helaeth, ond mae'n cydnabod y gallai arwain at bwysau wyneb i waered ar brisiau os bydd yn parhau am fwy o amser na'r disgwyl. 

hysbyseb

O ran cyflogau, dywedodd Lagarde nad oedd yr ECB wedi gweld tystiolaeth eto o gynnydd sylweddol mewn prisiau, ond y bydd yn rhoi sylw i hyn wrth i drafodaethau ddigwydd yn yr hydref. Beth bynnag, mae hi'n disgwyl i dwf cyflog fod yn gymedrol ac yn raddol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd