Cysylltu â ni

Economi

UE a EBU yn barod i gydweithredu ar gryfhau cyfryngau cyhoeddus yn Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

timthumbCytunodd y Comisiwn Ewropeaidd a'r Undeb Darlledu Ewropeaidd (EBU) i ymestyn eu cydweithrediad wrth gryfhau cyfryngau cyhoeddus yng ngwledydd Cymdogaeth Ewrop.

Cyfarfu’r Comisiynydd Ehangu a Pholisi Cymdogaeth Ewropeaidd Štefan Füle ag Arlywydd yr EBU Jean-Paul Philippot a’r Cyfarwyddwr Cyffredinol Ingrid Deltenre ym Mrwsel heddiw i adolygu cydweithrediad o dan Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth a lofnodwyd ym mis Gorffennaf y llynedd a oedd yn canolbwyntio ar y gwledydd sy’n dymuno ymuno â’r UE.

Dywedodd y Comisiynydd Füle fod yr EBU wedi profi i fod yn gynghreiriad pwysig wrth hyrwyddo rhyddid mynegiant a rôl cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus annibynnol mewn democratiaethau modern Ewropeaidd. Diolchodd i Lywydd a Chyfarwyddwr Cyffredinol yr EBU am ei waith llwyddiannus yn y gwledydd derbyn, ac am gydweithrediad rhagorol yr EBU ar adroddiadau cynnydd ar gyfer y gwledydd sy'n ymgeisio a'r gynhadledd Speak Up 2 a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2013.

hysbyseb

“Ein nod yn awr yw ehangu ein cydweithrediad trwy estyn cefnogaeth i'r cynllun gweithredu yn y gwledydd derbyn a thrwy Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth i gryfhau cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus yng ngwledydd Cymdogaeth yr UE,” meddai'r Comisiynydd.

Mynegodd yr Arlywydd Phillippot bleser bod y Comisiwn Ewropeaidd yn cydnabod gwaith yr EBU wrth gefnogi diwygio, hyfforddi a meithrin gallu ar gyfer darlledu gwasanaethau cyhoeddus yn Ewrop a'r cyffiniau. “Mae Cyfryngau Gwasanaeth Cyhoeddus annibynnol a chynaliadwy yn hyrwyddo rhyddid mynegiant a gwerthoedd sy'n hanfodol ar gyfer democratiaethau gwybodus. Rydym yn edrych ymlaen at ehangu ein gwaith mewn partneriaeth â'r Comisiwn nid yn unig yn y gwledydd derbyn ond hefyd yng ngwledydd cyfagos yr UE, "meddai.

Mae mater rhyddid mynegiant yn y cyfryngau a rôl darlledwyr cyhoeddus yn faes polisi allweddol i'r Comisiwn Ewropeaidd yn y gwledydd Ehangu yn ogystal ag yn y Gymdogaeth Ewropeaidd ehangach.

hysbyseb

Mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Undeb Darlledu Ewropeaidd (EBU) yn rhannu'r un egwyddorion a'r un nodau polisi â darlledwyr cyfryngau a gwasanaethau cyhoeddus rhad ac am ddim ac annibynnol mewn gwledydd partner. Mae'r wasg rydd a'r cyfryngau yn un o bileri democratiaeth ddwfn a chynaliadwy. Mae cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus annibynnol a chynaliadwy yn chwarae rhan bwysig wrth drawsnewid ac yn natblygiad cymdeithas ddemocrataidd.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn talu sylw arbennig i ymdrechion diwygio darlledwyr cyhoeddus mewn gwledydd Cymdogaeth. Mae cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus yn anhepgor fel llwyfannau pwrpasol ar gyfer arddangos yr amrywiaeth cymdeithasol a diwylliannol sy'n bodoli mewn cymdeithas ac ar gyfer hyrwyddo cynhwysiant a goddefgarwch. Mae gan yr EBU yr arbenigedd a'r profiad angenrheidiol ar gyfer y dasg heriol o helpu darlledwyr cyhoeddus gyda'r diwygio.

Yn y rhanbarth Ehangu mae Rhaglen Bartneriaeth yr EBU wedi bod yn gweithredu cynllun gweithredu a gyd-ariannwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd i gryfhau Aelodau EBU yng ngwledydd gorllewin y Balcanau sy'n paratoi i ddod i mewn i'r UE. Mae'r gweithgareddau hyd yma wedi cynnwys cynadleddau rhanbarthol (ar gyfryngau gwasanaeth cyhoeddus a'r dinesydd, ac ar leiafrifoedd Roma); gweithdai ar newyddion gwasanaeth cyhoeddus; ac ymgynghoriaethau ar strategaethau ar gyfer yr oes ddigidol. Ar yr un pryd mae'r Rhaglen Bartneriaeth wedi trefnu cymorth a ariennir gan EBU i'w Aelodau yn Armenia, Georgia, Moldofa a'r Wcráin i'r dwyrain, ac yng ngwledydd de Môr y Canoldir gan gynnwys Algeria, Libya a Tunisia.

Mae'r UE hefyd yn weithredol yn sector cyfryngau de Môr y Canoldir, yn enwedig ar y lefel ddwyochrog. Y llynedd lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd ail ran rhaglen Ewro-Môr y Canoldir lwyddiannus ar gyfer datblygu'r cyfryngau. Bydd rhaglen newydd yn cael ei lansio i gefnogi diwygio'r sector clyweledol ac yn arbennig darlledwyr cyhoeddus yn y gwledydd hynny lle mae cyfryngau a reolir gan y wladwriaeth wedi bod yn nodwedd gyffredin.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd