Cysylltu â ni

Economi

Araith gan yr Arlywydd Barroso yn Fforwm Ewropeaidd Alpbach: 'Syniadau Ewropeaidd ar gyfer globaleiddio teg'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

b8c3713b3eFforwm Ewropeaidd Alpbach / Alpbach

31 2013 Awst
Llywydd y Fforwm Ewropeaidd Alpbach, Dr. Fischler,
Llywydd Fischer,
Llywydd Kikwete,
Argyfyngau,

Foneddigion a boneddigesau,

hysbyseb

Rydym yn cyfarfod ar adeg dyngedfennol: ar ôl argyfwng ariannol yn fwy difrifol nag unrhyw beth yr ydym wedi'i weld ers yr Ail Ryfel Byd, ar ôl shifft geopolitical na welwyd mewn cenedlaethau, pan fydd problemau byd-eang yn uwch na ffiniau cenedlaethol, pan fydd rhyfeloedd sifil yn bygwth heddwch rhanbarthol a aflonyddu cydwybod y gymuned ryngwladol. Ar bwynt mor dyngedfennol, mae arweinyddiaeth fyd-eang yn golygu profi ac addasu'r cysyniadau sylfaenol sy'n sail i'n gweithredoedd gwleidyddol.

Ar adeg pan mae angen syniadau newydd i wneud globaleiddio yn decach ac yn fwy cynhwysol, ac i alluogi pobl i fedi ei fuddion, mae angen i ni weld a yw ein rhagolwg sylfaenol ar wleidyddiaeth ryngwladol, a'n rôl ein hunain ynddo, yn pasio prawf ein cyflym - amseroedd newid.

Rwy'n ddiolchgar i'r Fforwm Ewropeaidd Alpbach am ddarparu "maes profi" yn hyn o beth ac yn benodol am ddarparu platfform ar gyfer yr encil gydag arweinwyr byd-eang y cefais yr anrhydedd i'w gyd-gynnal ddoe.

hysbyseb

Mae'r angen hwn i ddatblygu "syniadau newydd ar gyfer globaleiddio teg" yn arbennig o berthnasol i'r Undeb Ewropeaidd, mewn sawl ffordd prosiect integreiddio rhanbarthol mwyaf llwyddiannus a mwyaf datblygedig y ganrif ddiwethaf.

Mae syniadau a delfrydau integreiddio Ewropeaidd, rwy’n credu, wedi dod yn fwy ac nid yn llai cymwys yn y degawdau i ddod. Ac nid yn unig ar gyfer Ewrop, ond ar gyfer y byd yn ei gyfanrwydd. Efallai fy mod yn cofio geiriau un o'n "tadau sefydlu", Jean Monnet: "Mae'r Gymuned ei hun yn gam arall tuag at ffurfiau trefniadaeth y byd yfory."

Foneddigion a boneddigesau,

Gadewch imi amlinellu beth yw'r syniadau sefydlu sylfaenol hyn yn yr Undeb Ewropeaidd, a sut y gallant ysbrydoli globaleiddio teg.

Yn gyntaf oll, mae maint yn bwysig. Mewn byd gyda llawer o chwaraewyr - a rhai ohonyn nhw'n enfawr - mae angen i chi ymuno i gael eich clywed. Yn syml, ni fyddai tueddu iard gefn rhywun yn cyflawni i'n dinasyddion.

Ar yr un pryd, mae'n amlwg na fydd byd y dyfodol mor Ewropeaidd ag yr oedd yn y gorffennol. Ond i ni, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni fod yn fwy Ewropeaidd - ac nid llai - i aros yn berthnasol.

Gyda'r Unol Daleithiau a China yn chwaraewyr enfawr, gydag actorion newydd yn camu i'r amlwg, o India i Brasil a gyda llawer o genhedloedd eraill sy'n dod i'r amlwg yn cymryd eu lle haeddiannol ym marchnadoedd y byd a gwleidyddiaeth y byd, mae angen i ni ymuno i chwarae ein rôl. Mae'r Arlywydd Kikwete yn un o'r arweinwyr byd-eang hynny sy'n dangos y rhagolwg agored, rhyngwladol ac adeiladol hwn, er budd ei bobl.

Edrychwch ar fasnach ryngwladol, er enghraifft, maes sydd wedi ehangu'n aruthrol dros y degawdau diwethaf, lle mae arbedion maint yn berthnasol yn yr ystyr economaidd ac yn yr ystyr wleidyddol.

Unedig, yr Undeb Ewropeaidd yw'r economi fwyaf yn y byd, ac mae'n siarad ag un llais. Rydym felly'n llwyddo i ymuno â'r partneriaid mwyaf deniadol, hyd yn oed dechrau'r trafodaethau mwyaf arloesol yn ystod y blynyddoedd diwethaf gyda'r sgyrsiau ar Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig.

Wedi'i rannu, ar y llaw arall, ni fyddai gennym ni'r potensial economaidd, na'r pŵer negodi i wneud hynny - a fyddai'n amlwg yn hunan-drechu. Dyna pam yr wyf wedi dadlau mor gryf dros y blynyddoedd argyfwng diwethaf bod yn rhaid i ni i gyd wrthsefyll cân seiren diffyndollaeth - yn Ewrop ac yn fyd-eang.

Ni fyddai gan Ewrop ranedig yr un pŵer ychwaith i sicrhau bod y rheolau yn berthnasol yn gyfartal ac yn deg i bawb. A fyddai gan unrhyw aelod-wladwriaeth ar ei ben ei hun y pŵer i ymgymryd ag arferion dympio neu fasnach annheg gan y blociau mwyaf yn y byd? Neu a fyddai gan unrhyw genedl ar ei phen ei hun yr hyn sydd ei angen i wella rheolau masnach fyd-eang, fel y mae gan yr UE mewn trafodaethau amlochrog a dwyochrog?

Rydyn ni wedi dysgu bod yn gryf gyda'n gilydd, oherwydd rydyn ni'n wan os ydyn ni'n rhanedig. Gall hyn fod yn hunan-amlwg, ond mae'n bwysig iawn, nid yn unig i'n diddordebau uniongyrchol ond hefyd i'n rôl wrth lunio'r gêm fyd-eang newydd.

Mae'r un peth yn wir mewn llawer o feysydd eraill, megis polisi ynni, lle byddem yn dod yn wrthrych yn unig mewn chwarae pŵer geopolitical gwledydd eraill pe bai pob aelod-wladwriaeth yn gweithredu ar ei ben ei hun. Ar ben hynny, bydd buddion economaidd marchnad ynni Ewropeaidd cwbl integredig i'n cwmnïau a'n dinasyddion, y mae'r Comisiwn yn eu gwthio'n galed, yn cyrraedd hyd at 30 biliwn ewro erbyn 2030. Yma, rydym eisoes wedi gwella ein gêm yn yr UE, fel yr adlewyrchir er enghraifft yn polisi ynni allanol cryfach sy'n gwella ein diogelwch cyflenwi; neu ein cefnogaeth gref i fenter "Ynni Cynaliadwy i Bawb" y Cenhedloedd Unedig a fydd yn llythrennol yn "bywiogi" cannoedd o filiynau o bobl.

Neu cymerwch gydweithrediad datblygu, lle mae'r UE yn rhoddwr mwyaf hael y byd ac yn parhau i fod, hyd yn oed mewn cyfnod anodd. Bydd ein cyllideb aml-flynyddol newydd yr UE o 2014-2020 yn cynnal ein lefelau uchel o gymorth rhyngwladol. Rwyf wedi ymladd yn galed am hyn, nid yn unig am mai dyna'r peth iawn i'w wneud ond hefyd oherwydd ei fod yn ganolog i'n hygrededd strategol. Yn llythrennol rydym yn buddsoddi nid yn unig yn y frwydr yn erbyn tlodi ac dros degwch a thegwch byd-eang, ond hefyd mewn amddiffyn a chysylltu ein planed. Mae Ewrop ar y blaen o ran cefnogi Nodau Datblygu'r Mileniwm, wrth fuddsoddi mewn systemau iechyd, cefnogi addysg neu leihau marwolaethau plant. Rydym yn parhau i fod yn hynod ymrwymedig ar y darn olaf hwn o gyflawni'r MDGs yn ystod y ddwy flynedd nesaf, ac yn yr un modd o ran llunio'r agenda datblygu byd-eang newydd, ar ôl 2015, a ddylai gyfuno'r frwydr yn erbyn tlodi â'r frwydr dros gynaliadwyedd.

Neu cymerwch bolisi ehangu'r UE, lle gwnaethom alluogi datblygiad hanesyddol yn y berthynas rhwng Serbia a Kosovo, a oedd yn bosibl dim ond gyda'r defnydd craff o bŵer atyniad yr Undeb.

Neu bolisi cymdogaeth Ewrop, lle rydyn ni'n creu cysylltiadau strategol i wella diogelwch a ffyniant i'r ddwy ochr. Wrth gwrs, mae hon yn fenter anhygoel o heriol, fel y dengys y deffroad Arabaidd. Nid yw cymdeithasau ac economïau agored yn cael eu gorfodi o'r tu allan na'u creu dros nos. Ond os ydym am geisio dylanwadu ar sifftiau tectonig o'r fath hyd yn oed, mae'n rhaid i Ewropeaid weithredu ar y cyd. Mae'r sefyllfa yn Syria yn ein hatgoffa'n llwyr o sut mae'n anochel bod diffyg cydymffurfiad systematig ag egwyddorion democrataidd craidd a rheolaeth y gyfraith yn arwain at ddadansoddiad o ddiogelwch sy'n effeithio ar bob un ohonom. Ac mae digwyddiadau diweddar wedi cadarnhau bod Syria yn staen yng nghydwybod y byd.

Felly mae cysylltiad sylfaenol rhwng ein dynameg fewnol a'n deinameg ryngwladol. Mae ein gallu i amddiffyn buddiannau ein dinasyddion a hyrwyddo gwerthoedd cyffredinol yn dibynnu ar ein cydlyniant mewnol a'n cydsafiad. Ac ar ben hynny, Undeb Ewropeaidd cryf yw'r eiriolwr cryfaf dros amlochrogiaeth effeithiol a globaleiddio teg.

Nid hwn yw'r unig eiriolwr wrth gwrs - ymhell ohono. Nid yw'r syniad o gyd-ddibyniaeth ac integreiddio wedi'i gyfyngu i'r UE - i'r gwrthwyneb. O Undeb Tollau Dwyrain Affrica i ASEAN i Mercosur, o'r Undeb Affricanaidd i'r Gynghrair Arabaidd, i beidio ag anghofio teulu'r Cenhedloedd Unedig, mae rhestr hir a chynyddol o gytundebau a sefydliadau dwyochrog, rhanbarthol ac amlochrog - yr ydym yn cydweithredu'n agos â nhw - lle mae economïau a chymdeithasau wedi'u cysylltu a chydweithrediad gwleidyddol yn cael ei harneisio.

Weithiau mae rhai pobl yn gwneud hwyl am ben y "cawl wyddor" hwn o sefydliadau - ond maen nhw'n hanfodol, oherwydd dim ond os yw gwleidyddiaeth yn cael ei globaleiddio hefyd o'r gwaelod i fyny y gellir hyrwyddo globaleiddio teg.

Foneddigion a boneddigesau,

Yr ail syniad sylfaenol sy'n sail i'r UE yw hyn: oes, mae angen i ni feddwl yn Ewropeaidd, ond mae'n rhaid i ni weithredu'n rhyngwladol. Nid yn unig y mae'n rhaid i ni sefyll yn unedig, ond mae'n rhaid i ni fod yn agored i weddill y byd.

Mae sylweddoliad cynyddol, mewn byd o gadwyni cyflenwi byd-eang, ffrydiau ariannol cymhleth, cwmnïau integredig, cystadleuaeth am ddeunyddiau crai, ond hefyd cyfnewid cyflymach syniadau ledled y byd, nad oes gwlad, fawr na bach, a all anwybyddu'r gêm fyd-eang. yn y tymor hwy. Mae ein cyfoeth, ein cystadleurwydd a'n hysbrydoliaeth i gyd yn cael eu cyfoethogi o dramor. Dyna pam y credaf, yn y diwedd, bod economi agored wedi'i chysylltu'n gynhenid ​​â chymdeithas agored, a llywodraethu byd-eang cryfach.

Ond os yw'r cyfleoedd yn fyd-eang, felly hefyd y problemau. Mae newid yn yr hinsawdd oherwydd ei natur yn ddall i ffiniau; mae terfysgaeth yn torri ar draws ffiniau cenedlaethol; mae ymfudo a chynnydd technolegol yn cyflymu ond mae ganddynt eu hochrau tywyll hefyd; mae tanddatblygiad yn fygythiad i economïau datblygedig hefyd; ac mae ansefydlogrwydd mewnol yn aml yn gweithredu fel deorydd o broblemau rhanbarthol.

Gadewch imi dynnu sylw at un pwynt penodol y bydd yr UE yn parhau i arwain arno: gweithredu yn yr hinsawdd yn fyd-eang.

Rydym yn addo aros ar y blaen nid yn unig o ran gwyrddu ein heconomi ein hunain - bydd y Comisiwn yn cynnig fframwaith ynni a hinsawdd newydd, uchelgeisiol yr UE ar gyfer 2030 erbyn diwedd eleni - ond hefyd ar y llwyfan rhyngwladol. Rydym yn gweithio'n galed i roi hwb i gytundeb hinsawdd byd-eang cynhwysfawr, rhwymol gyfreithiol erbyn 2015.

Rwy'n hyderus bod ein partneriaid rhyngwladol yn raddol ymuno. Efallai y byddaf hefyd yn cymeradwyo arweinyddiaeth yr Ysgrifennydd Cyffredinol Ban Ki-moon yn y cam tyngedfennol hwn o'r broses.

Y trydydd cysyniad sylfaenol y tu ôl i'r prosiect Ewropeaidd sy'n berthnasol i reoli globaleiddio yw integreiddio: mae cydweithredu fel y cyfryw yn hanfodol ond yn y pen draw nid yw'n ddigon. Er mwyn darparu sicrwydd a sefydlogrwydd, mae angen i wledydd integreiddio eu strwythurau a'u polisïau. Nid trwy ildio'u sofraniaeth, ond trwy ei gyfuno. Yn y cyngerdd byd-eang, mae angen iddyn nhw rannu pŵer - yn union i'w adennill. Felly nid yw globaleiddio yn golygu "diwedd gwleidyddiaeth" yn unig. Yn hytrach, mae'n golygu ei ail-lunio a'i ailddyfeisio.

Yn hyn o beth, yn anffodus mae cynnydd rhyngwladol yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn llai amlwg. Gadewch i ni fod yn onest: efallai y bydd rhai yn dal i lynu wrth syniad o fuddiannau cenedlaethol unigryw. Ond mae marchnadoedd rhyngwladol agored a chyfnewidfeydd teg yn gofyn am sefydliadau rhyngwladol a rhannu cyfrifoldebau. I'w roi yn syml: mae angen i ni ddisodli "la raison d'état" gyda "la raison de l'humanité". Oherwydd nad ideolegau na gwladwriaethau yw sylfaen ein bywydau yn y pen draw ond bod yn aelodau o'r hil ddynol.

Dyna pam mae Ewrop yn parhau i fod mor ymrwymedig i amlochrogiaeth effeithiol a Cenhedloedd Unedig cryfach. Mae bod yn gyd-ddibynnol yn golygu gweithredu fel rhanddeiliad cyfrifol. Dyna un o wersi globaleiddio. Yn y diwedd, nid oes y fath beth â reid am ddim.

Foneddigion a boneddigesau,

I gloi: Yn y byd sydd ohoni, mae pob gwlad yn wynebu sefyllfa debyg i'r un a arweiniodd at integreiddio Ewrop. Mae cyd-ddibyniaeth yn ddiymwad, gyda chanlyniadau cadarnhaol a negyddol. Rhaid i wledydd fod yn barod i addasu, agor i gyfleoedd byd-eang a chyfrannu at atebion rhyngwladol. Yn economaidd, mae angen iddynt integreiddio i mewn i gadwyni cyflenwi byd-eang ac yn wleidyddol, mae angen iddynt integreiddio eu sefydliadau i rwydweithiau ehangach.

Mae rhai yn siarad am "baradocs globaleiddio", yn ôl pa ffyniant economaidd, llywodraethu cyfreithlon a hunanbenderfyniad cenhedloedd a fyddai yn sylfaenol anghymodlon. Byddwn yn anghytuno ac yn dadlau bod yr UE - gyda'i holl heriau - yn profi'r gwrthwyneb.

Mae globaleiddio fel y cyfryw yn ffaith - ond os ydym am gynnal ei fanteision mawr a datrys ei ddiffygion diymwad, os ydym am iddo ddod yn fwy cynaliadwy yn y tymor hir - yn economaidd, yn wleidyddol ac yn gymdeithasol, yna mae'n rhaid i ni ei wneud yn decach.

Mae hynny'n golygu sicrhau mynediad, arfogi pobl â'r offer i elwa ohono - a dyna pam rôl allweddol addysg, a chlustogi ei effeithiau negyddol.

Gallwn ei siapio gyda'n gilydd os ydym yn crynhoi'r ewyllys gwleidyddol. Os na, byddwn yn cael ein siapio ganddo yn unigol.

Dyna rwy'n credu bod arweinyddiaeth fyd-eang fodern yn ei hanfod.

Dim ond gyda'r agwedd agored a byd-eang hon y byddwn yn gallu gwneud yr hyn sy'n angenrheidiol yn bosibl.

Diolch yn fawr iawn.

Parhau Darllen
hysbyseb

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd