Cysylltu â ni

Economi

Mae mwy na 7 miliwn yn byw mewn perygl os bydd ASEau yn rheoleiddio sigaréts E allan o fodolaeth, mae ymgyrch yn rhybuddio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dros y dyddiau nesaf, mae ASEau yn wynebu dewis amlwg, yn ôl yr Ymgyrch Save E-cigs; i gefnogi tybaco mawr unwaith eto, diwydiant sy'n lladd 700,000 o bobl ledled yr UE bob blwyddyn, neu i gefnogi e-sigaréts, chwyldro iechyd cyhoeddus sy'n cael ei arwain gan ddefnyddwyr ac sydd â'r potensial i achub miliynau o fywydau. 

Wrth i ASEau baratoi i bleidleisio ar y mater pwysig hwn, mae sawl mil o gyn ysmygwyr sigaréts o bob rhan o’r UE, eu ffrindiau, a’u teuluoedd wedi llofnodi llythyr agored at ASEau sy’n nodi: “Mae e-sigaréts i ni wedi bod yn ddatguddiad. Ers i'n ffrindiau ac aelodau ein teulu newid i e-sigaréts, mae'n bleser nawr bod o'u cwmpas. Maen nhw'n bobl iachach, hapusach, ac nid oes raid i ni ddioddef yn anuniongyrchol o ganlyniad iddyn nhw ysmygu. ”

Mae'r llythyr, sydd wedi'i drefnu gan yr Ymgyrch Save E-cigs, ymgyrch ledled yr UE sy'n anelu at ddarparu llais unedig i ddefnyddwyr e-sigaréts, eu ffrindiau a'u teuluoedd, yn gofyn i ASEau beidio â rheoleiddio e-sigaréts fel cynhyrchion meddyginiaethol.

hysbyseb

Bydd y llythyr yn cael ei ddanfon at ASEau ddydd Mawrth.

Ledled yr UE, mae e-sigaréts yn darparu dewis arall hyfyw yn lle ysmygu sigaréts. Maent wedi galluogi miliynau o bobl i adael ysmygu ar ôl, naill ai'n llawn neu'n rhan-amser. Ond yr hyn sy'n aml yn cael ei anghofio yn y ddadl hon yw ffrindiau a theulu ysmygwyr, sydd hefyd yn elwa pan fydd ysmygwr yn newid i e-sigaréts. Nid ydyn nhw bellach yn peryglu eu hiechyd eu hunain trwy ysmygu goddefol ac yn bwysicaf oll, does dim rhaid iddyn nhw boeni mwyach bod eu ffrind neu aelod o'u teulu yn marw cyn pryd.

Ar 10 Medi, Bydd ASEau yn pleidleisio ar ddiwygiadau i'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco. Byddant yn wynebu'r dewis, i gefnogi neu wrthod rheoleiddio meddyginiaethol e-sigaréts. Bydd rheoleiddio meddyginiaethol yn gosod cyfyngiadau ar e-sigaréts, gan eu gwneud yn llai deniadol i sigaréts, a bydd yn cyfyngu ar eu hargaeledd, yn codi costau, ac yn lleihau arloesedd. Dywedodd pwyllgor Materion Cyfreithiol Senedd Ewrop ei hun y byddai hyn i bob pwrpas yn gwahardd e-sigaréts. Byddai'r rhai sy'n defnyddio e-sigaréts ar hyn o bryd yn cael eu gadael heb unrhyw ddewis ond mynd yn ôl i ysmygu sigaréts a byddai'r rhai sy'n dal i ysmygu yn cael cyfle i newid.

hysbyseb

Cyn trosglwyddo eu llythyr, bydd yr Ymgyrch Save E-cigs yn cynnal cynhadledd i'r wasg lle bydd nifer o weithwyr proffesiynol iechyd cyhoeddus blaenllaw Ewrop yn codi llais yn erbyn rheoleiddio meddyginiaethol e-sigaréts. Bydd yr Ymgyrch hefyd yn gwneud cyhoeddiad mawr yn y gynhadledd i'r wasg a fydd â goblygiadau sylweddol ar fwriadau pleidleisio ASEau ar 10 Medi.

Dywedodd David Dorn, defnyddiwr e-sigaréts: “Y gyfraith o ganlyniad anfwriadol yn y sefyllfa hon, os bydd ASEau yn pleidleisio dros reoleiddio meddyginiaethol, fydd defnyddwyr e-sigaréts yn mynd yn ôl i ysmygu sigaréts tybaco ac o ganlyniad yn marw cyn pryd o ganlyniad uniongyrchol. Efallai na fyddai ASEau yn hoffi clywed hyn, ond y gwir yw hyn, ac mae angen i ASEau fod yn ymwybodol o hyn. Os bydd ASEau yn pleidleisio dros reoleiddio meddyginiaethol bydd mwy o bobl yn ysmygu a byddwn i gyd yn cael ein gorfodi yn ôl i hunllef yr oeddem yn meddwl ein bod wedi'i gadael ar ôl.

"Nid ydym yn deall pam y byddai ASEau am ymyrryd i atal neu rwystro ysmygwr rhag cael mynediad at gynhyrchion a allai o bosibl arbed eu bywyd. Ond dylai gwleidyddion wybod y byddwn ni, ynghyd â'r miliynau o ddefnyddwyr e-sigaréts eraill a'u teuluoedd, yn gwneud hynny. eu dal yn atebol am eu gweithredoedd yn etholiadau Ewropeaidd y flwyddyn nesaf.

“Gobeithio y bydd ASEau yn pleidleisio yr wythnos nesaf i naill ai dynnu e-sigaréts yn llwyr o’r Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco neu y byddant yn gofyn i’r Comisiwn fynd i ffwrdd a gwneud llawer mwy o ymchwil, ariannu rhai astudiaethau diduedd a dod yn ôl mewn dwy neu dair blynedd. ac adrodd ar y sefyllfa bryd hynny. Yna bydd gan ASEau lawer mwy o wybodaeth ar flaenau eu bysedd i wneud penderfyniad nad yw'n mynd i arwain at derfynu 700,000 o fywydau'r flwyddyn yn gynnar oherwydd iddynt bleidleisio i wahardd e-cigs fel y maent ar hyn o bryd yn dod o'r farchnad yn Ewrop. Mae'r ymgyrch hon yn dymuno gweld e-sigaréts yn cael eu rheoleiddio'n gadarn fel cynnyrch defnyddiwr ac ar gael yn rhwydd i'r rhai sydd am newid, nid yn unig er mwyn ysmygwyr, ond er ein holl hwyliau! "

Dywedodd Sue Sutton, 37, mam i dri a gwraig Andrew Sutton - defnyddiwr e-sigaréts: “Dechreuodd fy ngŵr, Andrew, ddefnyddio e-cigs bedair blynedd yn ôl. Fel rhywun nad yw erioed wedi ysmygu, roedd yn fy mhoeni ei fod wedi cynyddu faint o sigaréts yr oedd yn eu defnyddio. Roedd yr hyn a ddechreuodd fel arferiad 'cymdeithasol' bellach yn dod yn fwy arferol. Gan fynegi fy mhryderon am ei iechyd ac ar gyfer y plant, dechreuodd edrych ar ddewisiadau amgen eraill. Roedd yn awyddus i roi'r gorau i ddefnyddio sigaréts ac roedd yr e-sigaréts yn ymddangos fel y dewis arall gorau. Ar y pryd roeddent yn hawdd eu cyrraedd yn rhatach ac yn rhatach na'r cymhorthion rhoi'r gorau iddi. Ar wahân i'r arogl achlysurol, o flas yr anwedd, prin bod yr e-cigs i'w gweld yn ein cartref. Nid oes ganddo beswch 'ysmygwyr' bellach ac nid oes gan y tŷ unrhyw arogl a fyddai'n gysylltiedig â sigaréts.

"Mae'r ymgyrch hon yn bwysig gan y bydd rheoleiddio meddyginiaethol e-gigs yn gwadu cyfle i ysmygwyr newid i ddewis arall iachach. Sut y gallant barhau i ganiatáu i sigaréts tybaco gael eu gwerthu yn rhydd ac ar yr un pryd gwahardd e-sigaréts a fydd yn helpu pawb? Mae angen i ASEau gydnabod bod e-cigs yn gynnyrch i ddefnyddwyr a’u rheoleiddio felly - labelu cywir, profi cynnyrch, a chyfyngiadau oedran ar werthiannau. ”

I gael mwy o wybodaeth am yr Ymgyrch Save E-cigs, cliciwch yma. 

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd