Cysylltu â ni

Economi

Mae dinasoedd a rhanbarthau yn cefnogi cynlluniau ynni Llywyddiaeth Lithwania yr UE ac yn galw am well buddsoddiad lleol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

592_ddb6d942ab8c2d72699ffdf12a7e8a90Mae Llywydd Pwyllgor y Rhanbarthau (CoR) Ramón Luis Valcárcel Siso wedi pwysleisio pwysigrwydd marchnad ynni’r UE wrth fynd i’r afael â’r argyfwng yn ystod cynhadledd ar effeithlonrwydd adnoddau yn Vilnius, Lithwania. Wrth siarad ym mhresenoldeb Prif Weinidog Lithwania Algirdas Butkevičius, dadleuodd yr Arlywydd Valcárcel fod angen mwy ar frys i wella amodau er mwyn caniatáu llawer mwy o fuddsoddiad ynni lleol a rhanbarthol ledled Ewrop.

Daeth ymyrraeth yr Arlywydd Valcárcel yn ystod a cynhadledd ar effeithlonrwydd adnoddau, a drefnwyd gan y CoR a Llywyddiaeth Lithwania yr UE, a adolygodd y prif heriau y mae awdurdodau lleol a rhanbarthol yn eu hwynebu wrth gyflawni targedau a nodir yn y Strategaeth 2020 Ewrop. Daeth y digwyddiad â chynrychiolwyr o awdurdodau lleol a rhanbarthol ynghyd a drafododd hefyd y persbectif lleol ar gyfer creu sector ynni cynaliadwy. Yn ystod y digwyddiad, nododd yr Arlywydd Valcárcel, "Rydym yn croesawu ymrwymiad Llywyddiaeth UE Lithwania i greu marchnad ynni gystadleuol gynaliadwy. Mae hyn yn sylfaenol wrth ein helpu nid yn unig i gyrraedd targedau Ewrop 2020 a symud tuag at gymdeithas wirioneddol effeithlon o ran adnoddau, ond hefyd i gystadlu. ar y llwyfan byd-eang yn sbarduno twf economaidd mawr ei angen ".

Dywedodd Prif Weinidog Lithwania, Algirdas Butkevičius, "Cydweithrediad ag awdurdodau lleol a rhanbarthol yw un o'r prif ffactorau wrth gyfrannu at lwyddiant Llywyddiaeth yr UE yn Lithwania. Mae llawer o feysydd polisi a weithredwyd ar lefel lywodraeth leol wedi profi i fod yn llawer mwy yn effeithiol wrth helpu i leihau costau, darparu gwasanaeth o ansawdd gwell a diwallu gwir anghenion dinasyddion Mae rôl llywodraeth leol a rhanbarthol yn hollbwysig wrth greu marchnad ynni sengl gynaliadwy, yn enwedig o ran rheoli adnoddau. Datblygu a gwerthu cydweithredu. rhaid ystyried rhwng llywodraeth genedlaethol a lleol a rhanbarthol fel rhag-amod os ydym am ddatrys rhai o'r heriau allweddol heddiw, gan sicrhau datblygiad economaidd tymor hir a chystadleurwydd cynyddol yr UE. "

hysbyseb

Er bod llywodraethau lleol a rhanbarthol yn wynebu toriadau i fuddsoddiad cyhoeddus, maent yn parhau i ddangos ymrwymiad i greu Ewrop fwy effeithlon o ran adnoddau, a welir trwy'r bron i 5 000 o lofnodwyr y Cyfamod y Meiri sydd wedi ymrwymo'n wirfoddol i gyflawni a rhagori ar amcan lleihau CO20 o 2% yr UE erbyn 2020. Dywedodd yr Arlywydd Valcárcel fod yn rhaid i effeithlonrwydd ynni ac adnoddau cynaliadwy ystyried y dimensiwn lleol a rhanbarthol, "Materion tiriogaethol. Mae'r gynhadledd hon wedi dangos, gydag ystod mor helaeth o gwahanol feysydd polisi sy'n dylanwadu ar ein hynni a'n hamgylchedd, mae'n rhaid i ni ddefnyddio dull integredig sy'n galluogi llywodraeth leol i lunio polisi ynni ".

Galwodd Valcárcel ar Arlywyddiaeth Lithwania i sicrhau bod cronfeydd ac offer ariannol yr UE ar gael, megis contractau perfformiad ynni, partneriaethau cyhoeddus-preifat, cronfeydd preifat a chytundebau cyllido arloesol, a allai gefnogi buddsoddiad ynni cynaliadwy lleol a rhanbarthol. Dylid symleiddio mynediad at gronfeydd Banc Buddsoddi Ewropeaidd ac ategu cyllid cydlyniant yr UE gyda buddsoddiad wedi'i anelu at gefnogi'r defnydd effeithlon o ynni, cynhyrchu ar raddfa fach a datblygu grid craff. "Mae angen gwell mynediad a mwy o hyblygrwydd i gronfeydd ar lywodraethau lleol a busnesau lleol. Rhaid i ddewis defnyddwyr hefyd fod wrth wraidd y strategaeth i yrru cystadleuaeth a gwthio prisiau ynni i lawr" daeth Valcárcel i'r casgliad.

Cefndir

hysbyseb

Mae'r digwyddiad Ewrop sy'n effeithlon o ran adnoddau: cyfraniad dinasoedd a rhanbarthau, a drefnir mewn cydweithrediad â Llywyddiaeth Lithwania ar yr UE, yw'r 6ed mewn cyfres o saith cynhadledd sy'n cael eu trefnu gan y CoR sy'n asesu gweithrediad mentrau blaenllaw Ewrop 2020 ar lefel leol a rhanbarthol. Bydd casgliadau'r cynadleddau yn bwydo i mewn i gyfraniad y CoR i asesiad canol tymor y Comisiwn Ewropeaidd o Strategaeth 2020. Mae'r adolygiad CoR i'w fabwysiadu yn Uwchgynhadledd Rhanbarthau a Dinasoedd Ewropeaidd 2014 ar 6-7 Mawrth y flwyddyn nesaf

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd