Cysylltu â ni

Economi

Agenda Digidol: prosiect a ariennir gan yr UE yn defnyddio robotiaid, nid bodau dynol, i archwilio cynwysyddion petrocemegol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1-elkstromMae'r Comisiwn Ewropeaidd, ynghyd â chonsortiwm o ddeg cwmni Ewropeaidd dan arweiniad Shell, yn lansio prosiect PETROBOT heddiw, a fydd yn datblygu robotiaid a all ddisodli bodau dynol mewn archwiliadau o longau pwysau a thanciau storio a ddefnyddir yn helaeth yn y diwydiant olew, nwy a phetrocemegol.

Hyd yn hyn, er mwyn sicrhau bod yn rhaid i weithfeydd diogelwch, olew, nwy a phetrocemegol arolygwyr gau yn ystod gweithrediadau arolygu: mae'n rhaid datgysylltu llongau o rannau byw o'r planhigyn (nid yw cau falf yn ddigonol); yna mae llongau'n cael eu glanhau'n helaeth i gael gwared ar yr holl gynhyrchion sy'n gallu allyrru nwyon fflamadwy neu wenwynig; yna codir sgaffaldiau mewn llongau mwy, fel y gall arolygwyr gael mynediad i'r holl ardaloedd angenrheidiol. Ar ôl arolygu (sy'n aml yn para am ychydig oriau) mae'r holl waith hwn yn cael ei wneud i'r gwrthwyneb. Gellid lleihau’r weithdrefn hir a chostus hon yn fuan diolch i dechnoleg robotig, a thrwy hynny leihau amlygiad personél i amodau a allai fod yn beryglus, arbed amser ac adnoddau i’r diwydiant, ynghyd ag agor marchnadoedd newydd ar gyfer y diwydiant roboteg Ewropeaidd a chaniatáu ar gyfer creu swyddi newydd ym maes gweithgynhyrchu a chynnal roboteg.

Dywedodd Neelie Kroes, Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd ar yr Agenda Ddigidol: “Nid damwain yw safle blaenllaw Ewrop ym maes roboteg ddiwydiannol. Mae prosiect Petrobot yn dangos ein hewyllys i drosglwyddo canlyniadau blaengar o ymchwil i'r farchnad, gan agor marchnadoedd newydd i fusnesau'r UE a chreu swyddi newydd yn Ewrop. "

hysbyseb

Bydd PETROBOT yn cynnwys partneriaid o'r Iseldiroedd, y Deyrnas Unedig, Sweden, Norwy, y Swistir a'r Almaen dros gyfnod o 3 blynedd. Bydd yr UE yn cyfrannu € 3.7 miliwn i'r prosiect € 6.2 miliwn.

Mae prosiect PETROBOT yn defnyddio'r gadwyn werth gyflawn, gan gynnwys darparwyr technoleg robot ac arolygu, cwmnïau gwasanaeth arolygu a defnyddwyr terfynol. Bydd y robotiaid arolygu yn cael eu profi yng ngosodiadau aelodau'r consortiwm defnyddiwr terfynol. Nod gweithgareddau prosiect arbennig yw paratoi cymuned ddefnyddwyr y dyfodol er mwyn manteisio i'r eithaf ar y dechnoleg newydd. Gallai'r gweithgareddau newydd hyn greu mathau newydd o swyddi ac agor marchnadoedd newydd. Fel maes technoleg, gall ddod yn gynnyrch allforio cryf i'r UE, trwy allforio'r datrysiadau caledwedd robotig neu wasanaethau archwilio robotiaid cyflawn. Byddai angen datblygu a chynhyrchu robotiaid, yn ogystal â'r offer arolygu sydd ganddyn nhw; byddai angen i wasanaethau archwilio robotiaid fod ar gael. Os yw'r prosiect yn llwyddiannus, bydd yn ysgogi arloesedd i fynd i'r afael â'r sefyllfaoedd mwy heriol.

Cefndir

hysbyseb

Llofnodir y contract PETROBOT yn Canolfan Dechnoleg Shell yn Amsterdam, gan uwch swyddogion gweithredol y CE a Shell, ym mhresenoldeb aelodau'r consortiwm.

Mae PETROBOT yn bwriadu datblygu a dilysu technolegau archwilio robotiaid newydd ar gyfer:

1. Archwiliad mewnol o longau gwasgedd, pan fydd y llong oddi ar-lein - bydd robot (ar ffurf braich neidr neu ymlusgwr) yn mynd i mewn i'r llong trwy dwll archwilio neu ffroenell ar ôl i'r llong gael ei chymryd allan o wasanaeth (i ffwrdd -line); yna bydd y robot yn sganio ar hyd wal y llong am iawndal.

2. Arolygu tanciau storio, tra bo'r tanc yn cael ei ddefnyddio - bydd robot yn mynd i mewn i'r tanc tra bydd y cynnyrch (cynhyrchion petrol neu ganolradd) yn aros yn ei le; yna bydd y robot yn sganio dros waelod y tanc am iawndal.

I sganio waliau cychod neu loriau tanc, bydd robotiaid yn defnyddio offer archwilio arbenigol. Mae'r offer hyn yn caniatáu i robotiaid ganfod unrhyw ddifrod, ac mae'n rhaid iddynt ddarparu'r un gallu archwilio ag a gafwyd gan arolygydd.

Mae archwilio rhannau o brosesau proses sy'n hanfodol i ddiogelwch yn rheolaidd yn hanfodol i sicrhau eu cyfanrwydd.

Ganwyd menter PETROBOT allan o raglen Ymchwil a Datblygu a berfformiwyd gan Shell Global Solutions International BV, rhan o Royal Dutch Shell Plc, gyda chefnogaeth Quasset BV, busnes bach a chanolig o'r Iseldiroedd sydd ag arbenigedd mewn datblygu technoleg asesu cyflwr.

Mae consortiwm y prosiect deg parti, dan arweiniad Shell, hefyd yn cynnwys:

 1. GASSCO UG, RHIF
 2. Chevron North Sea Ltd., DU
 3. Koninklijke VOPAK NV, NL
 4. Gwasanaethau Diwydiannol A.Hak BV, NL
 5. Diwydiannol Dekra AB - DEKRA, SE
 6. Roboteg Arolygu Alstom (AIR), CH
 7. OCROBOTICS, DU
 8. Innospection GmbH, DE
 9. Quasset BV, NL

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
 • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
 • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd