Cysylltu â ni

Economi

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ceisio 'Prifddinas Arloesi'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

10000000000003C0000002D0BAC6BEA7Heddiw mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dechrau chwilio am Brifddinas Arloesi Ewropeaidd gyntaf, neu iCapital. Bydd y wobr yn gwobrwyo'r ddinas sy'n adeiladu'r 'ecosystem arloesi' orau, gan gysylltu dinasyddion, sefydliadau cyhoeddus, y byd academaidd a busnes. O ystyried bod 68% o boblogaeth yr UE bellach yn byw mewn ardaloedd trefol, yr ardaloedd hyn fydd yn cyfrannu fwyaf at wneud Ewrop yn fwy arloesol. Mae dinasoedd yn meithrin arloesedd yn eu darpariaeth eu hunain o wasanaethau, ond yr allwedd yw creu'r amgylchedd cywir i eraill arloesi a chaniatáu i'r cylchoedd cyhoeddus a phreifat gysylltu. Bydd panel annibynnol o arbenigwyr yn dewis yr enillydd yng ngwanwyn 2014, gyda’r ddinas a ddewisir yn derbyn € 500,000 tuag at gynyddu ei hymdrechion. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 3 Rhagfyr 2013.

Dywedodd Máire Geoghegan-Quinn, Comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth: “Dinasoedd yw peiriannau economi Ewrop. Mae saith o bob 10 o Ewropeaid yn byw mewn ardal drefol, ac mae'r rhanbarthau hyn yn cynhyrchu dwy ran o dair o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE. Rydyn ni eisiau annog dinasoedd i godi eu gêm o ran arloesi, a chreu rhwydwaith o ddinasoedd a all rannu eu syniadau gorau ar gyfer y dyfodol. ”

Bydd dinasoedd yn cael eu beirniadu ar sail mentrau a chyflawniadau hyd yn hyn, ynghyd â'u syniadau ar gyfer y dyfodol i wella gallu arloesol. Bydd yn rhaid iddynt ddangos eu bod yn dilyn strategaeth gynhwysfawr sef:

  • Arloesol - o ran cysyniadau, prosesau ac offer.
  • Ysbrydoledig - gyda'r nod o ddenu talent, cyllid, buddsoddiad ac ymglymiad ac ymgysylltiad dinasyddion.
  • Integredig - yn dangos cysylltiadau â nodau strategaeth Ewrop 2020, sef twf craff, cynaliadwy a chynhwysol ledled Ewrop.
  • Rhyngweithiol - adeiladu cymuned ar gyfer arloesi yn y ddinas a gyda dinasoedd eraill.

Mae'r gystadleuaeth yn agored i ddinasoedd mewn unrhyw Aelod-wladwriaeth neu'r wlad sy'n gysylltiedig â rhaglen fframwaith ymchwil yr UE. Mae'r wobr ar gyfer dinasoedd sydd â dros 100 000 o drigolion ac am fentrau sydd wedi bod yn rhedeg ers o leiaf 1 Ionawr 2010. Mewn gwledydd lle nad oes dinas â mwy na 100 000 o drigolion, mae'r ddinas fwyaf yn gymwys i wneud cais.

hysbyseb

Dylai dinasoedd ymgeisydd ymweld â'r wobr iCapital wefan er gwybodaeth a rheolau ac amodau. Gellir hefyd anfon cwestiynau am geisiadau at: [e-bost wedi'i warchod].

Cefndir

Mae arloesi yn ganolog i dwf economaidd a chystadleurwydd busnes, ac mae wrth wraidd strategaeth Ewrop 2020. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi gosod y nod iddo'i hun o ddod yn 'Undeb Arloesi'.

hysbyseb

Trwy ei ymchwil a'i arloesi a'i bolisïau rhanbarthol, mae'r UE wedi bod yn hyrwyddo datblygu trefol craff a chynaliadwy. Bydd rhaglen ymchwil ac arloesi nesaf yr UE, Horizon 2020, yn rhedeg rhwng 2014 a 2020. Bydd yn canolbwyntio mwy nag erioed ar ariannu'r 'gadwyn arloesi' gyfan, o ddatblygiad gwyddonol i ddatblygiad agos i'r farchnad. Bydd cyllid rhanbarthol yr UE yn y dyfodol hefyd yn canolbwyntio mwy ar ymchwil ac arloesi, er enghraifft adeiladu seilwaith ymchwil.

Dolenni

Ewrop 2020

Horizon 2020

Cronfeydd rhanbarthol

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd