Cysylltu â ni

Economi

Yr Almaen yn cynnig adsefydlu dros dro i 5,000 ffoaduriaid Syria

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

2013-08-20T175538Z_1_CBRE97J1DSV00_RTROPTP_2_SYRIA-CRISIS-REFUGEESDaeth Sefydliad Rhyngwladol Ymfudo (Mae IOM) wedi dechrau darparu sgrinio meddygol ac i gynnal dosbarthiadau cyfeiriadedd iaith a diwylliannol ar gyfer grŵp cyntaf o tua 100 o ffoaduriaid o Syria a fydd yn teithio i'r Almaen o Libanus ganol mis Medi 2013 i aros dros dro.

Mae'r 100 yn rhan o grŵp o 4,000 o ffoaduriaid bregus o Syria a nodwyd gan UNHCR yn Libanus a fydd yn teithio ar hediadau siarter IOM o Beirut i Hannover tua'r flwyddyn nesaf. Ar gyfer 1,000 o ffoaduriaid eraill, bydd y cynllun yn canolbwyntio'n arbennig ar eu cysylltiadau teuluol â'r Almaen.

Bydd y ffoaduriaid yn cael eu derbyn o dan Raglen Derbyn Dyngarol (HAP) Swyddfa Ffederal yr Almaen ar gyfer Ymfudo a Ffoaduriaid (BAMF). Cynlluniwyd y rhaglen i hwyluso mynediad cyflym ffoaduriaid bregus o Libanus i'r Almaen i sicrhau eu diogelwch ar unwaith nes eu bod yn gallu dychwelyd adref mewn diogelwch ac urddas neu ddod o hyd i atebion gwydn eraill.

hysbyseb

Yn 2012, gwnaeth tua 15,800 o Syriaid gais am loches yn yr Almaen.

Bydd hebryngwyr meddygol IOM yn teithio gyda'r hediad i helpu ffoaduriaid ag anghenion arbennig.

“Trwy drosglwyddo rhai o’r ffoaduriaid mwyaf agored i niwed o Libanus i’r Almaen, bydd yr HAP yn darparu gwell amddiffyniad ac yn gwneud cyfraniad mawr at ymdrechion dyngarol parhaus gyda’r nod o leddfu effeithiau dadleoli torfol ar gymdogion Syria, sy’n croesawu cannoedd o filoedd o ffoaduriaid, ”meddai Rana Jaber, Arbenigwr Brys Rhanbarthol ac Argyfyngau.

hysbyseb

Mae tua 718,000 o ffoaduriaid a phobl eraill sydd wedi'u dadleoli wedi ffoi i Libanus o Syria i ddianc o'r ymladd dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Tra bod Libanus yn parhau i gynnal polisi ffiniau agored, mae anghenion dyngarol cynyddol bellach yn rhoi pwysau dwys ar seilwaith Libanus ac yn ansefydlogi cymunedau cynnal.

“Mae fy mab yn 22 oed ac mae wedi bod dan anfantais ers ei eni, mae ganddo symudedd cyfyngedig ac nid yw’n gallu bwydo ei hun. Pan wnaethon ni ddianc o Al Hassakeh y llynedd, nid oeddem yn gallu llwytho ei gadair olwyn ar y bws. Rwyf wedi ei gario yn fy mreichiau ers i ni gyrraedd Libanus. Rwy’n gobeithio pan gyrhaeddaf yr Almaen y byddaf yn gallu dod o hyd i swydd er mwyn i mi allu prynu cadair olwyn newydd iddo er mwyn iddo gael rhywfaint o annibyniaeth unwaith eto, ”meddai Adham, tad i chwech o blant, a dderbyniwyd i’w ailsefydlu yn yr Almaen.

Ar ôl cyrraedd Hannover, bydd y ffoaduriaid yn teithio i ganolfan dderbyn yn Friedland am yr wythnosau cyntaf, lle byddant yn cymryd rhan mewn rhaglen cyfeiriadedd diwylliannol estynedig cyn cael eu dosbarthu mewn gwahanol rannau o'r Almaen. Yn yr Almaen byddant yn derbyn cefnogaeth gynhwysfawr gan gynnwys cymorth rhent a mynediad at wasanaethau meddygol a chymdeithasol.

I'r mwyafrif o ffoaduriaid, eu prif bryder yw cael addysg i'w plant, llawer ohonynt heb fynychu'r ysgol mewn dros ddwy flynedd. Bydd cefnogaeth y llywodraeth a'r gymuned hefyd yn bwysig i greu amodau sy'n sicrhau eu bod yn integreiddio i gymdeithas yr Almaen yn ystod eu harhosiad.

Mae gweithrediad IOM mewn cydweithrediad agos ag UNHCR a chymheiriaid llywodraeth yr Almaen a Libanus.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd