Cysylltu â ni

Economi

Pobl ddigartref wedi'u heithrio o ddinasyddiaeth, meddai FEANTSA

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

top2013 yw Blwyddyn Dinasyddion Ewrop. Mae'n nodi 20 mlynedd ers cynnwys dinasyddiaeth yr Undeb yng Nghytuniadau'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn honni ei fod eisiau cynyddu a hwyluso ymglymiad dinasyddion mewn cymdeithas. Fodd bynnag, mae nifer sylweddol o Ewropeaid, yn eu plith pobl ddigartref, wedi'u heithrio rhag cyrchu buddion eu dinasyddiaeth, gan gynnwys y Mentrau Dinasyddion Ewropeaidd sydd newydd eu lansio, yn ôl y Ffederasiwn Sefydliadau Cenedlaethol Ewrop sy'n gweithio gyda'r Digartref (FEANTSA), ymbarél o sefydliadau dielw sy'n cymryd rhan yn y frwydr yn erbyn digartrefedd yn Ewrop neu'n cyfrannu ati. 

Mae unrhyw berson sy'n dal cenedligrwydd aelod-wladwriaeth o'r UE yn ddinesydd o'r UE yn awtomatig. Mae'r UE yn darparu set ychwanegol o hawliau i holl ddinasyddion yr UE sy'n cael eu gwarantu gan gytuniadau'r UE. Mae dinasyddiaeth yr UE a hawliau dinasyddion yn bwysig ar gyfer gwarantu hawliau sylfaenol unigolion, gan alluogi pawb i dderbyn triniaeth gyfartal a chymryd rhan mewn bywyd democrataidd yn yr UE.

Gall absenoldeb cartref rwystro mynediad i lawer o gysyniadau sylfaenol dinasyddiaeth a chymryd rhan mewn cymdeithas. Oherwydd nad oes ganddynt gyfeiriad parhaol ac felly na ellir eu cofnodi ar gofrestr etholiadol eu gwlad, gwrthodir yr hawl i bleidleisio ac felly cymryd rhan mewn bywyd dinesig lawer o bobl ddigartref. Fel y dywed y Comisiwn Ewropeaidd, “cyfranogiad llawn dinasyddion yr UE ym mywyd democrataidd yr UE ar bob lefel yw hanfod dinasyddiaeth yr Undeb,” ac mae’r anallu i leisio eu llais yn eithrio pobl ddigartref rhag cymryd rhan lawn mewn dinasyddiaeth.

hysbyseb

Nid yw enghraifft o blatfform i leisio'ch barn, Menter Dinasyddiaeth Ewropeaidd y Comisiwn Ewropeaidd, ar gael i bobl ddigartref. Mae Menter Dinasyddion Ewrop (ECI), 'offeryn ar gyfer democratiaeth gyfranogol' fel y'i gelwir yn honni ei fod yn caniatáu i “filiwn o ddinasyddion sy'n ddinasyddion nifer sylweddol o wledydd yr UE alw'n uniongyrchol ar y Comisiwn Ewropeaidd i gyflwyno menter o ddiddordeb iddyn nhw o fewn fframwaith ei bwerau. ”

Mae gwefan ECI yn honni: “Gall holl ddinasyddion yr UE […] sy’n ddigon hen i bleidleisio yn etholiadau Senedd Ewrop […] lofnodi menter dinasyddion.” Yn anffodus, nid yw hyn yn wir. Mae pobl ddigartref, er eu bod yn ddinasyddion aelod-wladwriaethau, wedi'u heithrio rhag cymryd rhan mewn ECI mewn 14 allan o 27 gwlad. Er mwyn llofnodi deiseb a lansiwyd o dan y fframwaith ECI, rhaid bod gan lofnodwyr brawf o gyfeiriad parhaol. Ym mhob gwlad, mae angen prawf adnabod arnyn nhw. Yn fwy na hynny, ni all pobl ddigartref heb gyfeiriad post na chyfeiriad e-bost fod ar bwyllgor llywio ECI. Lleiafrif bach yn unig o bobl ddigartref sy'n gallu defnyddio cyfeiriad y lloches y maen nhw'n aros ynddi fel cyfeiriad parhaol. Nid oes gan y rhai sy'n cysgu allan yn fras gyfeiriad parhaol. Mae cysgu allan a hyd yn oed fyw mewn lloches neu strwythur nad yw'n barhaol yn ei gwneud hi'n anodd iawn dal gafael ar eiddo, gan gynnwys dogfennau adnabod, y gellir eu dwyn. Felly ni chaniateir i bobl ddigartref gymryd rhan mewn Menter Dinasyddion ac felly nid ydynt yn gyfartal â'u cyd-ddinasyddion a all leisio'u barn trwy'r platfform hwn.

“Rhaid i ddinasyddion fod wrth wraidd integreiddio Ewropeaidd, a rhaid iddynt fod” meddai adroddiad Dinasyddiaeth Ewropeaidd 2013 y Comisiwn Ewropeaidd. Gan fod pobl ddigartref yn cael eu heithrio rhag siarad rhan, nid yw'r datganiad hwn yn cael ei adlewyrchu yn yr amodau ar gyfer llofnodi Menter Dinasyddion Ewropeaidd.

hysbyseb

Mae Cyfarwyddwr FEANTSA, Freek Spinnewijn, yn gobeithio cywiro'r sefyllfa hon cyn diwedd y Flwyddyn Ewropeaidd i Ddinasyddion. Mae gan yr ECI y potensial i fod yn offeryn i gefnogi cynnydd ar fynd i’r afael â digartrefedd yn Ewrop: er enghraifft, gellid ei ddefnyddio i annog sefydliadau Ewrop i fynd ar drywydd galwad Senedd Ewrop am strategaeth ddigartrefedd yr UE. Fodd bynnag, nid yw'r cyfle hwn ar gael ar hyn o bryd gan fod pobl ddigartref yn cael eu heithrio rhag cymryd rhan yn yr ECI.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd