Cysylltu â ni

Economi

Cyprus: Cefnogaeth o'r UE wedi'i hadnewyddu i warchod treftadaeth ddiwylliannol yr ynys

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyprus_relief_location_mapMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio prosiect newydd i gryfhau'r ymdrechion sydd eisoes ar waith i ddiogelu'r dreftadaeth ddiwylliannol ar draws yr ynys yng Nghyprus. Bydd cyfraniad yr UE yn dod i gyfanswm o € 2 filiwn a bydd yn cefnogi gwaith y Pwyllgor Technegol dwy-gymunedol ar Dreftadaeth Ddiwylliannol.

"Mae'r mesurau llwyddiannus a gymerwyd eisoes i warchod treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog yr ynys yn dangos yn glir yr hyn y gall y ddwy gymuned ei gyflawni wrth weithio gyda'i gilydd. Mae'n bwysig iawn bod y ddwy ochr yn parhau â'r gwaith i amddiffyn eu treftadaeth ddiwylliannol gyffredin a hefyd, trwy hyn, yn paratoi'r ffordd. ar gyfer cymodi ac ailuno Cyprus, "meddai'r Comisiynydd Füle.

Croesawodd y Comisiynydd Vassiliou y cyhoeddiad hefyd: "Mae Cyprus yn ynys sydd â chyfoeth digymar o dreftadaeth ddiwylliannol, ond yn anffodus mae llawer o safleoedd wedi cael caniatâd i syrthio i gyflwr gwael ac mae angen gweithredu ar unwaith. Rwy'n cefnogi mentrau dwy-gymunedol gyda'r nod o ddiogelu ein comin treftadaeth er budd cenedlaethau'r dyfodol ac ar gyfer cefnogi twf a swyddi lleol. "

hysbyseb

Bydd cefnogaeth yr UE yn ariannu blaenoriaethau a nodwyd gan y Pwyllgor, gan gynnwys gwaith cadwraeth a chymorth brys ar bum safle, gweithgareddau mewn deg prosiect bach, a chodi ymwybyddiaeth yng Nghyprus ynghylch pwysigrwydd gwarchod treftadaeth ddiwylliannol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Gweithredir y gwaith gan Bartneriaeth y Dyfodol Rhaglen Ddatblygu'r Cenhedloedd Unedig, mewn cydweithrediad â Bwrdd Cynghori'r Pwyllgor Technegol ar Dreftadaeth Ddiwylliannol.

Cefndir

hysbyseb

Ariennir y fenter hon o dan Raglen Gymorth 2012 ar gyfer cymuned Cyprus Twrci ac mae'n cynrychioli ail gam prosiect a gychwynnwyd yn 2012. At ei gilydd, mae swm cyllid yr UE wedi'i sianelu tuag at warchod treftadaeth ddiwylliannol Cyprus yn dod i € 4 miliwn hyd yma.

Yn 2012 a 2013, diolch i gyllid yr UE, mae mesurau cadwraeth brys a / neu gadwraeth wedi’u cynnal neu byddant yn cael eu cynnal mewn perthynas â Thŵr Othello yn Famagusta a thair eglwys Uniongred yng Ngwlad Groeg yn rhan ogleddol Cyprus; a dau safle treftadaeth Islamaidd (un mosg ac un hamog) yn yr ardaloedd a reolir gan y llywodraeth.

Mae'r safleoedd a ddewiswyd yn rhan o restr o safleoedd treftadaeth ddiwylliannol o bwys mawr a nodwyd gan y Pwyllgor Technegol dwy gymunedol ar Dreftadaeth Ddiwylliannol. Dewisodd y Pwyllgor y safleoedd yn seiliedig ar astudiaeth fanwl a gynhaliwyd yn 2010, a sefydlodd stocrestr o safleoedd treftadaeth ddiwylliannol ar yr ynys. O dan y prosiect newydd, bydd y safleoedd newydd yn cael eu dewis o restr sy'n cynnwys: y Waliau Fenisaidd rhwng yr Arsenal a Thŵr / Citadel Othello yn Famagusta yn rhan ogleddol Cyprus, ystafell arddangos Llongddrylliad Kyrenia yng Nghastell Kyrenia yn y rhan ogleddol Cyprus, mynachlog Uniongred Agios Panteleimonas Groegaidd yn rhan ogleddol Cyprus ac un Millhouse / Traphont Ddŵr yn yr ardaloedd a reolir gan y llywodraeth. Yn ogystal, mae'r rhestr yn cynnwys ar fenter y Comisiwn Ewropeaidd mewn ymgynghoriad â'r holl randdeiliaid perthnasol, Hen Eglwys Maronite Saint George sydd wedi'i lleoli yn rhan ogleddol Cyprus.

Mae'r Pwyllgor Technegol dwy-gymunedol ar Dreftadaeth Ddiwylliannol, sy'n gweithredu o dan adain y Cenhedloedd Unedig, yn un o 7 Pwyllgor Technegol a sefydlwyd ym mis Ebrill 2008 ac mae'n ymroddedig i gydnabod a gwarchod treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ac amrywiol yr ynys. Mae aelodau Cyprus Gwlad Groeg a Chypriad Twrcaidd y Pwyllgor Technegol yn cynnal prosiectau cadwraeth treftadaeth ddiwylliannol sy'n gosod esiampl gadarnhaol o gydweithrediad llwyddiannus rhwng y ddwy gymuned yng Nghyprus.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd