Cysylltu â ni

Economi

'Rhaid i'r UE fuddsoddi mewn arweinwyr arloesol mewn ysgolion'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Androulla VassiliouYng Nghynhadledd Llywyddiaeth Lithwania ar Arweinyddiaeth Addysgol yn Vilnius ar 9 Medi, rhoddodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou yr araith ganlynol:

"Mae'n bleser bod yma gyda chi heddiw ar gyfer agor y gynhadledd bwysig hon ar arweinyddiaeth mewn addysg. Rwy'n ddiolchgar iawn i Arlywyddiaeth Lithwania am drefnu'r digwyddiad hwn ac am roi mater arweinyddiaeth ysgol yn uchel ar yr agenda wleidyddol.

"Heddiw, byddwn yn trafod y rôl ganolog y mae arweinyddiaeth yn ei chwarae mewn addysg a hyfforddiant o safon. A byddwn yn edrych ar ffyrdd i gefnogi a gwella'r arweinyddiaeth hon, gyda'r nod o ddarparu gwell profiad addysgol i'n pobl ifanc.

hysbyseb

"Mae hon yn dasg hanfodol - ac yn un y mae'r argyfwng economaidd wedi'i gwneud yn fwy brys o lawer. Mae angen i'n systemau addysg a hyfforddiant newid i ddod yn fwy perthnasol; i'r perwyl hwn rydym am wella amgylchedd gwaith ein hathrawon, er mwyn gwella'r ansawdd yr addysgu, fel y gallwn wella cyfleoedd bywyd ein dysgwyr.

"Mae chwe miliwn o bobl ifanc ledled Ewrop heb swydd - mewn rhai gwledydd mae dros hanner ohonyn nhw'n ddi-waith.

"Ac, ar ben hynny, nid yw 7.5 miliwn o bobl ifanc 15 i 24 oed mewn cyflogaeth nac mewn addysg na hyfforddiant. Bydd eu rhagolygon yn parhau i fod yn llwm, hyd yn oed ar ôl diwedd yr argyfwng, oni bai bod rhywbeth yn cael ei wneud ar frys.

hysbyseb

"Fel y mae'r Comisiwn wedi bod yn tynnu sylw yn ystod adolygiad blynyddol eang y Semester Ewropeaidd o bolisïau economaidd a chymdeithasol yr Aelod-wladwriaethau, mae'r angen i fynd i'r afael â pherfformiad gwael mewn systemau addysg yn eang. A'r gwir yw bod angen i bob Aelod-wladwriaeth wella yn ymarferol. lefel eu buddsoddiad mewn addysg a sgiliau.

"Ond y tu hwnt i nodi'r hyn nad yw'n gweithio, y cwestiwn allweddol yw sut ydyn ni'n sicrhau newid?

"Mae hwn yn gwestiwn cymhleth, nad oes ateb syml iddo.

"Fis Tachwedd y llynedd, cyflwynais strategaeth i Weinidogion Addysg Ewropeaidd ailfeddwl am ein systemau addysg a'n rhoi ar y llwybr i ddatrysiad cynaliadwy. Rydym wedi trafod y materion hyn yn y Cyngor, gyda Gweinidogion yr holl Aelod-wladwriaethau, ac mae consensws ar. rhai pwyntiau allweddol.

"Un ohonynt yw pwysigrwydd cefnogi'r proffesiwn addysgu.

"Mae gan athrawon rôl hanfodol, i wella perfformiad ysgol ac i leihau gadael ysgol yn gynnar - dau fater allweddol sy'n dod i'r amlwg yn gryf o fyfyrdodau'r Semester Ewropeaidd. Wrth wella ein cefnogaeth i athrawon a hyfforddwyr, bydd cyfranogiad gweithredol arweinwyr ysgolion yn hanfodol.

"Rwy'n defnyddio'r term 'arweinwyr', nid 'rheolwyr'. Oherwydd nad oes angen i ni 'reoli' newid yn unig; mae'n rhaid i ni ei hyrwyddo a'i yrru. Rhaid i'n hysgolion a'n sefydliadau hyfforddi fynd ati i geisio gwelliannau; ac rydyn ni am iddyn nhw gyflawni. er mwyn i hyn ddigwydd, mae angen arweinwyr sy'n gallu ysbrydoli pobl eraill - athrawon, hyfforddwyr, myfyrwyr, rhieni, cymunedau lleol - i'w dilyn.

"Mae arweinyddiaeth addysgol yn ymwneud â chael gweledigaeth ar gyfer y dyfodol ac ysbrydoli eraill i droi'r weledigaeth honno'n realiti.

"Byddai gweledigaeth o'r fath yn cynnwys amgylchedd ysgol lle mae dysgu a myfyrio nid yn unig yn cael eu gwerthfawrogi, ond hefyd yn cael eu gwneud yn ddiddorol ac yn heriol - i'r holl fyfyrwyr.

"A chan fod athrawon a hyfforddwyr yn chwarae rhan mor hanfodol, dylai pob athro a hyfforddwr unigol fod yn ddysgwr gydol oes; yn hyn, mae angen i arweinwyr sefydliadau hefyd osod yr esiampl. Mae arweinwyr effeithiol yn gwella ansawdd yr addysgu trwy roi adborth ac anogaeth i bob un aelod o staff, gan eu helpu i ddiweddaru, gwella ac ymestyn eu cymwyseddau.

"Yn y weledigaeth hon, rhaid bod cysylltiadau agos ac effeithiol â'r gymuned leol, gyda chyflogwyr lleol - mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer addysg a hyfforddiant galwedigaethol, lle mae cydweithredu â chwmnïau yn hanfodol, ond rhaid iddo ddod yn rhan o'r her ar gyfer addysg gyffredinol fel wel.

"Mae rhedeg sefydliad addysgol yn swydd heriol iawn.

"Er mwyn cyflawni'r weledigaeth yr wyf yn ei disgrifio, mae angen i arweinwyr ein hysgolion a'n sefydliadau hyfforddi drefnu brwdfrydedd, egni a chymhwysedd staff, myfyrwyr, rhieni a rhanddeiliaid eraill.

"Ac i wneud hyn, mae'n cymryd set benodol o sgiliau a rhinweddau personol.

"Mae arweinwyr o'r fath yn feddylwyr strategol ac yn arbenigwyr mewn addysgeg; ond hefyd rheolwyr adnoddau, cyfathrebwyr da, datryswyr problemau ... mae ganddyn nhw ddewrder, optimistiaeth, gwytnwch, goddefgarwch, deallusrwydd emosiynol, egni, ymrwymiad ac, yn anad dim, syched ar ddysgu.

"Rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno â mi - mae honno’n rhestr eithaf!

"Ac wrth i fyd addysg a hyfforddiant newid mewn ymateb i fyd sy'n newid yn gyflym, felly hefyd mae'n rhaid i'n harweinwyr addysgol esblygu. Rhaid iddynt geisio ffyrdd newydd a mwy effeithiol yn gyson i drefnu addysgu a dysgu.

"Mae angen i aelod-wladwriaethau roi'r amodau angenrheidiol ar waith er mwyn i arweinyddiaeth ysbrydoledig ac arloesol wreiddio a ffynnu.

"Yn gyntaf, mae angen i ni wneud arweinyddiaeth addysgol yn fwy deniadol. Mae angen i ni wella gallu systemau Ewropeaidd o ddifrif i hyfforddi, recriwtio a chadw'r bobl iawn mewn rolau arwain.

"Mae un agwedd ar hyn yn cynnwys chwalu'r bwlch rhwng y rhywiau sydd wedi ymgolli'n fawr dros y blynyddoedd: mae angen i ni ddenu mwy o fenywod i rolau arwain ar lefel uwchradd, a mwy o ddynion i arweinyddiaeth ar lefel gynradd.

"Unwaith y bydd y bobl iawn yn y lleoedd iawn, mae angen i ni roi'r lle a'r ymreolaeth iddynt weithredu eu syniadau, i ddatblygu gallu eu hysgolion a'u sefydliadau hyfforddi i wella ac arloesi yn eu tro.

"Mae angen i ysgolion gael ymreolaeth effeithiol ac atebol.

"Wrth gwrs, mae'n haws dweud na gwneud hyn i gyd. Nid yw bob amser yn hawdd dod o hyd i bobl sydd â'r proffil cywir i lenwi swyddi gwag ar gyfer penaethiaid ysgolion. Ledled Ewrop, mae'r her gyffredin i recriwtio a chadw pobl o'r fath.

"Mae problemau recriwtio wedi'u cysylltu'n glir â llwyth gwaith trwm penaethiaid a phenaethiaid. Mae astudiaethau wedi dangos eu bod yn wynebu galwadau trwm a chynyddol ar eu hamser, gyda gofynion gweinyddol o ddydd i ddydd yn cymryd tua 40% o'u hamser.

"Mae angen i'n harweinwyr addysgol, os ydyn nhw am fod yn feddylwyr strategol ac yn ysgogwyr newid, gael eu rhyddhau o dasgau gweinyddol arferol. Mae'r Gweinidogion Addysg eisoes wedi cytuno bod angen ailddiffinio rolau staff rheoli yn benodol, fel bod gallant ganolbwyntio eu hymdrechion ar wella dysgu.

"Mewn rhai gwledydd, mae gweinyddwyr ysgolion yn cael eu cyflogi ar gyfer swyddogaethau gweinyddol a chyllidebol arferol. Yn wir mae yna enghreifftiau o arfer gorau, ac rydyn ni'n annog gwledydd i rannu'r rhain.

"Enghraifft arall: mewn rhai Aelod-wladwriaethau, mae arweinwyr ysgolion yn neilltuo llawer o'u hamser yn rhoi adborth systematig i staff addysgu am eu gwaith; yn wir, dylai datblygu ansawdd athrawon, cefnogi ac arwain staff addysgu sydd newydd gymhwyso fod yn dasg graidd. Dylai ymhellach. cynnwys hyrwyddo diwylliannau gwaith cydweithredol, cydgysylltu'r cwricwlwm a rhaglenni addysgu ar draws meysydd pwnc.

"Yn yr un modd â staff addysgu yn gyffredinol, mae Ewrop hefyd yn wynebu ymddeoliad sydd ar ddod o lawer o benaethiaid a phenaethiaid. Mae'r ecsodus hwn yn dod â cholled fawr o brofiad a chyfle i recriwtio a datblygu cenhedlaeth newydd gyda'r sgiliau a'r cymwyseddau sydd ei angen heddiw.

"Er mwyn mynd i'r afael â'r her hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn annog Aelod-wladwriaethau i nodi'n well - yn gynnar yn eu gyrfaoedd - yr athrawon hynny sydd â photensial i arwain. Mae hyn yn rhoi cyfle iddynt ddatblygu eu sgiliau arwain dros amser.

"Bellach mae gan rai gwledydd - ac un ohonyn nhw o Lithwania - academïau arweinyddiaeth neu raglenni hyfforddi arbennig. Rydyn ni'n annog mwy o wledydd i wneud yr un peth.

"Wrth gwrs nid yw recriwtio a chadw'r bobl iawn ynddo'i hun yn ddigon. Gan fod mwy o gyfrifoldeb yn cael ei roi i arweinwyr addysgol, mae angen mwy o atebolrwydd amdanynt hefyd. Mae angen dosbarthu tasgau arweinyddiaeth mewn ffyrdd newydd a mwy effeithiol, gan gynnwys trwy a dull tîm.

"Mae arweinyddiaeth gydweithredol, yn hytrach nag arweinyddiaeth a fuddsoddwyd yn y pennaeth yn unig, yn cynnig llwybr effeithiol i wella ysgolion.

"Mewn ysgol neu goleg VET, gall sawl aelod o staff ymgymryd â rôl arwain - boed yn ffurfiol neu'n anffurfiol - yn ôl eu harbenigedd a'u cymwyseddau gwahanol, cyflenwol. Nid yw hyn yn effeithio ar y cymwyseddau craidd sy'n ofynnol gan benaethiaid a phenaethiaid; yn hytrach, mae'n yn tanlinellu'r angen am eglurder a rhannu rolau arwain.

"Ar ben hynny, mae'n ein hatgoffa na all arweinyddiaeth addysgol weithredu mewn gwagle ond bod yn rhaid ei chefnogi o'r tu allan i'r sefydliad hefyd.

"Mae'r potensial ar gyfer diwygio llwyddiannus yn fwy pan fydd y gwahanol chwaraewyr dan sylw yn gweithio gyda'i gilydd. Mae gweinidogion, awdurdodau lleol, arolygwyr, cynghorwyr, cymdeithasau proffesiynol, cyflogwyr, undebau llafur a grwpiau rhanddeiliaid, ac nid lleiaf rhieni, i gyd yn rhannu cyfrifoldeb wrth lunio gweledigaeth dysgu o ansawdd uchel i bopeth yr ydym i gyd yn dyheu amdano.

"Boneddigion a boneddigesau,

Rydyn ni i gyd yn rhannu awydd Llywyddiaeth Lithwania i hyrwyddo arweinyddiaeth ysgol well, fwy effeithiol, a mwy arloesol. Rhoi'r bobl iawn mewn rolau arwain; creu'r strwythurau arweinyddiaeth cywir; eu cefnogi o fewn a thu hwnt i'r ysgol - rhaid i'r rhain fod yn amcanion allweddol polisi addysg ym mhob Aelod-wladwriaeth.

"Dyna pam mae fy ngwasanaethau'n gweithio'n agos gyda Llywyddiaeth Lithwania wrth iddynt baratoi Casgliadau i'w mabwysiadu gan y Cyngor Addysg ym mis Tachwedd ar bwnc arloesi mewn arweinyddiaeth addysgol.

"Ar ben hynny, ar lefel yr UE, mae gennym nifer o offerynnau polisi ac ariannol i helpu'r Aelod-wladwriaethau a'r ysgolion eu hunain i ddatblygu arweinyddiaeth o ansawdd mewn addysg.

"Mae'r Cronfeydd Strwythurol, er enghraifft, yn cefnogi mesurau i hyrwyddo arloesedd mewn arweinyddiaeth a datblygiad proffesiynol arweinwyr.

"Bydd rhaglen Erasmus + sy'n cychwyn y flwyddyn nesaf yn darparu llu o gyfleoedd i arweinwyr addysgol gymryd rhan, gyda'u cydweithwyr dramor, mewn partneriaethau, ymchwil a chyfnewidfeydd rhyngwladol a fydd yn helpu i ddatblygu dulliau arloesol o addysg, gan gynnwys arweinyddiaeth addysgol.

"Bydd Erasmus + yn darparu:

  • mwy o gyfleoedd i bartneriaethau strategol rhwng ysgolion ganiatáu cyfnewid arferion gorau a chydweithredu ar gyfer arloesi;
  • mwy o gymhellion ar gyfer cydweithredu traws-sector, er enghraifft rhwng ysgolion, sefydliadau addysg uwch neu fusnesau;
  • mwy o symudedd staff, i ysgogi dysgu cymheiriaid a helpu i foderneiddio arweinyddiaeth;
  • offeryn hawdd ei gyrraedd i hyrwyddo dulliau arloesol: y platfform eTwinning, sy'n cael ei uwchraddio'n benodol ar hyn o bryd i wella ei gymunedau ymarfer; a
  • gweithred newydd: 'arbrofi polisi' i annog awdurdodau Aelod-wladwriaethau, mewn cydweithrediad ag arweinwyr ysgolion, i brofi a gweithredu dulliau arloesol.

"Mae'r Undeb Ewropeaidd hefyd yn cefnogi'r Rhwydwaith Polisi Ewropeaidd ar Arweinyddiaeth Ysgolion. Mae'r rhwydwaith hwn yn dwyn ynghyd 11 Gweinyddiaeth neu asiantaeth y llywodraeth, 7 grŵp rhanddeiliaid ac 20 prifysgol i hyrwyddo arweinyddiaeth addysgol effeithiol, gan dynnu ar ymchwil ac arfer da o bob rhan o Ewrop. Rwy'n eich annog chi i edrychwch ar wefan y rhwydwaith.

"Dyma rai o'r ffyrdd y mae'r UE yn gweithio i helpu Aelod-wladwriaethau i hyrwyddo dulliau newydd o arwain addysgol.

"Rwy'n siŵr bod gan bob un ohonoch syniadau a phrofiadau eich hun i'w rhannu a all gyfrannu at ledaenu arweinyddiaeth o ansawdd mewn addysg ledled Ewrop. Ac yn y pen draw, at ganlyniadau dysgu gwell - a dyfodol mwy disglair - i'n pobl ifanc.

"Rwy'n falch iawn bod Llywyddiaeth Lithwania wedi rhoi cyfle inni drafod y syniadau hyn, ac edrychaf ymlaen at y canlyniad. Rwy'n dymuno cynhadledd lwyddiannus i chi. Diolch."

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd