Cysylltu â ni

Economi

MHRA yn cadarnhau e-sigaréts yn cael eu cynhyrchion nad meddyginiaethol - ond maent yn dal i wynebu gwaharddiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

A WNAED yn gyfan gwblGweithgynhyrchydd e-sigaréts hollol Wicked wedi cael cadarnhad ysgrifenedig gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) nad yw unrhyw un o'i amrediad cynnyrch presennol yn feddyginiaeth neu'n ddyfais feddyginiaethol, ac nad oes angen iddo gael awdurdodiadau marchnata meddyginiaethau ar gyfer ei gynhyrchion. 

Er gwaethaf hynny, mae'r MHRA wedi nodi, os bydd ASEau yn pleidleisio dros Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco (TPD) drafft yr UE ar ei ffurf bresennol ar y 10fed o Fedi, bydd angen i Totally Wicked o 2016 farchnata'r un cynhyrchion â meddyginiaethau a chael awdurdodiadau o'r fath. Hynny yw, byddai'n rhaid iddo geisio trwyddedau meddyginiaethau ar gyfer cynhyrchion y mae'r MHRA wedi'u cadarnhau nad ydynt yn feddyginiaethau. Dyma'r datganiad cliriaf eto y bydd y cynhyrchion e-sigaréts sydd ar gael ar hyn o bryd yn cael eu gwahardd o 2016 os bydd y TPD yn mynd yn gyfraith.

Gofyn am eglurder ynghylch bwriadau'r MHRA, fel y nodwyd ganddynt ar y 12th o Fehefin 2013 i reoleiddio 'cynhyrchion sy'n cynnwys nicotin' yn unol â TPD arfaethedig yr UE, cafodd cyfreithwyr Totally Wicked ateb yr wythnos hon i lythyr hawliad ymgyfreitha.

hysbyseb

Hyd yn oed o'r ffaith nad yw ei gynhyrchion yn feddyginiaethol, mae Totally Wicked wedi cael ei brofi yn iawn ac mae'r MHRA wedi cadarnhau nad yw'r un o'r cynhyrchion a werthir gan Totally, dan Reoliad Meddygaeth Dynol 2012, a Chyfarwyddeb Cynhyrchion Meddyginiaethol 2001 / 83 / EC. Wedi'i wyrdroi fel y 22nd o Awst 2013 yn cael eu hystyried yn feddyginiaethol, ac nid ydynt yn cael eu hystyried yn ddyfeisiau meddygol o dan y Gyfarwyddeb Dyfeisiau Meddygol 1993 (Cyfarwyddeb 93 / 42 / EEC).

O ganlyniad i'r cadarnhad hwn, nid yw'n ofynnol i Totally Wicked geisio awdurdodiadau marchnata nac unrhyw fath arall o drwydded ar gyfer ei gynhyrchion. Fodd bynnag, yn eu hateb, nododd yr MHRA, pe bai'r TPD drafft yn pasio i gyfraith yn ei ffurf bresennol, y byddai'n ofynnol i Totally Wicked, er mwyn gwerthu ei ystod cynnyrch gyfredol yn gyfreithiol, geisio awdurdodiad marchnata gan yr MHRA o dan y Gyfarwyddeb Cynhyrchion Meddyginiaethol. .

Ar ôl sefydlu nad oes yr un o gynhyrchion cynnyrch Totally Wicked yn gymwys fel cynnyrch meddyginiaethol, byddai'n amhosibl i Totally Wicked gael awdurdodiadau ac o ganlyniad byddai'n cael ei wahardd yn ôl y gyfraith rhag gwerthu unrhyw un o'i gynhyrchion presennol.

hysbyseb

Gan fod amrediad cynnyrch Totally Wicked yn debyg yn fras i amrediad gwerthwyr sigaréts electronig eraill yn y DU, y casgliad rhesymegol i dynnu o'r uchod yw y bydd y gwerthiant cyffredinol sydd ar gael ar hyn o bryd yn cau os bydd y TPD drafft yn mynd yn ei flaen. cynhyrchion sigaréts electronig o 2016 ledled y DU.

Cadarnhaodd yr MHRA hefyd yn ei ateb, ei fod yn derbyn bod sigaréts tybaco confensiynol yn “alluog” i gael eu rheoleiddio fel cynhyrchion meddyginiaethol, ond nad yw’n bwriadu cynnwys y cynhyrchion hyn sy’n cynnwys nicotin o fewn y drefn newydd arfaethedig. Yn unol â hynny, ni fydd sigaréts tybaco confensiynol, sy'n gyfrifol am farwolaethau 700,000 o bobl ledled yr UE bob blwyddyn, yn destun yr un gwaharddiad marchnata de facto a wynebir gan sigaréts electronig

Pe bai'r TPD yn cael ei basio fel y cynigiwyd, bydd Totally Wicked yn gosod her gyfreithiol, yn ddomestig ac ar lefel yr UE o ganlyniad i wyrdod gorfodaeth i wneud cais meddyginiaethol am gynnyrch nad yw'n feddyginiaeth wedi'i gadarnhau, tra bod cwmnïau tybaco yn parhau i werthu eu cynhyrchion sy'n cynnwys nicotin eu hunain heb eu rhwystro gan y gyfundrefn reoleiddio meddyginiaethol.

Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol Hollol Wicked, Fraser Cropper: “Ers dechrau ymgynghoriad yr MHRA yn 2010 mae ein cwmni a’n cwsmeriaid wedi ei gwneud yn glir iawn nad oedd ac na ellid dosbarthu ein cynnyrch yn gynhyrchion meddyginiaethol yn gyfreithiol nac yn foesegol. Mae sigaréts electronig yn trawsnewid arferion ysmygwyr gan y miloedd bob wythnos. Bod ein llywodraeth a'i rheoleiddwyr yn fwriadol yn ceisio dinistrio cyfleustodau'r cynnyrch hwn, wrth barhau i gymeradwyo endemig parhaus argaeledd tybaco, yw un o faterion mwyaf anhygoel a phryderus ein hamser. "

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd