Cysylltu â ni

Economi

Mae Amnest Rhyngwladol yn canmol Llywyddiaeth yr UE record hawliau dynol Gwyddelig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Roedd iwerddon ganmol am gymryd camau sylweddol i amddiffyn hawliau dynol yn ystod y Llywyddiaeth yr UE yn gynharach eleni mewn adolygiad a gyhoeddwyd ar 9 Medi gan Amnest Rhyngwladol.

Ond mae'r llywodraeth yn ei feirniadu'n gryf am ymagwedd dryslyd ac annigonol i weithredu'r UE ar roi terfyn llurgunio organau rhywiol merched.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol Amnest Rhyngwladol Iwerddon Colm O'Gorman: “Cafwyd rhai enillion mawr dros hawliau dynol yn arlywyddiaeth Iwerddon. Roedd pwyslais llywodraeth Iwerddon ar roi hawliau dynol wrth galon polisi tramor yr UE yn sylweddol ac i'w groesawu.

hysbyseb

"Chwaraeodd yr arlywyddiaeth ran gadarnhaol wrth sicrhau y cytunwyd ar Gytundeb Masnach Arfau rhyngwladol cadarn ar ddechrau mis Ebrill. Roedd y datganiad gan yr arlywyddiaeth ar Ddiwrnod Roma Rhyngwladol yn arddangosiad i'w groesawu o gefnogaeth wleidyddol i hawliau Roma. Felly hefyd roedd Pwyllgor yr Oireachtas ar Materion yr UE 'yn hwyluso presenoldeb gweithredwr Roma mewn cyfarfod pwysig o bwyllgorau seneddol yr UE aelod-wladwriaethau ym mis Mehefin. Datblygiad i'w groesawu ymhellach oedd cyflwyno canllawiau newydd cryf a gyhoeddwyd ar hawliau dynol i bobl LGBTI. "

Cydraddoldeb a hawliau o fewn Amnest Rhyngwladol yr UE, cydnabu ymdrechion yr arlywyddiaeth i gadw negodi’r Gyfarwyddeb Gwrth-wahaniaethu yn fyw yn y Cyngor a’r ymdrech i weithredu ymhellach gan yr UE i wrthsefyll troseddau casineb, hiliaeth, gwrth-Semitiaeth a homoffobia. Mae'r sefydliad hefyd yn cefnogi ymdrechion Iwerddon yn gryf i ddatblygu polisi hawliau dynol mewnol yr UE a chroesawodd yr arlywyddiaeth gan amddiffyn hawliau sylfaenol dinasyddion yr UE ar agenda'r Cyngor Cyfiawnder a Materion Cartref.

enwaedu benywod
Ond Amnest Rhyngwladol sylw hefyd at yr hyn y mae'n alw'n 'colli cyfle' arwyddocaol oherwydd methiant y Llywodraeth i gefnogi ymdrechion yr UE i roi terfyn ar anffurfio organau rhywiol merched (FGM), sy'n effeithio ar tua merched 180,000 yn Ewrop bob blwyddyn.

hysbyseb

Ychwanegodd O'Gorman: "Mae'r methiant i gyflawni unrhyw beth i gefnogi ymdrechion yr UE i roi terfyn ar FGM yn gyfle a gollwyd arwyddocaol. Yn ystod yr ychydig fisoedd cyntaf y llywyddiaeth nid oedd yn glir a oedd unrhyw un yn y Llywodraeth yn gwybod pa adran oedd yn gyfrifol am weithio yn yr ardal fel ymgyrchwyr gwrth-FGM yn cael eu trosglwyddo o weinidog i weinidog. Nid oedd unrhyw arwydd o gefnogaeth gan y llywyddiaeth am ymdrechion gan Gomisiwn yr UE i flaenoriaethu'r mater. Mae wedi bod yn dair blynedd ers yr UE addo i greu strategaeth i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, gan gynnwys FGM, a dim byd wedi digwydd. Roedd gan y llywyddiaeth Gwyddelig gyfle gwirioneddol i jumpstart hyn a chynorthwyo rhai o'r miloedd o fenywod a merched ar draws Ewrop sydd dan fygythiad o FGM. Mae'n siomedig iawn ein bod yn gweld unrhyw gynnydd wrth fynd i'r afael FGM yn yr hyn oedd, fel arall, mae llywyddiaeth cadarnhaol ar gyfer hawliau dynol. "

Ar ôl deddfu deddfwriaeth genedlaethol yn ddiweddar, Deddf Cyfiawnder Troseddol (Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod) 2012, roedd gan Iwerddon stori dda i'w hadrodd. Anogodd Amnest Rhyngwladol lywodraeth Iwerddon i weithio gydag arlywyddiaeth bresennol Lithwania i roi FGM yn uchel ar agenda Cyngor Materion Cymdeithasol ac Iechyd Ewrop.

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd