Cysylltu â ni

Economi

Mae Cynhadledd Ieuenctid yr UE yn cychwyn yn Vilnius

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

789_b50358d2e6c514b2148055be5ef01da6Yng Nghynhadledd Ieuenctid yr UE yn Vilnius (Lithwania), mae pobl ifanc yn ymuno ac yn ailadrodd yr angen am weithredu gan yr UE i alluogi'r rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng i allu ailgysylltu mewn cymdeithas ac ailintegreiddio i'r farchnad lafur.

Mae Llywyddiaeth Lithwania yr UE, ynghyd â Fforwm Ieuenctid Ewrop a Chyngor Ieuenctid Lithwania wedi trefnu Cynhadledd Ieuenctid yr UE yn Vilnius (Lithwania) rhwng 9-12 Medi. Mae'r gynhadledd hon, sy'n chwarae rhan hanfodol o'r ddeialog strwythuredig, yn canolbwyntio ar brif flaenoriaeth Llywyddiaeth Lithwania ym maes ieuenctid: cynhwysiant cymdeithasol pobl ifanc gyda phwyslais arbennig ar gynnwys pobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEETs) .

Bydd cynrychiolwyr ieuenctid a chynrychiolwyr Gweinyddiaethau aelod-wladwriaethau'r UE sy'n gyfrifol am Faterion Ieuenctid yn cymryd rhan mewn trafodaethau ar y cyd ar draws saith gweithdy. Mae trafodaethau o'r fath yn seiliedig ar ganlyniadau cryno ymgynghoriadau helaeth â phobl ifanc, sefydliadau ieuenctid ac awdurdodau cyhoeddus a gynhaliwyd dros bedwar mis ym mhob un o 28 aelod-wladwriaeth yr UE ac ar y lefel pan-Ewropeaidd gan Sefydliadau Ieuenctid Anllywodraethol Rhyngwladol (INGYOs). Gyda’i gilydd bydd cynrychiolwyr yn gwneud cynigion ar gyfer cynnwys NEETs yn well ym meysydd diwygio addysgol, gwella gwybodaeth a chanllawiau gyrfa, hwyluso’r trosglwyddo o addysg i gyflogaeth, gwella’r farchnad lafur i bobl ifanc, cefnogi ymreolaeth pobl ifanc, datblygu mwy o draws-sector. cydweithredu a gwella rôl sefydliadau ieuenctid mewn mesurau cynhwysiant gweithredol, fel y Warant Ieuenctid.

Croesawodd Algimanta Pabedinskienė, gweinidog Gweriniaeth Lithwania dros nawdd cymdeithasol a llafur, y gynhadledd a nododd nad oes cyd-ddigwyddiad bod integreiddio cymdeithasol NEETS wedi'i ddewis fel un o brif flaenoriaethau Llywyddiaeth Lithwania oherwydd bod angen cymorth brys ar y bobl hyn i ailintegreiddio. i mewn i addysg a marchnad lafur. Felly mae'n llawenhau y bydd yr ieuenctid ei hun, ynghyd â sefydliadau ieuenctid yn ogystal â sefydliadau sy'n gweithio gydag ieuenctid a chynrychiolwyr gweinidogaethau holl aelod-wladwriaethau'r UE gyda'i gilydd, yn edrych am atebion ac yn cynnig awgrymiadau ar wella cynhwysiant cymdeithasol NEETs.

Yn ôl Pabedinskienė, mae angen i bob aelod-wladwriaeth wneud eu hymdrech tuag at wella’r sefyllfa cyflogaeth ieuenctid yn Ewrop. “Ar gyfer gwell cyflogaeth ieuenctid yn Lithwania rydym yn defnyddio pecyn o fesurau a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol genedlaethol ac Ewropeaidd. Yn ogystal yn y dyfodol agosaf byddwn yn lansio cyfleoedd i bobl ifanc ym mhecyn y farchnad lafur, y cymorth tymor hir dwys ar gyfer rhaglen NEETs a'r Rhaglen Gwirfoddoli Ieuenctid Genedlaethol, ”meddai'r gweinidog.

Croesawodd Llywydd Fforwm Ieuenctid Ewrop Peter Matjašič ffocws arbennig y gynhadledd: “Mae angen gweithredoedd pendant ar bobl ifanc yn seiliedig ar strategaethau cydgysylltiedig ac ystyrlon. Mwy o fuddsoddiad mewn pobl ifanc yw'r unig ffordd i wyrdroi'r duedd gynyddol bresennol o allgáu cymdeithasol. Felly mae'n rhaid i sefydliadau ac aelod-wladwriaethau'r UE weithredu ar frys i gynnwys pobl ifanc yn llawn mewn cymdeithas. ”

Dywedodd Loreta Senkute, Llywydd Cyngor Ieuenctid Lithwania: “Dim ond os yw sefydliadau’r UE ac aelod-wladwriaethau wedi gweithredu gweithredoedd annatod y gellir goresgyn allgáu cymdeithasol. Mae angen pwysleisio nid yn unig diweithdra pobl ifanc ond hefyd i wella eu cyfranogiad mewn sefydliadau a bywyd dinesig, datblygu eu cymwyseddau cymdeithasol a chynhyrchu’r synergedd rhwng addysg ffurfiol ac anffurfiol. ”

Y themâu trafod y cytunwyd arnynt yn seiliedig ar ganfyddiadau'r ymgynghoriad ledled yr UE yw:

1. ADDASU Addysg i Anghenion Pobl Ifanc a Gofynion y Farchnad Lafur 
2. GWYBODAETH a CANLLAW Pobl Ifanc yn eu Trawsnewidiadau 
3. CYFLEUSTER y Trosglwyddo o Addysg i Gyflogaeth 
4. GWELLA'r Farchnad Lafur i Bobl Ifanc 
5. CEFNOGAETH ar gyfer Ymreolaeth Pobl Ifanc 
6. GOHIRIO Rôl Sefydliadau Ieuenctid   
7. DATBLYGU Cydweithrediad Traws-sectoraidd

Bydd Cynhadledd Ieuenctid yr UE yn gorffen gyda mabwysiadu Casgliadau ar y Cyd ar 12 Medi. Bydd y casgliadau hyn yn cyfrannu at Gasgliadau drafft y Cyngor ar wella cynhwysiant cymdeithasol pobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant y disgwylir iddynt gael eu mabwysiadu gan Weinidogion Ieuenctid Aelod-wladwriaethau'r UE ym mis Tachwedd 2013. Yn ogystal, bydd y casgliadau'n darparu mewnbwn i Benderfyniad drafft y Cyngor ar ddeialog strwythuredig gyda phobl ifanc ynghylch cynhwysiant cymdeithasol, a fydd yn cael ei fabwysiadu o dan Arlywyddiaeth Gwlad Groeg sydd ar ddod.

hysbyseb

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd