Cysylltu â ni

Economi

Senedd Ewrop yn lansio ymgyrch gwybodaeth tuag at etholiadau 2014

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

BaneriDechreuodd y cyfnod swyddogol yn etholiadau Ewropeaidd 2014 ar 10 Medi, pan fydd Senedd Ewrop yn lansio ei hymgyrch ymwybyddiaeth a gwybodaeth. Bydd yr ymgyrch hon yn parhau y tu hwnt i'r etholiadau eu hunain, nes bydd y Senedd newydd ei hethol yn ei dro yn ethol Llywydd nesaf y Comisiwn Ewropeaidd.

"Yr unig ffordd i gyfreithloni a dylanwadu ar wneud penderfyniadau yn yr UE yw trwy Senedd Ewrop," pwysleisiodd Anni Podimata (S & D-EL), un o'r ddau Is-lywydd EP sy'n gyfrifol am gyfathrebu. "Mae canfyddiad bod y broses o wneud penderfyniadau gwleidyddol yr UE yn yr argyfwng economaidd presennol wedi bod yn brin o gyfreithlondeb priodol. Mae gan bobl, pleidleiswyr yr UE, y posibilrwydd unigryw i bennu mwyafrif gwleidyddol y Senedd, a fydd yn gosod y cwrs ar gyfer ffugio deddfwriaeth, gan herio drwg polisïau ac arwain y ddadl yn y pum mlynedd yn dilyn yr etholiadau. "
"Senedd Ewrop yw Siambr dinasyddion yr UE - ni yw llais y dinasyddion ym mhroses gwneud penderfyniadau'r UE," meddai Othmar Karas (EPP, AT), yr Is-lywydd arall sy'n gyfrifol am gyfathrebu. "Ond y tro hwn mae'n wahanol. Bydd yr ymgyrch hon yn arwain at etholiadau Ewropeaidd 22-25 Mai 2014, ond y tu hwnt hefyd, nes bydd y Senedd yn ethol Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd ac yn cymeradwyo agenda wleidyddol y Comisiwn newydd." Mae'r mwyafrif o ddeddfau bellach yn tarddu yn Lefel yr UE, sy'n gwneud Senedd Ewrop o leiaf mor bwerus ag unrhyw un genedlaethol. Felly mae angen i bleidleiswyr wybod pa benderfyniadau a wneir ym "Brwsel" (neu Strasbwrg) a sut y gallant ddylanwadu ar y penderfyniadau hynny.

Bydd pedwar cam i'r ymgyrch. Mae cam un yn dechrau nawr, gyda chyflwyniad y llinell sylfaen ACT.REACT.IMPACT. Nod y cam hwn yw egluro pwerau newydd Senedd Ewrop a'u goblygiadau i bobl sy'n byw yn yr UE.

hysbyseb

Bydd cam dau, rhwng mis Hydref a mis Chwefror 2014, yn tynnu sylw at bum pwnc allweddol - yr economi, swyddi, ansawdd bywyd, arian a'r UE yn y byd - mewn cyfres o ddigwyddiadau rhyngweithiol yn ninasoedd Ewrop.

Mae cam tri, yr ymgyrch etholiadol yn iawn, yn dechrau ym mis Chwefror. Bydd yn canolbwyntio ar ddyddiadau etholiad 22-25 Mai. Ychwanegir y dyddiadau hyn at y logo wrth i'r etholiadau agosáu.

Ar ôl yr etholiadau, bydd y cam olaf yn canolbwyntio ar Senedd Ewrop sydd newydd ei hethol, ei hethol yn Llywydd nesaf y Comisiwn Ewropeaidd ac urddo'r Comisiwn newydd.

hysbyseb

Y logo gyda'r llinell sylfaen ACT.REACT.IMPACT. yn pwysleisio y gall pleidleiswyr yr UE arfer eu pŵer, trwy'r blwch pleidleisio, i bennu siâp Ewrop yn y dyfodol.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd