Cysylltu â ni

Economi

Libanus: cefnogaeth bellach o € 58 miliwn i ddelio ag argyfwng Syria

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

850364Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu cyllid newydd heddiw ar gyfer cyfanswm o € 58 miliwn i gefnogi Libanus. Amcan y cymorth hwn sydd newydd ei fabwysiadu yw lliniaru effaith y mewnlifiad uchel o ffoaduriaid o Syria. Bydd yn mynd i’r afael ag anghenion tymor canolig a thymor hir ffoaduriaid o gymunedau cynnal Syria a Libanus fel ei gilydd; yn benodol trwy gefnogi gwasanaethau plentyndod ac addysg a thrwy wella seilwaith sylfaenol ac adferiad economaidd yn y wlad. Mae'r gefnogaeth hon yn cynnwys arian o'r pecyn cymorth cynhwysfawr a gyhoeddwyd yn ddiweddar sy'n defnyddio € 400 miliwn yn ychwanegol ar gyfer canlyniadau argyfwng Syria.

"Fel y tanlinellais yn Vilnius yng nghyfarfod anffurfiol Gweinidogion Tramor y penwythnos hwn, mae'r UE wedi ymrwymo i ddatrysiad gwleidyddol a fydd yn arwain at Syria unedig, cynhwysol a democrataidd. Ar yr un pryd, bydd yr UE yn parhau i gynnal ei ymrwymiad, fel y rhoddwr mwyaf, i ddarparu cymorth a chymorth i'r rhai mewn angen oherwydd y gwrthdaro yn Syria. Mae'r mesur arbennig heddiw o blaid Libanus yn rhan o'r ymdrech hon, "meddai Uchel Gynrychiolydd-Is-lywydd y Comisiwn, Catherine Ashton.

Dywedodd Comisiynydd Polisi Cymdogaeth yr UE Štefan Füle: "Mae'r gefnogaeth newydd hon yn rhan o'n hymateb cynhwysfawr i anghenion dybryd yn Libanus a achosir gan yr argyfwng yn Syria. Byddwn yn parhau i gefnogi ein partneriaid yn ystod yr amser anodd hwn. Mae'r plant yn cael eu heffeithio'n arbennig gan yr argyfwng. . Trwy sicrhau eu bod yn gallu mynychu ysgolion ac ysgolion meithrin, ynghyd â'u cymdogion Libanus, rydyn ni'n ceisio dychwelyd ychydig o normalrwydd ym mywydau beunyddiol plant. "

hysbyseb

Gweithredir mwyafrif yr arian hwn (€ 40 miliwn) yn bennaf trwy asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig (ee UNHCR, UNICEF ac UNRWA) a'u nod yw gwella:

  • Gofal cyn-ysgol i blant Syria a Libanus;
  • mynediad i addysg o safon i blant oed ysgol o Syria a Libanus; a
  • cyfleoedd dysgu i bobl ifanc ac ieuenctid.

Bydd y rhan arall (€ 18 miliwn) yn ariannu mentrau sydd o fudd i gymunedau cynnal Libanus yn bennaf fel:

  • Gwella seilwaith sylfaenol lleol (cyflenwad dŵr, glanweithdra, rheoli gwastraff solet), a;
  • cefnogi'r economi leol, mentrau cynhyrchu incwm, creu swyddi a chymorth cymdeithasol dwys (atal gwrthdaro, cefnogaeth i bobl agored i niwed).

Mae'r cyhoeddiad heddiw am y € 58 miliwn ychwanegol yn gyfystyr â chynnydd sylweddol pellach i'r cymorth ariannol a ddyrannwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd i Libanus mewn perthynas ag argyfwng Syria. Mae'n dod â'r cyfanswm a ddarperir mewn cymorth dyngarol ac an-ddyngarol i € 235 miliwn.

hysbyseb

Cefndir

Yr UE - ei Sefydliadau a'i aelod-wladwriaethau - yw'r rhoddwr cymorth mwyaf mewn ymateb i argyfwng Syria yn Syria ac mewn gwledydd cyfagos.

Mae ymrwymiad heddiw yn rhan o'r camau pendant a ragwelwyd yng Nghyfathrebiad diweddar y Comisiwn â Senedd Ewrop, y Cyngor, Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop a Phwyllgor y Rhanbarthau, 'Tuag at ddull cynhwysfawr yr UE o ymdrin ag argyfwng Syria' dyddiedig 24 Mehefin. 2013. Mae'r pecyn cymorth hwn yn gyfraniad pwysig gan yr UE i fynd i'r afael â'r argyfwng dyngarol yn Syria, Gwlad yr Iorddonen a Libanus gyda € 250 miliwn ac i gysylltu'r rhyddhad hwn â datblygu a sefydlogi gan € 150 miliwn yn ychwanegol. O'r cyllid o € 150 miliwn ar gyfer anghenion datblygu, bydd € 40 miliwn yn delio ag argyfwng Syria yn Libanus (rhan o'r cyllid a gyhoeddwyd heddiw), € 60 miliwn - i'r Iorddonen a € 50 miliwn - i Syria.

Er mai hi yw'r lleiaf o wledydd cyfagos Syria, Libanus sy'n gartref i'r nifer uchaf o ffoaduriaid o Syria. Erbyn mis Medi 2013 roedd mwy na 720,000 o ffoaduriaid o Syria wedi cofrestru neu'n aros i gael eu cofrestru gydag Uchel Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid (UNHCR) yn Libanus. Yn ogystal, mae oddeutu 85,000 o ffoaduriaid Palestina o Syria wedi cael eu cofnodi gan Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig (UNRWA) yn Libanus, ac mae disgwyl i oddeutu 49,000 o 'ddychweledigion Libanus' fod yn Libanus erbyn diwedd 2013. Gan fod rhai ffoaduriaid yn betrusgar. i gofrestru ac mae eraill yn dal i ddibynnu ar eu hadnoddau eu hunain, mae nifer gwirioneddol y ffoaduriaid o Syria yn sicr yn uwch.

Disgwylir i nifer y ffoaduriaid sy'n dod o Syria barhau i gynyddu: eisoes ym mis Mehefin rhagwelodd yr UNHCR a Llywodraeth Libanus 1,000,000 o ffoaduriaid yr oedd angen cymorth arnynt (hy wedi'u cofrestru gydag UNHCR) erbyn diwedd 2013. Yn y cyfamser, amcangyfrif cychwynnol UNRWA o 80,000 Palestina cyrhaeddwyd ffoaduriaid o Syria am yr un amserlen eisoes ar ôl 7 mis.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd