Cysylltu â ni

Economi

Cyflogaeth: Mae mwy na 6,000 o entrepreneuriaid yn derbyn benthyciadau Cynnydd Microfinance

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

5587-ewropeaidd-cynnydd-microgyllid-gyfleuster-strumento-ue-agevola-microcredito-350Mae mwy na 6,000 o entrepreneuriaid eisoes wedi elwa ar fenthyciadau gwerth cyfanswm o bron i € 50 miliwn o dan y Cyfleuster Microfinance Cynnydd Ewropeaidd, yn ôl y trydydd adroddiad blynyddol ar yr offeryn UE hwn. Mae'r adroddiad yn cadarnhau bod Progress Microfinance wedi cyfrannu'n sylweddol at greu swyddi, gan helpu canran uchel o bobl a oedd gynt yn ddi-waith neu'n anactif i gyflogaeth. Yn benodol, mae microfinance yn hwyluso hunangyflogaeth ac entrepreneuriaeth ymhlith grwpiau sydd fel rheol yn cael mwy o anawsterau i godi arian, fel pobl ifanc a lleiafrifoedd.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant László Andor: "Gall cychwyn busnes fod yn ffordd ddichonadwy i rai pobl fynd yn ôl i'r gwaith ac yn offeryn pwerus i helpu grwpiau difreintiedig i integreiddio i'r gymdeithas. Mae hwyluso mynediad at ficro-gyllid felly yn buddsoddiad cymdeithasol gwych gyda gwerth ychwanegol sylweddol i ddarpar entrepreneuriaid ac i'r gymdeithas yn gyffredinol. Rwy'n falch y bydd y cytundeb diweddar ar Raglen Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol newydd yn ein galluogi i gynyddu allgymorth y Cyfleuster Microfinance Cynnydd Ewropeaidd yn 2014- 20 cyfnod. "

Mae'r adroddiad yn nodi bod bron i draean o'r buddiolwyr terfynol wedi dweud eu bod yn ddi-waith neu'n anactif pan wnaethant gais. Mae bron i 80% o'r micro-gwmnïau a gefnogir yn fusnesau newydd sy'n gweithredu am lai na thair blynedd.

hysbyseb

Mae amaethyddiaeth a masnach yn parhau i fod y ddau sector sy'n derbyn y gefnogaeth fwyaf gan y Cyfleuster, gan gyfrif am fwy na hanner yr holl fentrau a gefnogir.

Mae hyfforddiant a mentora hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth hybu entrepreneuriaeth, yn ogystal â mynediad at gyllid. Mae'r cyfryngwyr y mae cyllid Cynnydd Microfinance yn cael eu sianelu yn rhwym iddynt gontractio i gydweithredu â sefydliadau sy'n darparu hyfforddiant a mentora o'r fath a gall Aelod-wladwriaethau ddefnyddio Cronfa Gymdeithasol Ewrop i ddarparu cymorth ar ffurf hyfforddi neu hyfforddi ar gyfer cychwynwyr busnes. Mae cefnogaeth o'r fath yn cael effaith gadarnhaol ar sgiliau busnes y buddiolwyr ac mae'n amlwg ei bod yn ategu microloans a gafwyd o dan Progress Microfinance. Yn Iwerddon, er enghraifft, mae'r fenter 'Mynd am Dwf', a ddyluniwyd i gefnogi menywod sy'n cychwyn busnes trwy fentora a hyfforddi, yn cael ei hariannu'n rhannol trwy Raglen Weithredol ESF Buddsoddi Cyfalaf Dynol 2007-2013.

Cefndir

hysbyseb

Nod y Cyfleuster Microfinance Cynnydd Ewropeaidd cyfredol yw helpu pobl sy'n wynebu anawsterau wrth sicrhau benthyciad banc traddodiadol i gael gwell mynediad at ficrocredit er mwyn dod yn hunangyflogedig neu sefydlu eu busnes eu hunain. Mae'r Cyfleuster yn cyllido benthyciadau o lai na € 25,000 ar gyfer pobl ddi-waith, pobl sydd mewn perygl o golli eu swyddi a phobl o grwpiau difreintiedig, er enghraifft pobl ifanc neu hŷn neu ymfudwyr. Nod Progress Microfinance yw nid yn unig sicrhau bod cyllid yr UE ar gael ond hefyd creu effaith drosoledd ar gyfer cyfanswm buddsoddiad o ryw € 500 m, hy bum gwaith cyfraniad yr UE. Cyflawnir yr effaith trosoledd hon trwy gyd-fuddsoddi gan bartneriaid eraill (Banc Buddsoddi Ewrop, Cam Paratoi Senedd Ewrop 'Hyrwyddo amgylchedd mwy ffafriol ar gyfer microcredit yn Ewrop'), trwy natur chwyldroadol y cronfeydd, a chan natur y cynhyrchion a gynigir. . Er enghraifft, gall cyfryngwyr microfinance gael gwarant portffolio o dan Progress Microfinance, sy'n ei gwneud hi'n haws codi cyllid gan fuddsoddwyr marchnad a'i ddefnyddio i ddarparu microloans.

Gweithredir y Cyfleuster Microfinance Cynnydd gan Gronfa Fuddsoddi Ewrop ac mae'n gweithio trwy ddarparwyr microcredit ar lefel genedlaethol, ranbarthol neu leol. Ar hyn o bryd, mae 26 o ddarparwyr microcredit mewn 15 Aelod-wladwriaeth yn cymryd rhan: Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Ffrainc, Cyprus, Gwlad Groeg, Iwerddon, yr Eidal, Lithwania, Yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Slofenia a'r DU.

Cychwynnwyd Rhaglen newydd yr UE ar gyfer Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol 2014-20 (EaSI), a elwid gynt yn Rhaglen Newid Cymdeithasol ac Arloesi (PSCI), gan y Comisiwn ym mis Hydref 2011 a daethpwyd i gytundeb gwleidyddol gyda Senedd a Chyngor Ewrop yn Mehefin 2013 (gweler MEMO / 13 / 628). Bydd cwmpas gweithgareddau microfinance yn y rhaglen newydd yn cael ei ymestyn i ddarparu cyllid ar gyfer meithrin gallu i ddarparwyr microfinance, er mwyn caniatáu iddynt ddatblygu eu busnesau a chynnig gwell cyrhaeddiad i gleientiaid. Bydd y rhaglen newydd hefyd yn cynnwys offeryn sy'n canolbwyntio ar gefnogi mentrau cymdeithasol - hy busnesau sydd â phwrpas cymdeithasol yn bennaf. Cyllideb gyffredinol EaSI 2014-20 fydd € 815 miliwn, a bydd dros € 170 miliwn ohono ar gyfer microfinance ac entrepreneuriaeth gymdeithasol.

I gael rhagor o wybodaeth: Adroddiad blynyddol 2012 ar microgyllid Cynnydd ar waith

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd