Cysylltu â ni

Economi

Mae arolwg Eucomed yn tynnu sylw at € 17.5bn sydd ei angen ar gyfer mesurau 'diangen' yn Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

logoeucomedDaeth canlyniadau mae arolwg ymhlith cwmnïau dyfeisiau meddygol yn Ewrop ynghylch effaith ariannol y newidiadau sydd ar ddod yn y rheoliad dyfeisiau meddygol Ewropeaidd wedi datgelu cynnydd sylweddol mewn costau ar gyfer dod â dyfeisiau newydd i gleifion. Yn ychwanegol at y buddsoddiad angenrheidiol o € 7.5 biliwn i sicrhau diogelwch cleifion, byddai angen € 17.5bn ychwanegol i ariannu system awdurdodi cyn-farchnata ganolog fel y cynigiwyd gan Rapporteur Senedd Ewrop. Ymchwil yn dangos nad yw system awdurdodi o'r fath yn gwella diogelwch cleifion ac yn gwneud i gleifion aros tair i bum mlynedd yn ddiangen cyn derbyn dyfeisiau meddygol achub bywyd. Canlyniad cynnydd mor ddiangen yn y costau fydd fwyaf tebygol o fod yn draen o arloesi a gadael Ewrop gyda llai o fusnesau bach a chanolig, swyddi a llai o alluoedd Ymchwil a Datblygu, gan arwain yn y pen draw at lai o opsiynau triniaeth i gleifion.

Cynhaliodd Eucomed, cymdeithas diwydiant technoleg feddygol Ewrop, yr arolwg ymhlith ei aelodau i asesu effaith ariannol y cynigion cyfredol ar gyfer Adolygu Cyfarwyddebau Dyfeisiau Meddygol yr UE rhwng 2015 a 2020. Mae'r canlyniadau'n dangos y bydd yn costio € 17.5 miliwn yn ychwanegol i fusnesau bach a chanolig i ddod â dyfais Dosbarth III newydd i gleifion o dan y system awdurdodi archfarchnad ganolog fel arfaethedig gan Rapporteur Senedd Ewrop. Os daw gweithdrefn graffu wreiddiol Comisiwn Ewrop (erthygl 44) yn realiti, gweithdrefn sy'n rhoi ymdeimlad ffug o ddiogelwch, bydd yn costio € 2.5 miliwn ychwanegol i fusnesau bach a chanolig ddod â dyfais Dosbarth III newydd i gleifion bob blwyddyn.

“Mae’n hollol amlwg bod ein diwydiant yn barod ac yn ymrwymedig i fuddsoddi mewn mesurau sy’n gwella’r system yn effeithiol i sicrhau diogelwch cleifion. Mae'r mesurau hyn yn cynnwys, er enghraifft, cyflwyno system adnabod dyfeisiau unigryw a gwelliannau mewn labelu a data perfformiad clinigol, a fydd yn gofyn am fuddsoddiad o 7.5 biliwn Ewro. Ond mae gofyn i fusnesau bach a chanolig fuddsoddi miliynau ychwanegol o Ewros mewn system na fydd yn gwella diogelwch na gwyliadwriaeth cleifion yn effeithiol yn warthus. Nid yn unig y bydd yn lladd yr ecosystem busnesau bach a chanolig ac arloesi yn Ewrop gyda llawer o swyddi, bydd hefyd yn cyfyngu ar opsiynau triniaeth arloesol sydd ar gael i gleifion. Peidiwch ag anghofio hefyd bod technolegau meddygol arloesol wedi profi i fod yn gost-effeithiol ac yn helpu systemau gofal iechyd i ddod yn fwy cynaliadwy. Yn y diwedd, y cleifion a’r gymdeithas fydd yn talu’r bil, ”meddai Prif Swyddog Gweithredol Eucomed, Serge Bernasconi.

hysbyseb

Mae trafodaethau yn Senedd Ewrop yn parhau ar hyn o bryd ac mae amryw gynigion cyfaddawdu ar y bwrdd, sy'n pwyso tuag at weithdrefn graffu drymach a mwy cymhleth na'r un a gynigiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd. Byddai hyn yn rhoi’r costau yn sylweddol uwch na chynnig y Comisiwn ac eto i gael eu penderfynu pa mor agos y byddent yn dod at gostau dull canolog y Rapporteur.

Mae gweithgynhyrchwyr dyfeisiau meddygol yn cydnabod bod angen ailwampio'r system gyfredol ac maent yn cydnabod bod angen newid i wella fframwaith rheoleiddio dyfeisiau meddygol Ewrop. Mae diwydiant wedi darparu awgrymiadau clir am welliannau angenrheidiol ac effeithiol i gryfhau'r system. Yn enwedig o ran y broses gymeradwyo a Chyrff a Hysbyswyd, sefydliadau proffesiynol sydd wedi'u hawdurdodi gan lywodraethau cenedlaethol i asesu diogelwch dyfeisiau meddygol cyn caniatáu iddynt fod ar gael i gleifion, mae'r diwydiant wedi awgrymu:

1. Penderfynu ar y cymhwysedd priodol y mae'n rhaid i Gyrff a Hysbysir fod ar waith i asesu tystiolaeth glinigol yn iawn, a;
2. penderfynu ar fesurau caeth a chysondeb y mae'n rhaid i Awdurdodau Cymwys eu defnyddio ar gyfer dynodi, monitro a rheoli Cyrff a Hysbysir.

hysbyseb

Yn wahanol i weithdrefn graffu’r Comisiwn (erthygl 44) a phroses gymeradwyo ganolog y Rapporteur, byddai gweithredu’r ddau gynnig yn arwain at system gymeradwyo gyson, o ansawdd uchel ledled yr UE nad yw’n oedi cyn bo hir i driniaethau achub bywyd gyrraedd cleifion ac nad yw’n arwain at fiwrocrataidd enfawr baich.

“Nid yw’n gwneud unrhyw synnwyr gofyn i ddiwydiant fuddsoddi ar ben y 7.5 biliwn ewro 2.5 biliwn ewro ychwanegol ar gyfer gweithdrefn graffu Comisiwn yr Ewrop neu 17.5 biliwn ewro ychwanegol ar gyfer system awdurdodi archfarchnad ganolog y Rapporteur os na all y ddau warantu gwelliant effeithiol. mewn diogelwch i gleifion. I roi'r niferoedd yn eu cyd-destun, cyfanswm ein cyllideb Ymchwil a Datblygu yw 20 biliwn ewro felly bydd costau ychwanegol y ddau gynnig yn cael effaith ddifrifol ar ein galluoedd arloesi yn Ewrop a byddant yn gyrru llawer o fuddsoddwyr i ardaloedd daearyddol y tu allan i Ewrop. I. ymddiried y bydd y pleidiau gwleidyddol yn Senedd Ewrop yn cadw eu haddewid i sicrhau diogelwch cleifion, creu swyddi ac ysgogi arloesedd yn Ewrop. Rydym wedi cynnig datrysiad effeithiol ac rwy’n mawr obeithio bod yr opsiwn hwn yn cael ei drafod gan fod Seneddwyr Ewrop ym Mhwyllgor Iechyd y Cyhoedd yn paratoi ar gyfer eu pleidlais ar 18 Hydref, ”  Ychwanegodd Bernasconi.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd