Cysylltu â ni

Economi

pobl ifanc ewropeaidd a gwneuthurwyr polisi yn darparu atebion ar gyfer problemau ieuenctid-allgáu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1187246_10151672096358533_1296254133_nDaeth Cynhadledd Ieuenctid yr UE yn Vilnius wedi mabwysiadu 21 Casgliad ar y Cyd. Mynegodd mwy na 250 o bobl ifanc a llunwyr polisi o bob un o 28 aelod-wladwriaethau'r UE gynigion pendant ar wella cynhwysiant cymdeithasol yr ieuenctid, yn enwedig pobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEETs), i'r farchnad lafur, system addysg a chymdeithasol bywyd.
 
Mae'r casgliadau'n cyflwyno cynigion mewn meysydd o addasu addysg i anghenion pobl ifanc a gofynion y farchnad lafur, gan hysbysu ac arwain pobl ifanc wrth iddynt drosglwyddo, hwyluso'r trosglwyddo o addysg i gyflogaeth, gwella'r farchnad lafur i bobl ifanc, cefnogi pobl ifanc ymreolaeth, gwella rôl sefydliadau ieuenctid a datblygu cydweithredu traws-sector.
 
Mae pobl ifanc a llunwyr polisi yng Nghynhadledd Ieuenctid yr UE yn cynnig y dylid mabwysiadu fframwaith rhwymol ar gyfer interniaethau o ansawdd ac â thâl yn yr Undeb Ewropeaidd.
 
Awgrymir hefyd y dylai Aelod-wladwriaethau'r UE sefydlu neu ddatblygu cyrff cydlynol cenedlaethol ar gyfer y Warant Ieuenctid sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r sector ieuenctid a phartneriaid cymdeithasol eraill.
 
Ymhlith casgliadau mabwysiedig eraill cynigir y dylai aelod-wladwriaethau ddatblygu a gweithredu polisïau cenedlaethol a fyddai’n helpu pobl ifanc, gan gynnwys NEETs, myfyrwyr, gweithwyr ac eraill, i gael mynediad at dai fforddiadwy a gweddus er mwyn sicrhau eu bywyd ymreolaethol.
 
Yn ôl y Cyfarwyddwr Cyffredinol Materion Ieuenctid Steponas Kulbauskas, mae'n falch iawn o weld bod pobl ifanc nid yn unig yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd mater allgáu cymdeithasol ieuenctid, ond hefyd yn awgrymu atebion pendant. “Heddiw, cawsom lawer o syniadau da a fydd, rydym yn addo, yn cael eu clywed, eu hystyried a, gobeithio, yn cael eu gweithredu,” meddai.
 
Dywedodd Peter Matjašič, Llywydd Fforwm Ieuenctid Ewrop (YFJ): “Mae’r neges yn glir: mae angen marchnad lafur fwy cyfiawn a theg ar bobl ifanc gyda swyddi mwy parhaol, sefydlog. Mae cynhwysiant cymdeithasol pobl ifanc yn mynd trwy'r hawl i waith gweddus ac i gael eu trin yn gyfartal yn y farchnad lafur. Mae angen i'r UE ac aelod-wladwriaethau wneud mwy i atal ansicrwydd mewn gwaith a sicrhau cyflogaeth o ansawdd i bobl ifanc. Rhaid iddyn nhw weithredu nawr! Mae'n bryd rheoleiddio trefniadau cytundebol a dileu pob gwahaniaethu, gan gynnwys ar sail oedran, yn y farchnad lafur ”.
 
Ychwanegodd Llywydd Cyngor Ieuenctid Lithwania, Loreta Senkute: “Yn y ddau ddiwrnod cynhadledd llwyddodd y cyfranogwyr i gytuno ar fesurau sylfaenol i’w gweithredu, a fyddai’n pwysleisio ar y pwnc cynhwysiant cymdeithasol. Y peth pwysicaf i bobl ifanc yw peidio â cholli'r hyn a fynegwyd yn y gynhadledd a chreu mecanweithiau monitro effeithiol a fyddai'n troi casgliadau a fynegwyd yn bolisïau ieuenctid concrit ledled Ewrop ”.
 
Lluniwyd y casgliadau hyn mewn trafodaethau byw ar y cyd yn ystod y gynhadledd ar draws saith gweithdy. Datblygodd pob un o'r rhain dri chasgliad ar y cyd pendant ac arloesol ar gyfer y ddogfen derfynol. Mae Cynhadledd Ieuenctid yr UE, sy'n elfen graidd o broses yr UE o'r ddeialog strwythuredig gyda'r ieuenctid, yn cael ei chynnal ym mhob llywyddiaeth bob blwyddyn. Canolbwyntiodd y digwyddiad eleni ar brif flaenoriaeth Llywyddiaeth Lithwania ym maes polisi ieuenctid: cynhwysiant cymdeithasol pobl ifanc gyda phwyslais arbennig ar gynnwys pobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEETs).
 
Bydd casgliadau a fabwysiadwyd heddiw yn cyfrannu at y Casgliadau drafft gan Gyngor yr UE sy'n cael eu datblygu yng Nghyngor yr UE ar wella cynhwysiant cymdeithasol pobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant ac y disgwylir iddynt gael eu mabwysiadu gan Aelod-wladwriaethau'r UE ' Gweinidogion Ieuenctid ym mis Tachwedd 2013. Yn ogystal, bydd y casgliadau yn darparu mewnbwn i Benderfyniad drafft y Cyngor ar ddeialog strwythuredig gyda phobl ifanc ynghylch cynhwysiant cymdeithasol, a fydd yn cael ei fabwysiadu o dan Arlywyddiaeth Gwlad Groeg yr UE sydd ar ddod.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd