Cysylltu â ni

Economi

Comisiwn yn tynnu sylw at fanteision sgiliau iaith dramor ar gyfer myfyrwyr a busnesau yn y DU

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

slovnikyslovnikyMae angen gwneud mwy i annog myfyrwyr Prydain i astudio ieithoedd ar Lefel 'A' a phrifysgol, yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd. Mae pwysigrwydd sgiliau iaith dramor yn hunan-amlwg yn holl wledydd yr UE, o gofio bod busnesau’n gweithredu’n gynyddol yn rhyngwladol: mae mwy na hanner masnach y DU gyda gweddill Ewrop - ac mae angen staff ar eu busnesau sy’n gallu siarad iaith eu cwsmeriaid. Bydd y Comisiwn yn tanlinellu hyn mewn cynhadledd yn ystod Sioe Iaith Llundain y mis nesaf (18 Hydref).

Mae'r ystadegau ar ddysgu ieithoedd tramor yn y DU yn cyflwyno darlun cymysg.

Mae nifer y prifysgolion yn y DU sy'n cynnig graddau yn y ddwy iaith fwyaf poblogaidd wedi plymio 30% ar gyfer Ffrangeg (o 105 cwrs i 70) a mwy na 50% (o 105 i 50) ar gyfer astudiaethau Almaeneg er 2000. Nifer y bobl ifanc 18 oed. mae gwneud cais i astudio ieithoedd Ewropeaidd hefyd wedi gostwng bron i 17% ers 2010, yn ôl UCAS, y sefydliad rheoli derbyniadau addysg uwch. Unwaith eto, dangosodd canlyniadau Safon Uwch mis Awst ostyngiad yn y nifer sy'n cystadlu ar gyfer Ffrangeg ac Almaeneg, gyda'r ddau bwnc yn denu hanner nifer yr ymgeiswyr o'i gymharu â degawd yn ôl.

hysbyseb

Mae'r darlun yn fwy disglair ar lefel TGAU: Mae ffigurau Llywodraeth y DU yn dangos twf o bron i 16% yn nifer y myfyrwyr sy'n cymryd TGAU iaith dramor eleni, cynnydd yn rhannol wedi'i briodoli i gyflwyno mesur perfformiad Bagloriaeth Saesneg. Cred arbenigwyr y bydd y cynnydd hwn yn cael effaith sylweddol ar y niferoedd sy'n cymryd ieithoedd ar Safon Uwch neu brifysgol yn y dyfodol. Achos arall dros optimistiaeth yw y bydd dysgu iaith orfodol yn ysgolion cynradd Lloegr o fis Medi 2014 yn dechrau yn 7 oed.

Nod y gynhadledd a drefnwyd gan y Comisiwn yn Sioe Iaith Llundain yw cryfhau ymwybyddiaeth o fuddion economaidd a chymdeithasol dysgu iaith. Disgwylir i fwy na 10 000 o bobl ymweld â'r sioe (Olympia Central, 18-20 Hydref), sy'n denu recriwtwyr busnes mawr, busnesau bach a chanolig ac arbenigwyr addysg yn rheolaidd.

Bydd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou yn mynychu'r digwyddiad gyda swyddogion o adrannau addysg ac iaith y Comisiwn. Cynrychiolir llywodraeth y DU gan Elizabeth Truss AS, Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Addysg a Gofal Plant.

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Vassiliou: 'Rydym yn cymeradwyo'r DU am annog mwy o bobl ifanc i astudio ieithoedd tramor ar Safon Uwch a phrifysgol. Mae amlieithrwydd yn dod â buddion sylweddol. Mae pobl â sgiliau iaith yn fwy cyflogadwy a byddant yn helpu i sicrhau bod busnesau'n fwy cystadleuol a llwyddiannus. Rwyf hefyd yn falch iawn bod y DU yn cefnogi'n gryf ein rhaglen ariannu 'Erasmus +' newydd: dros y saith mlynedd nesaf bydd yn darparu grantiau i fwy na 4 miliwn o bobl ifanc ledled Ewrop astudio, hyfforddi neu wirfoddoli mewn gwlad arall. Mae'r profiad rhyngwladol hwn yn helpu i gynyddu sgiliau iaith dramor, hunanhyder ac amlochredd. Bydd Erasmus + ar agor i fyfyrwyr, prentisiaid a gweithwyr ieuenctid, ymhlith eraill. Rwy'n gobeithio y bydd gennym ni ddigon o ymgeiswyr o Brydain. "

Cefndir

Bydd Erasmus +, rhaglen newydd yr UE ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon, yn cael ei lansio ym mis Ionawr 2014. Disgwylir i'r rhaglen gael ei mabwysiadu gan Senedd Ewrop a'r Cyngor (Gweinidogion Aelod-wladwriaethau) yn ddiweddarach yr hydref hwn. Mae'r Comisiwn yn rhagweld y bydd ganddo gyllideb o oddeutu € 14.5 biliwn rhwng 2014 a 2020. Bydd y rhaglen yn cael ei rheoli gan asiantaethau cenedlaethol ym mhob Aelod-wladwriaeth.

Ym mis Mawrth 2002, cytunodd penaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth y dylid dysgu o leiaf dwy iaith dramor i blant o oedran cynnar iawn (meincnod 'mamiaith ynghyd â dwy' Uwchgynhadledd Barcelona) i wella meistrolaeth sgiliau sylfaenol.

Ieithoedd tramor mewn ysgolion: Yn y mwyafrif o wledydd Ewrop mae dysgu un iaith dramor yn orfodol o lefel ysgol gynradd ac mae'r duedd yn cynyddu. Mae mwy na 60% o'r holl ddisgyblion ledled Ewrop yn dechrau dysgu ail iaith dramor ar lefel uwchradd is ac mae tua'r un ganran yn astudio dwy iaith dramor ar lefel uwchradd uwch (cyfwerth â TGAU). Mae 2012 Arolwg Ewropeaidd ar Gymwyseddau Iaith, a brofodd fwy na 50 000 o ddisgyblion 14-15 oed ledled Ewrop, canfu fod y gyfran a oedd yn gymwys yn eu hiaith dramor gyntaf yn amrywio o 82% ym Malta a Sweden (lle Saesneg yw'r iaith dramor gyntaf) i ddim ond 14% yn Ffrainc (dysgu Saesneg ) a 9% yn Lloegr (dysgu Ffrangeg).

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig meincnod Ewropeaidd sy'n anelu at o leiaf 50% o'r holl bobl ifanc 15 oed yn Ewrop i fod yn 'ddefnyddwyr annibynnol' un iaith dramor ac y dylai 75% o'r holl ddisgyblion ddysgu dwy iaith dramor ar lefel uwchradd is .

Mesur perfformiad yw Bagloriaeth Lloegr, a gyflwynwyd yn nhablau perfformiad 2010. Mae'r mesur yn cydnabod lle mae disgyblion wedi sicrhau gradd C neu'n well ar draws craidd o bynciau academaidd - Saesneg, mathemateg, hanes neu ddaearyddiaeth, y gwyddorau ac iaith. Mae cyflogwyr a phrifysgolion yn gwerthfawrogi'r pynciau hyn yn fawr.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd