Cysylltu â ni

Economi

Cyflogaeth: Mae'r Comisiwn yn cynnig € 840,000 o'r Gronfa Globaleiddio i helpu gweithwyr deunyddiau adeiladu diangen yn Sbaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Logo EGF EN______Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig darparu € 840,000 i Sbaen o'r Gronfa Addasu Globaleiddio Ewropeaidd (EGF) i helpu 300 o weithwyr a ddiswyddwyd wrth weithgynhyrchu deunyddiau adeiladu yn Comunidad Valenciana (Sbaen), i ddod o hyd i swyddi newydd. Byddai'r arian, y gofynnodd awdurdodau Sbaen amdano, yn helpu cyn weithwyr o 140 o fusnesau bach a chanolig eu maint. Mae'r cynnig nawr yn mynd i Senedd Ewrop a Chyngor Gweinidogion yr UE i'w gymeradwyo.

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant László Andor: "Mae gweithwyr yn niwydiant deunyddiau adeiladu Sbaen wedi cael eu taro'n galed gan gystadleuaeth fyd-eang gynyddol a'r argyfwng economaidd. Mae marchnad lafur Sbaen yn arbennig o heriol, ond rwy'n argyhoeddedig bod y gefnogaeth arfaethedig gan Ewrop. Byddai'r Gronfa Addasu Globaleiddio yn helpu'r gweithwyr a gollodd eu swyddi i ddod o hyd i gyfleoedd newydd yn gyflym ".

Gwnaeth Sbaen gais am gefnogaeth gan yr EGF yn dilyn diswyddo 630 o weithwyr mewn 140 o gwmnïau bach a chanolig eu maint yn gwneud deunyddiau adeiladu fel bwrdd plastr a chynhyrchion concrit yn rhanbarth y Comunidad Valenciana. Roedd y diswyddiadau yn ganlyniad i gystadleuaeth gynyddol o ddeunyddiau adeiladu a gynhyrchwyd mewn rhannau eraill o'r byd, wedi'u gwaethygu gan yr argyfwng economaidd. Mae Tsieina yn dominyddu marchnad y byd yn gynyddol mewn deunyddiau adeiladu, gyda gwledydd fel India yn parhau i gynyddu eu cynhyrchiad.

hysbyseb

Byddai mesurau a ariannwyd ar y cyd EGF yn helpu'r 300 o weithwyr sy'n wynebu'r anawsterau mwyaf i ddod o hyd i swyddi newydd trwy ddarparu cwnsela ac arweiniad un i un iddynt; asesu sgiliau a gosod allan; hyfforddiant ac ail-hyfforddi cyffredinol; hyfforddiant galwedigaethol unigol; hyrwyddo a chefnogi entrepreneuriaeth; cymhellion gosod, lwfans chwilio am swydd a chyfraniad at gostau cymudo.

Cyfanswm cost amcangyfrifedig y pecyn yw € 1.68 miliwn, a byddai'r EGF yn darparu € 840,000 ohono.

Cefndir

hysbyseb

Ar lefel fyd-eang, dyblodd cynhyrchu amrywiol gynhyrchion mwynau anfetelaidd a ddefnyddiwyd wrth adeiladu rhwng 2001 a 2011 (3,055.6 miliwn tunnell). Yn 2001, Tsieina oedd y cynhyrchydd mwyaf (661 miliwn tunnell) a'r UE yr ail fwyaf (329 miliwn tunnell). Ddeng mlynedd yn ddiweddarach roedd cynhyrchiad Tsieina wedi cynyddu 312% tra gostyngodd cynhyrchiant yr UE 12%.

Mae'r dirywiad yng nghynhyrchiad y cynhyrchion mwynau anfetelaidd hyn yn yr UE wedi cyd-fynd â cholli cyfran o'r farchnad ledled y byd. Syrthiodd cyfran marchnad EU-27 o gynhyrchiad y byd o gynhyrchion mwynau anfetelaidd o'r fath o 22.36% yn 2001 i 9.48% yn 2011, tra tyfodd cyfran marchnad Tsieina o 45% i 67.5% ac arhosodd cyfran marchnad India yn sefydlog ar oddeutu 7%.

Dilynodd gweithgynhyrchu'r cynhyrchion mwynau anfetelaidd hyn yn Sbaen yr un duedd negyddol ag a ddangosir ar gyfer yr UE. Fodd bynnag, mae'r dirywiad mewn cynhyrchu yn Sbaen wedi dod yn fwy serth ers 2008 gyda chwymp y swigen adeiladu.

At hynny, dros y cyfnod 2001-2011 bu cynnydd sylweddol mewn mewnforion o'r cynhyrchion mwynau anfetelaidd hyn i'r UE. Erbyn 2010 roedd mewnforion wedi treblu o gymharu â 2001, er gwaethaf gostyngiad yn y mewnforion a gafwyd yn 2008 a 2009 oherwydd effaith yr argyfwng ariannol ac economaidd ar y sector adeiladu.

Mae'r sefyllfa gyflogaeth yn ardal y Comunidad Valenciana yn arbennig o fregus, o ystyried effaith yr argyfwng ar amrywiol sectorau eraill, megis adeiladu, dodrefn, tecstilau, esgidiau a theganau, a allai o dan amgylchiadau eraill fod wedi cynnig cyflogaeth arall ar gyfer hen ddeunydd adeiladu. gweithwyr gweithgynhyrchu. Felly mae cefnogaeth yr EGF yn bwysicach fyth, oherwydd gall helpu'r gweithwyr hyn i archwilio cyfleoedd newydd a gwahanol.

Cynigiwyd yr EGF yn gyntaf gan Arlywydd y Comisiwn Barroso i helpu'r rhai sy'n addasu i ganlyniadau globaleiddio ac i ddangos undod gan y nifer sy'n elwa o fasnach fyd-eang fwy agored. Ers dechrau ei weithrediadau yn 2007, bu 110 o geisiadau i'r EGF. Gofynnwyd am oddeutu € 471.2 miliwn i helpu mwy na 100,000 o weithwyr. Mae ceisiadau EGF yn cael eu cyflwyno i helpu gweithwyr sy'n cael eu diswyddo mewn nifer cynyddol o sectorau, a chan nifer cynyddol o aelod-wladwriaethau.

Ym mis Mehefin 2009, adolygwyd rheolau'r EGF i gryfhau rôl yr EGF fel offeryn ymyrraeth gynnar sy'n rhan o ymateb Ewrop i'r argyfwng ariannol ac economaidd. Daeth y Rheoliad EGF diwygiedig i rym ar 2 Gorffennaf 2009 ac roedd y maen prawf argyfwng yn berthnasol i bob cais a dderbynnir rhwng 1 Mai 2009 a 30 Rhagfyr 2011.

Gan adeiladu ar y profiad hwn, mae'r Comisiwn wedi cynnig cynnal y Gronfa hefyd yn ystod fframwaith ariannol aml-flwyddyn 2014-2020, gan wella ei gweithrediad ymhellach.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd