Cysylltu â ni

Economi

Yr Amgylchedd: Wythnos Teithio Glân yn rhagweld aer glanach trwy drafnidiaeth drefol amgen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

DoTheRightMix_logo-RGB _-_ bachMae disgwyl i fwy na 2,000 o drefi a dinasoedd Ewropeaidd gymryd rhan yn 12fed rhifyn Wythnos Symudedd Ewrop, sy’n dechrau heddiw (16 Medi). Eleni mae'r wythnos yn rhedeg tan 22 Medi o dan y slogan 'Aer glân - Eich symudiad chi yw hi!'. Mae'r ymgyrch yn codi ymwybyddiaeth am effaith trafnidiaeth ar ansawdd aer lleol, ac yn annog dinasyddion i wella eu hiechyd a'u lles trwy newid eu hymddygiad symudedd o ddydd i ddydd.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd Janez Potočnik: “Eleni rydym yn canolbwyntio ar effaith ein dewisiadau beunyddiol ar aer ac ar ein hiechyd. Mae gan ddinasoedd ran wych i'w chwarae o ran gwella opsiynau ar gyfer trafnidiaeth. Trwy godi ymwybyddiaeth a chynnig dewisiadau amgen mwy gwyrdd, gall dinasoedd ddod yn lleoedd mwy deniadol i bobl fyw ynddynt. O ran aer glân, eich symud chi yw e! ”

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth a Symudedd Siim Kallas: "Wythnos Symudedd Ewropeaidd eleni a'r rhaglen A yw Hawl Cymysgedd ymgyrch yn ein hatgoffa bod gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth ymladd llygredd aer trefol. Gall newid arferion, er enghraifft trwy gymudo ar feic yn hytrach na mynd â'r car, neu ddewis trafnidiaeth gyhoeddus, wella ansawdd ein bywyd. "

hysbyseb

Mae rhifyn 2013 yn digwydd ar adeg pan mae llunwyr polisi'r UE yn adolygu polisi awyr gyda'r bwriad o lansio strategaeth ddiwygiedig yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Mae ansawdd aer gwael yn parhau i gael effaith fawr ar iechyd dinasyddion Ewropeaidd, gan arwain at gymhlethdodau anadlol a chardiaidd, marwolaethau cynamserol a disgwyliad oes byrrach. Mae llygredd aer hefyd yn effeithio ar yr amgylchedd, gan arwain at asideiddio, colli bioamrywiaeth, disbyddu osôn a newid yn yr hinsawdd.

Mae traffig trefol yn ffynhonnell gynyddol o lygredd aer - yn enwedig o ran mater gronynnol a nitrogen deuocsid. Yn aml mae gan awdurdodau lleol gyfrifoldeb i ddatblygu strategaethau trafnidiaeth drefol sy'n cwrdd â'r galw am symudedd, yn amddiffyn yr amgylchedd, yn gwella ansawdd aer ac yn gwneud y ddinas yn lle gwell i fyw ynddo.

Gyda'r slogan “Aer glân - Eich symudiad chi yw e!” - Mae Wythnos Symudedd Ewrop yn tanlinellu bod gan bob un ohonom ran i'w chwarae, a bod hyd yn oed newidiadau bach, megis darparu mwy o opsiynau i bobl fynd ar drafnidiaeth gyhoeddus, rhannu teithiau, cymudo ar gefn beic yn hytrach na mynd â'r car, neu gerdded yn syml. gwella ansawdd bywyd yn nhrefi a dinasoedd Ewrop.

hysbyseb

Cefndir

Mae Wythnos Symudedd Ewrop yn ymgyrch flynyddol ar symudedd trefol cynaliadwy, a drefnir gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd. Nod yr ymgyrch, sy'n rhedeg rhwng 16 a 22 Medi bob blwyddyn, yw annog awdurdodau lleol Ewropeaidd i gyflwyno a hyrwyddo mesurau trafnidiaeth gynaliadwy, a gwahodd dinasyddion i roi cynnig ar ddewisiadau amgen i'r car preifat.

Dechreuodd taith Wythnos Symudedd Ewrop ym 1998 gyda'r Ffrangeg 'In Town Without My Car!' Dydd. Mae'r fenter hon yn dal i redeg ym mis Medi bob blwyddyn i annog trefi a dinasoedd i gau strydoedd i gerbydau modur am ddiwrnod. Mae hyn yn caniatáu i ddinasyddion weld ochr wahanol i'w trefi a'u dinasoedd, gan annog y defnydd o ddulliau trafnidiaeth cynaliadwy a chodi ymwybyddiaeth o effeithiau amgylcheddol dewis moddol dinasyddion. Arweiniodd llwyddiant y fenter Ffrengig hon at lansio Wythnos Symudedd Ewropeaidd yn 2002.

Ers hynny, mae effaith Wythnos Teithio Glân Ewrop wedi tyfu ar draws Ewrop a ledled y byd. Yn 2012, dinasoedd 2158 147.6 yn cynrychioli miliwn o ddinasyddion cofrestru ar gyfer yr ymgyrch. Mae cyfanswm o fesurau parhaol 7717 wedi cael eu rhoi ar waith, yn bennaf yn canolbwyntio ar seilwaith ar gyfer beicio a cherdded, tawelu traffig, gwella hygyrchedd trafnidiaeth a chodi ymwybyddiaeth am ymddygiad teithio cynaliadwy.

Gwahoddwyd awdurdodau lleol Ewropeaidd i ymuno â'r Siarter Wythnos Teithio Glân Ewrop a chyhoeddi eu rhaglenni. Gall trefi a dinasoedd sy'n cynllunio wythnos lawn o ddigwyddiadau rhwng 16-22 Medi, cyflwyno mesurau parhaol a sefydlu diwrnod di-gar hefyd wneud cais am Wobr Wythnos Symudedd Ewrop ac ymuno â rhengoedd enillwyr gwobrau blaenorol Zagreb (Croatia), Bologna ( Yr Eidal), Gävle (Sweden) a Budapest (Hwngari).

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd