Cysylltu â ni

Economi

Mae cymdeithas sifil yn annog y rhai sy'n gwneud penderfyniadau i gamu i fyny i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ephaAr achlysur dau adroddiad diweddar o bwys yn adolygu tueddiadau a chynnydd ar anghydraddoldebau iechyd yn Ewrop - gan y Comisiwn Ewropeaidd a Swyddfa Ranbarthol WHO ar gyfer Ewrop - yr Cynghrair Iechyd Cyhoeddus Ewropeaidd (EPHA) ac mae ei bartneriaid yn galw am weithredu ar frys a chydunol ymhlith yr holl actorion perthnasol i gau'r rhaniad iechyd enfawr, parhaus a chynyddol rhwng y cyfoethocaf a'r tlotaf yn ein cymdeithasau. Er gwaethaf y ffaith bod y mater hwn yn uchel ar agendâu gwleidyddol am y 10 mlynedd diwethaf, dim ond cynnydd prin a gyflawnwyd ac mewn sawl achos mae'r anghydraddoldebau wedi bod yn tyfu, yn rhannol oherwydd canlyniadau gweithredoedd gwleidyddol bwriadol mewn ymateb i'r argyfwng economaidd.

Gostyngodd bylchau mewn disgwyliad oes dynion a menywod dros y degawd diwethaf yn bennaf oherwydd dirywiad mewn marwolaethau babanod - ond erys gwahaniaeth sylweddol o hyd rhwng pa mor hir y mae pobl yn byw a faint o'u blynyddoedd sy'n byw sy'n cael eu treulio ym maes iechyd (disgwyliad oes iach ). Mewn gwirionedd, mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos hynny collir dwywaith cymaint o flynyddoedd oherwydd afiechyd neu farwolaeth gynamserol mewn gwledydd incwm isel a chanolig nag mewn gwledydd incwm uchel yn Ewrop.

“Pam fod yn rhaid i unrhyw un ddioddef dim ond oherwydd iddo gael ei eni ac wedi byw ar ochr‘ anghywir ’Ewrop?,” Holodd Joanne Vincenten, Ysgrifennydd Cyffredinol Cynghrair Diogelwch Plant Ewrop. "Mae anghydraddoldebau cynyddol mewn amodau byw i'w gweld ym mhobman, hyd yn oed mewn cymdeithasau mwy cyfoethog. Cymerwch esiampl Gwlad Belg lle mae Medicins du Monde yn adrodd y ffaith frawychus heddiw, yn yr 21ain ganrif, dim ond 6% o blant Roma sy'n byw ym Mrwsel, prifddinas Ewrop, sy'n cael eu brechu. Ac o'n gwaith ein hunain, mae anafiadau a damweiniau i blant eisoes yn creu'r annhegwch mwyaf i iechyd plant ac mae'r rhaniad economaidd cynyddol yn debygol o olygu y bydd yn gwaethygu," ychwanegodd Ms Vincenten.

hysbyseb

Daw’r ddau adroddiad ar anghydraddoldebau iechyd yn amserol i gynnal negeseuon allweddol o 4edd Gynhadledd Flynyddol EPHA “Byd Newydd Dewr: twf cynhwysol a lles neu fuddiannau breintiedig a chenhedlaeth goll?" a amlygodd fod “y rhai sy’n gwneud penderfyniadau Ewropeaidd - hyd yma - wedi methu â sicrhau bod pobl sy’n byw yn Ewrop, eu hiechyd a’u lles yn cael eu hamddiffyn a’u hyrwyddo’n ddigonol, a mai llywodraethu economaidd da a democrataidd yw’r offeryn i fynd i’r afael ag ef. ”

Mae'r alwad hon gan y gymuned iechyd cyhoeddus, actorion cymdeithasol a phobl gyffredin, mewn cyferbyniad llwyr yn eu brys i ddiffyg sylw digonol i'r materion hyn yn anerchiad Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd a roddwyd gan yr Arlywydd Barroso ar yr 11 Medi - fisoedd yn unig wedi hynny llwyddodd Uwchgynhadledd y Dinasyddion, am y tro cyntaf yn y 60 mlynedd ers creu'r UE, i sianelu lleisiau a phryderon Ewropeaid i alwadau pendant, brys a gyfeiriwyd at arweinwyr yr UE, gan gynnwys Mr Barroso. Nid yw'n syndod felly, codir cwestiynau difrifol ynghylch gallu'r arweinyddiaeth wleidyddol gyfredol yn yr UE i wrando ar y materion sydd ar flaen meddyliau pobl sy'n byw yn Ewrop a mynd i'r afael â hwy, a'r erydiad o ymddiriedaeth yn Ewrop, ei sefydliadau a'i arweinyddiaeth o ganlyniad. .

“Yn dilyn yr argyfwng, mae gwariant cyhoeddus ar wasanaethau iechyd wedi gostwng yn sylweddol mewn aelod-wladwriaethau. Mae gostyngiadau yn argaeledd a fforddiadwyedd gofal iechyd wedi arwain at ganlyniadau, oherwydd bod menywod yn defnyddio'r gwasanaethau hyn i raddau uwch na dynion. Yn ogystal, gallant effeithio ar y rhaniad rhwng y rhywiau o lafur di-dâl sydd dan anfantais menywod, lle mae menywod yn cael eu gorfodi i gyflenwi am y diffyg gwasanaethau. Mae’r duedd hon yn cael effeithiau nid yn unig o ran anghydraddoldebau iechyd ac iechyd, ond hefyd ar dueddiadau tymor hir mewn perthynas â chydraddoldeb rhywiol a lles, ”meddai Cécile Gréboval, Ysgrifennydd Cyffredinol Lobi Merched Ewrop.

hysbyseb

Ers dyfodiad yr argyfwng ariannol a'r argyfwng economaidd dilynol, mae daeargryn o ganlyniadau cymdeithasol ac iechyd ofnadwy wedi ysgwyd cymdeithasau Ewropeaidd gan gwestiynu ein hawliau a'n gwerthoedd sylfaenol, hawliau fel mynediad at wasanaethau gofal iechyd a meddyginiaethau neu ein hawl i ddŵr a glanweithdra, nid sôn am yr effaith ar hunanladdiadau, iechyd meddwl, teuluoedd a phlant ac urddas y rhai sy'n cael eu gwthio i dlodi, gwaharddiad ac anallu i gymryd rhan mewn prosesau democrataidd sy'n effeithio ar eu hamodau byw. Fel yr awgryma astudiaeth ddiweddar (4), mae safbwyntiau a hoffterau Ewropeaid cyfoethog yn fwy tebygol o gael eu hadlewyrchu ac ymladd drostynt gan bleidiau gwleidyddol na barn dinasyddion tlotach.

“Os ydym am fod o ddifrif a chwalu’r marweidd-dra hwn ar y gweill wrth gau’r bwlch anghyfiawnadwy y gellir ei atal mewn statws iechyd rhwng ein haelodau cyfoethocaf a tlotaf o gymdeithas, dyma’r foment i streicio. Dylai’r sefyllfa economaidd bresennol fod yn gyfle i newid a gweledigaethau beiddgar, nid anweithgarwch a mwy o’r un gêm, ”meddai Ysgrifennydd Cyffredinol EPHA, Monika Kosińska. “Rydyn ni'n gwybod beth yw'r achosion sylfaenol sy'n arwain at anghydraddoldebau iechyd ac mae'n rhaid i ni fynnu arweinyddiaeth ac ymrwymiad ein gwneuthurwyr penderfyniadau gwleidyddol i drawsnewid geiriau braf yn gamau gweithredu caled, llywodraethu da a chynnydd economaidd cynhwysol. Rydyn ni'n gwybod y broblem, yr achosion a yr atebion - y gwir gwestiwn yw’r methiant gwleidyddol i wneud yr hyn sydd ei angen, ”daeth Kosińska i’r casgliad.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd