Cysylltu â ni

Economi

UE i drafod blaenoriaethau yn y dyfodol ar gyfer datblygu cydweithrediad gyda Caribïaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd y Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs yn cymryd rhan yfory (19 Medi) mewn seminar yn Guyana i drafod cydweithredu datblygu yn y dyfodol o dan Gronfa Datblygu Ewropeaidd 11th (EDF) (a fydd yn rhedeg o 2014-2020) ar gyfer rhanbarth y Caribî. Yn ystod y digwyddiad, sy'n digwydd ar 19 - 20 Medi, disgwylir i'r Comisiynydd gadarnhau bod yr UE yn barod i ddarparu € 1 biliwn o dan yr EDF nesaf mewn grantiau ar gyfer y bobl fwyaf agored i niwed yn rhanbarth y Caribî.

Cyn y seminar, dywedodd y Comisiynydd Piebalgs: "Mae ein hymrwymiad o'r newydd yn dangos yr angen i drefnu adnoddau cydweithredu datblygu i weddu i anghenion penodol gwledydd y rhanbarth yn well. Bydd y dull newydd, fel y'i nodwyd yn yr Agenda ar gyfer Newid, yn targedu'r rhanbarthau hynny sy'n dal i gael trafferth cyflawni Nodau Datblygu'r Mileniwm, gan helpu i sicrhau bod pob ewro rydyn ni'n ei wario yn cyrraedd y rhai sydd ei angen fwyaf. "

Bydd Haiti, fel yr unig wlad leiaf datblygedig yn y rhanbarth, yn derbyn mwy na 40% o'r cronfeydd hyn i gefnogi ymhellach ei frwydr tuag at ailadeiladu a'r frwydr yn erbyn tlodi. Er bod cynnydd wedi'i wneud tuag at ailadeiladu'r wlad ar ôl y daeargryn yn 2010, mae angen gwneud llawer o hyd. O dan yr EDF newydd, ar ben y cydweithrediad parhaus ar ddiogelwch bwyd, datblygu trefol a chryfhau diwygiadau gweinyddiaeth y wladwriaeth, bydd addysg yn faes cymorth newydd.

hysbyseb

Yn ystod yr ymweliad, disgwylir i'r Comisiynydd Piebalgs gwrdd â Llywydd Guyana, Ei Ardderchogrwydd Donald Ramotar, yn ogystal ag Ysgrifennydd Cyffredinol Cymuned y Caribî (CARICOM) a Fforwm y Caribî, Llysgennad yr Unol Daleithiau ACAC (CARIFORUM) Irwin LaRoque. Bydd hefyd yn cynnal cyfarfod gyda sefydliadau cymdeithas sifil ac yn ymweld â phrosiect a ariennir gan yr UE sy'n cefnogi amddiffynfeydd môr a lleihau a lliniaru newid yn yr hinsawdd.

Cefndir

Rhanbarth y Caribî o dan yr EDF 11th

hysbyseb

Bydd gwladwriaethau ACP Caribïaidd 15 (ac eithrio'r Bahamas) yn derbyn dyraniadau dwyochrog o dan yr EDF 11th. Yn ogystal, bydd yr holl wledydd hyn yn parhau i fod yn gymwys i elwa ar raglenni rhanbarthol.

Mae'r Agenda ar gyfer Newid (glasbrint y Comisiwn i ailffocysu ei gymorth i flaenoriaethu'r gwledydd a'r sectorau hynny sydd ei angen fwyaf) yn galw am grynhoad o adnoddau yn y rhanbarthau a'r gwledydd sydd mewn angen mwy a lle mae angen i ymdrechion ychwanegol i gyrraedd Nodau Datblygu'r Mileniwm fod. wedi'i wneud.

Er y bydd cyllid dwyochrog rhai gwledydd yn lleihau o ganlyniad i gyfeiriadau a roddir gan yr Agenda ar gyfer Newid, mae'r UE yn bwriadu cynyddu'n sylweddol y dyraniadau ar gyfer rhaglenni rhanbarthol y Caribî, y bydd prif feysydd y cydweithrediad yn eu plith: integreiddio rhanbarthol a masnach, diogelwch a newid yn yr hinsawdd a'r amgylchedd.

Dros y saith mlynedd nesaf, hoffai'r UE sianelu mwy o gefnogaeth ar y lefel ranbarthol drwy'r Cyfleuster Buddsoddi Caribî a lansiwyd yn ddiweddar, sy'n fecanwaith newydd ar gyfer cyfuno benthyciadau a grantiau. Gall cymysgu fod yn offeryn allweddol i gynyddu'r adnoddau sydd ar gael, i ddadansoddi buddsoddiadau a chefnogi'r sector preifat. Gall prosiectau seilwaith ar raddfa fawr (ee yn y sector ynni) fod yn effeithiol os cânt eu dilyn ar lefel ranbarthol oherwydd bod gan nifer o wledydd y Caribî boblogaeth gyfyngedig.

Manylion yr ymweliad

Prif bwrpas yr ymweliad yw cynnal seminar rhaglennu rhanbarthol, er mwyn trafod am y tro cyntaf flaenoriaethau rhanbarthol a dwyochrog gyda gwledydd partner yn y rhanbarth a chael eu cytundeb ar gyfer dewis sectorau blaenoriaeth ar gyfer cydweithredu.

Bydd y seminar ar agor gan y Comisiynydd, a fydd yn annerch y cyfarfod llawn ynghyd ag Arlywydd Guyanese ac Ysgrifennydd Cyffredinol CARICOM / CARIFORUM, a bydd wedyn yn cyfarfod â holl ddirprwyaethau'r wlad i drafod blaenoriaethau cydweithredu dwyochrog ar gyfer pob un ohonynt. Hefyd bydd blaenoriaethau ar y rhaglen ranbarthol ar gyfer 2014-2020 yn cael eu trafod gydag awdurdodau perthnasol CARICOM / CARIFORUM.

Ar ôl y seminar bydd y Comisiynydd yn cwrdd â chynrychiolwyr cymdeithas sifil y Caribî a bydd yn talu ymweliad ag un prosiect a ariennir gan yr UE, Prosiect Adfer y Guyana Mangrove. Nod y prosiect hwn yw adeiladu ac atgyweirio amddiffynfeydd morol (fel waliau, argloddiau pridd, mangroves a riffiau tywod), sydd wedi bod yn flaenoriaeth ers tro i weithrediadau datblygu'r UE yn y wlad. Mae arfordir Guyanese wedi'i leoli islaw lefel y môr ac felly mae'n agored i lifogydd dŵr môr yn gyson. Felly mae amddiffynfeydd môr priodol yn hanfodol i gadw anheddiad dynol a gweithgareddau economaidd yn yr ardaloedd dan fygythiad.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd